Akademia Zatrudniania Cudzoziemców ODNOWIENIE

Certyfikowany kurs Specjalisty ds. zatrudniania cudzoziemców i legalizacji zatrudnienia

2152.5

1 w magazynie

Dokument sprzedaży
Płatność w ratach
  • Start: 8.04.2024
  • Czas trwania: 3 miesiące
  • Wykładowcy: Przemysław Ciszek, Izabela Florczak, Wojciech Garczyński, Piotr Raczak, Michał Nocuń
  • Masz pytania o Akademię? Zostaw kontakt: Wypełnij formularz
Poziom wiedzy uzyskanej po Akademii
Asystent Specjalista Ekspert

Kupując Akademię otrzymujesz:

1 kurs

  • Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

3-miesięczny program rozwoju zawodowego

97 godzin dydaktycznych

Zaświadczenie na druku MEiN

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

Specjalista ds. zatrudniania cudzoziemców i legalizacji zatrudniania kod zawodu 242231

Dlaczego warto?

Spotkania online na żywo

Realny kontakt z prowadzącym wykłady

Spotkania są nagrywane

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę.

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu Akademii

Zamknięta grupa

Codzienna współpraca i pomoc na zamkniętej grupie Facebook’owej

Akademia składa się z następujących modułów

Bazowe ścieżki legalizacyjne – „o co chodzi w legalizacji”?
Które obowiązki obciążają pracownika/zleceniobiorcę/członka personelu, a które firmę?
Zatrudnienie bezpośrednie, outsourcing, praca tymczasowa – różnica w legalizacji.
Czy firma musi posiadać kopie dokumentów? Odpowiedzialność za brak.

1. Zasady legalizowania pobytu i pracy – zrozumienie działania systemu legalizacyjnego.
2. Znaczenie i zasady obowiązywania dokumentów legalizujących pracę
3. Praca bez zezwolenia lub oświadczenia
4. Znaczenie i funkcjonowanie poszczególnych dokumentów legalizujących pobyt.

  1. Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  2. Test rynku pracy – informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – niezbędny element procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i niektórych kart pobytu
  3. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata
  4. Zezwolenia na pracę sezonową (typu S)
  5. Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?

1. Jak korzystać z ruchu bezwizowego?

2. Rodzaje wiz i zasady ich uzyskiwania

3. Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze „karty pobytu”

4. Kłopotliwy “stempel” – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?

5. Czy adnotacja “dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’

6. Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca – jak pomóc cudzoziemcowi w legalizacji pobytu.

1. Zezwolenie na pobyt stały
2. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE w Polsce
3. Małżeństwo
4. Łączenie rodzin
5. Studenci
6. Wizy i programy specjalne dla cudzoziemców

1. Legalność pobytu wysiedleńców z Ukrainy
2. Różnica sytuacji prawnej osób pracujących i niepracujących
3. Co się może wydarzyć jak specjalne przepisy przestaną obowiązywać?
4. Przejście do zwykłego systemu obsługi cudzoziemców
5. Przemieszczanie się wewnątrz Unii Europejskiej

1. Młodociani
2. Osoby z podwójnym obywatelstwem
3. Drogi uzyskania obywatelstwa PL
4. Praca zdalna z zagranicy
5. Specjalna dokumentacja kadrowa cudzoziemca (w tym obowiązki informacyjne do urzędu przy procedurze oświadczenie/zezwolenie na pracę/zezwolenie jednolite)

1. Czym jest nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?
2. Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
3. Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców
może skutkować konsekwencjami dla spółki?
4. Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
5. Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców?
6. Jakie są przyczyny kontroli?

1. Procedura kontroli
2. Omówienie przykładowych protokołów kontroli.
3. Zastrzeżenia do protokołu kontroli
4. Zakończenie kontroli:
a) Wystąpienie PIP
b) Postępowanie mandatowe
c) Wniosek o ukaranie do sądu
d) Postępowanie sądowe

1. Przewlekłość postępowania
a) Zasady postępowania
b) Ponaglenie
2. Odwołania od decyzji legalizacyjnych
a) Wymogi i sposób złożenia
b) Zarzuty
3. Skarga do sądu administracyjnego

1.1. Zagadnienia wstępne
a. Kraj opodatkowania a rezydencja podatkowa
b. Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy
c. Rezydencja podatkowa w ustawie o PIT i umowach międzynarodowych
d. Rezydencja a oświadczenie zleceniobiorców
e. Certyfikat rezydencji
f. Wpływ rezydencji na opodatkowanie

1.2. Opodatkowanie cudzoziemców pracujących w Polsce dla polskich podmiotów
a. Umowa o pracę – polski pracodawca
b. Umowa o pracę – zagraniczny pracodawca
c. Umowy cywilnoprawne – ryczałt czy zasady ogólne
d. Umowy cywilnoprawne – polski a zagraniczny zleceniodawca
e. Umowy cywilnoprawne – opodatkowane jako praca najemca czy zwolnione jako praca samodzielna
f. Oddelegowanie przez zagranicznego pracodawcę
g. Duże zwolnienia z PIT – dla młodych i inne

1.3. Opodatkowanie cudzoziemców pracujących za granicą dla polskich podmiotów
a. Umowa o pracę
b. Umowy cywilnoprawne

1.4. Obowiązki polskich przedsiębiorców względem polskiego fiskusa
a. Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce
b. Korzystanie z pracy nierezydentów zatrudnionych przez podmioty zagraniczne – informacja ORD-W1
c. Zatrudnienie cudzoziemca za granicą
d. Właściwość organów podatkowych dla cudzoziemców
e. Roczne informacje podsumowujące – IFT-R i PIT-11

2.1. Delegowanie i podróż służbowa polskiego pracownika w podatkach

2.2. Ubezpieczenia cudzoziemców z UE, EOG i Szwajcarii
a. Unijny system ubezpieczeń społecznych
b. Składki za cudzoziemców pracujących dla polskich przedsiębiorców
c. Składki za cudzoziemców pracujących w kilku państwach
d. Składki za cudzoziemców delegowanych do Polski
e. Samodzielne opłacanie składek przez delegowanego cudzoziemca w Polsce
f. Delegowanie z Polski w ramach systemu unijnego

2.3. Ubezpieczenia cudzoziemców spoza UE, EOG i Szwajcarii
a. Ubezpieczenie cudzoziemców w braku umowy międzynarodowej
b. Ubezpieczenie cudzoziemców przy dostępnej umowie międzynarodowej
c. Delegowanie do Polski w braku umowy międzynarodowej
d. Delegowanie do Polski przy dostępnej umowie międzynarodowej
e. Podleganie ubezpieczeniom cudzoziemców zatrudnionym za granicą

3.1. PIT i ZUS – przykłady sytuacji rozliczeniowych

3.2. Konsekwencje niedopełnienia obowiązków
a. Skutki nielegalnego zatrudnienia w kontekście podatków
b. Ryzyka płatnika (spółki) na gruncie przepisów podatkowych
c. Ryzyka zarządu spółki na gruncie przepisów podatkowych
d. Przedawnienie zobowiązań podatkowych i karalności czynów zabronionych z kodeksu karnego skarbowego
e. Ryzyka płatnika (spółki) na gruncie przepisów o ubezpieczeniach społecznych
f. Ryzyka zarządu spółki na gruncie przepisów o ubezpieczeniach społecznych
g. Przedawnienie zobowiązań składkowych i karalności czynów zabronionych związanych z niedopełnieniem obowiązków w kontekście ubezpieczeń społecznych

Pobierz broszurę na temat Akademii

Pobierając broszurę na temat Akademii dowiesz się jak wygląda szczegółowy program szkolenia oraz jakie zagadnienia są omawiane w poszczególnych modułach, dodatkowo poznasz metodologię nauczania.

Zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Certyfikat

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).

Zaświadczenia i certyfikaty podpisane są osobiście przez Monikę Smulewicz, Dyrektora Placówki Oświatowej.

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).