Książka “Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce” wydanie 2024

92,38  + 5% VAT(97  z VAT)

UWAGA! OFERTA OGRANICZONA CENOWO!
Wyjątkowa publikacja, która w czytelny, praktyczny i kompleksowy sposób omawia problematykę zatrudniania cudzoziemców. Znajdują się w niej nie tylko informacje dotyczące legalizacji wjazdu, pobytu i pracy, ale również sposoby zatrudniania w obszarze outsourcingu, a także kluczowe dla analizy efektywności zatrudnienia kwestie podatkowe. Uzupełnieniem tych rozważań jest opis badań terenowych, których specyfika ukazuje aspekty kulturowe związane z procesami migracyjnymi.

Z uwagi na sytuację panującą w Ukrainie książka została uzupełniona o wątki dotyczące pobytu i pracy cudzoziemców w tym szczególnym czasie.

Kompleksowa wiedza teoretyczna i praktyczna na temat sposobów zgodnego z prawem legalizowania pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce, związanych z tym kwestii podatkowo-ubezpieczeniowych oraz aktualnych tendencji i wyzwań w sferze migracji zarobkowych w Polsce.

Procesy związane z zatrudnianiem cudzoziemców wywierają znaczący wpływ na funkcjonowanie globalnych łańcuchów dostaw i lokalnych rynków pracy. Znajomość istoty funkcjonowania systemu zatrudniania cudzoziemców ma szczególne znaczenie dla wszystkich, którzy już mają albo też będą z nim mieli jakikolwiek związek. Potencjalnie dotyczy to dużej części podmiotów korzystających z najemnej siły roboczej, tym bardziej w obliczu największej w historii Polski fali migracji, z którą aktualnie mamy do czynienia.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, przygotowaliśmy dla Państwa specjalną publikację, która w czytelny, praktyczny i kompleksowy sposób omawia problematykę zatrudniania cudzoziemców. Znajdują się w niej nie tylko informacje dotyczące legalizacji wjazdu, pobytu i pracy, ale również sposoby zatrudniania w obszarze outsourcingu, a także kluczowe dla analizy efektywności zatrudnienia kwestie podatkowe. Uzupełnieniem tych rozważań jest opis badań terenowych, których specyfika ukazuje aspekty kulturowe związane z procesami migracyjnymi.

Mamy nadzieję, że prezentowana publikacja spełni oczekiwania wszystkich, którzy już mają do czynienia z zatrudnianiem cudzoziemców, a zwłaszcza tych, którzy stawiają w tym obszarze pierwsze kroki.

Spis treści

Dział I, Legalizacja pobytu i pracy

Rozdział 1 Wprowadzenie do legalizacji zatrudnienia i pracy cudzoziemców
 1. Pojęcia związane z legalizacją zatrudnienia i pracy cudzoziemców
 2. Zasady legalizowania pobytu i pracy
 3. Praca bez zezwolenia lub oświadczenia
 4. Znaczenie i funkcjonowanie poszczególnych dokumentów legalizujących pobyt
Rozdział 2 Legalizacja pobytu
 1. Wizy
 2. Ruch bezwizowy
 3. Zezwolenie na pobyt czasowy
 4. Szczególny rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy wydawany w związku z pracą – „Niebieska karta UE”
 5. „Pobyt na stemplu” – pobyt cudzoziemca oczekującego na udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 6. Szczególne reguły legalności pobytu dotyczące obywateli Ukrainy
 7. Wysiedleńcy wojenni z Ukrainy
 8. Przedłużenia legalności pobytu obywateli Ukrainy
 9. Szczególne uregulowania dotyczące zezwoleń na pobyt wydawanych obywatelom Ukrainy
Rozdział 3 Legalizacja pracy
 1. Legalizacja pracy cudzoziemców w Polsce
 2. Uproszczona legalizacja pracy – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Ukrainy. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
 3. „Test rynku pracy”
 4. Zezwolenia na pracę typu A, B, C, D, E
 5. Obowiązki podmiotu, który uzyskał zezwolenie na pracę
 6. Szczególne reguły zatrudnienia obywateli Ukrainy w ramach przepisów „wojennych” – powiadomienia o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy
 7. Outsourcing w zatrudnianiu cudzoziemców

Dział 2 ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - KONTROLE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Rozdział 4 Nielegalne zatrudnienie
 1. Pojęcie nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca
 2. Sankcje za popełnienie czynów zabronionych związanych z nieprawidłowościami przy zatrudnieniu cudzoziemców
 3. Skutki powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy
 4. Skutki nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca
Rozdział 5 Kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców
 1. Przyczyny i tryby przeprowadzania kontroli
 2. Organy kontrolne i ich uprawnienia
 3. Zakończenie kontroli
Rozdział 6 Postępowanie pokontrolne
 1. Wystąpienie PIP
 2. Postępowanie mandatowe
 3. Wniosek o ukaranie i wyrok nakazowy w sprawach o wykroczenia związane z zatrudnianiem cudzoziemców
 4. Zarys postępowania sądowego w sprawach cudzoziemskich o wykroczenia
Rozdział 7 Postępowania odwoławcze i przewlekłość postępowania
 1. Odwołania od decyzji legalizacyjnych
 2. Skarga do sądu administracyjnego
 3. Przewlekłość postępowania i bezczynność organu w sprawach cudzoziemskich

Dział III ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW – PODATKI I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Rozdział 8 Opodatkowanie pracy cudzoziemców
 1. Opodatkowanie pracy cudzoziemców – uwagi wprowadzające
 2. Opodatkowanie cudzoziemców pracujących w Polsce
 3. Opodatkowanie cudzoziemców-nierezydentów pracujących za granicą dla polskich podmiotów
 4. Obliczanie zaliczek na podatki i inne obowiązki płatnika – wybrane zagadnienia
 5. Płatności zobowiązań podatkowych wykonywane przez płatników

VARIA I