Zostań certyfikowanym ekspertem prawa pracy

Akademia Prawa Pracy dla wymagających KFS

3500

 • Start: 19.02.2025
 • Czas trwania: 3 miesiące
 • Wykładowcy: Krzysztof Walczak, Joanna Cur
 • Masz pytania o Akademię? Zostaw kontakt: Wypełnij formularz
Poziom wiedzy uzyskanej po Akademii
Asystent Specjalista Ekspert

Zostań Certyfikowanym Kierownikiem Działu Kadr i Płac!

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających jest częścią Akademii Master - Certyfikowany kurs Kierownika Działu Kadr i Płac. Pobierz broszurę i dowiedz się więcej!

Kupując Akademię otrzymujesz:

Dostęp do Platformy Szkoleniowej Eduwersum, w tym:

 • wsparcie trenera w całym procesie kształcenia,
 • praktyczne zadania dzienne wraz z rozwiązaniami,
 • materiały szkoleniowe pdf,
 • nagrania wideo z wykładów na żywo.

3-miesięczny program rozwoju zawodowego

102 godziny dydaktyczne

1 segregator na materiały pdf

Zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

Specjalista ds. kadr kod zawodu 242307

Dlaczego warto?

Spotkania online na żywo

Realny kontakt z prowadzącym wykłady i warsztaty

Spotkania są nagrywane

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu Akademii

Klub Absolwenta Eduwersum

Dostęp do elitarnej grupy  i comiesięcznych spotkań na żywo

Zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Certyfikat

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).

Zaświadczenia i certyfikaty podpisane są osobiście przez Monikę Smulewicz, Dyrektora Placówki Oświatowej.

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).

Akademia składa się z następujących modułów

W trakcie zajęć skupimy się na trzech aspektach związanych z zatrudnianiem pracowników. Pierwszym jest konieczność przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, skrótowo, chociaż nie do końca poprawnie zwanych RODO. Drugim zagadnieniem będzie kwestia przestrzegania zasady równego traktowania/zakazu dyskryminacji w rekrutacji.

W trakcie zajęć zostaną omówione najczęściej stosowane formy zatrudniania. Przy czym analiza ta będzie przeprowadzona nie tylko z punktu widzenia wymogów prawa,  ale również ich optymalności dla funkcjonowania organizacji. W tym celu zostanie przedstawiona koncepcja tzw. elastycznej firmy. Ze względu na jej znaczenie i popularność szczególna uwaga zostanie poświęcona problematyce pracy zdalnej.

W trakcie zajęć zostaną omówione podstawowe zasady wynagradzania pracowników,  które  muszą odpowiadać nie tylko wymogom prawa pracy ale również powinny uwzględniać wskazania wynikające z teorii zarządzania personelem. Przedmiotem analizy będzie w pierwszym rzędzie sposób kształtowania wynagrodzenia zasadniczego w autonomicznych źródłach prawa pracy w oparciu o proces wartościowania stanowisk pracy. Po drugie zostaną omówione inne składniki pakietu wynagrodzeniowego w szczególności premie i nagrody. Wreszcie na koniec zostanie wyjaśnione na czym polega zasada równego traktowania/niedyskryminacji w wynagradzaniu i jakie wiążą się z nią obowiązki dla pracodawcy.

W trakcie zajęć zostaną omówione rodzaje urlopów pracowniczych, ze wskazaniem które z nich pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikom, a które zależą od jego decyzji.  Przedmiotem analizy będą w pierwszym rzędzie zasady udzielania corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego. Po drugie zostanie scharakteryzowany urlop na żądanie i zasady jego przyznawania. Po trzeci zostaną omówione sytuacje, w którym pracodawca może zamiast udzielania urlopu w naturze wypłacić pracownikowi ekwiwalent. Wreszcie po czwarte zostaną poddane analizie dwa rodzaje urlopów bezpłatnych ze wskazaniem istniejących między nimi różnic.

W trakcie spotkania skupimy się na problematycznych zagadnieniach związanych z czasem pracy. Omówimy:

 1. Czas pracy w podróży służbowej,
 2. Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy w kontekście dojazdów do pracy i przygotowania do pracy,
 3. Kiedy czas niewykonywania pracy będzie zaliczony do czasu pracy,
 4. Jakich okresów przypadających w trakcie dnia pracy nie wlicza się do czasu pracy,
 5. Potwierdzanie obecności w pracy,
 6. Czy czas, w którym pracownik poprawia wadliwie wykonaną pracę wlicza się do czasu pracy,
 7. Czy pracownik może być związany umową o pracę z innym pracodawcą? Co z jego czasem pracy,
 8. Odpowiedzialność pracodawcy za przestrzeganie przepisów o czasie pracy,
 9. Problematykę zapewnienia pracownikowi nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz tygodniowego,
 10. Rekompensatę za pracę w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

W trakcie zajęć zostaną omówione podstawowe zasady zatrudniania kobiet w ciąży i opiekunów dzieci. Uprawnienia te można podzielić zasadniczo na dwie kategorie. Pierwszą jest szczególna ochrona trwałości stosunku pracy. Natomiast drugą obowiązki nałożone na pracodawcę  związane z szeroko rozumianymi warunkami pracy, w tym zwłaszcza dotyczące organizacji czasu pracy. Na koniec zostaną zaprezentowane planowane zmiany w przepisach związane z koniecznością wdrożenia do Kodeksu pracy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

W trakcie zajęć zostaną omówione sposoby w jakich zgodnie z Kodeksem pracy może zostać zakończony stosunek pracy. Na początku zostaną omówione podstawowe pojęcia związane z tą tematyką, mianowicie: rozwiązanie, wypowiedzenie i wygaśnięcie. Następnie zostaną zaprezentowane podstawowe błędy jakie mają miejsce w przypadku rozwiązywania stosunków pracy na podstawie porozumienia stron i to zarówno z inicjatywy pracodawcy jak i pracownika. Omawiając  wypowiedzenie stosunku pracy skupimy się na jego formalnych wymogach, a więc procedurze przygotowania przez pracodawcę stosownego dokumentu, jego treści a także sposobie zapoznania z nim pracownika. Wreszcie na koniec zostaną zaprezentowane przypadki, w których pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia i to zarówno z winy jak i bez winy pracownika.

Generalnym założeniem prawa pracy jest ochrona pracowników. Nie oznacza to jednak,  że w Kodeksie pracy nie znajdziemy również przepisów chroniących interesu pracodawcy. W pierwszym rzędzie należy do nich zaliczyć możliwość egzekwowania przez pracodawcę od pracownika prawidłowego wykonywana jego obowiązków. Jest to w głównej mierze realizowana za pomocą przepisów o odpowiedzialności porządkowej. Druga grupa przepisów chroniąca interesy pracodawców dotyczy odpowiedzialności materialnej. A więc zasad, zgodnie z którymi pracodawca ma prawo domagać się od pracownika odszkodowania za poniesioną stratę finansową. Trzecia grupa przepisów dotyczy możliwości ograniczenia pracowników w ich aktywności zawodowej realizowanej poza czasem pracy poprzez zakaz konkurencji. Na końcu zostaną zaprezentowane zasady odpowiedzialności wykroczeniowej i karnej związanej z naruszeniem przepisów prawa.

Mobbing i dyskryminacja to zjawiska niepożądane, z którymi może spotkać się każdy z nas i to niezależnie gdzie pracujemy i jaką rolę pełnimy w organizacji. Jak odróżnić mobbing od dyskryminacji, jak się przed nimi bronić, jaka jest rola pracodawcy i działu HR w przeciwdziałaniu? O tym wszystkim opowiemy sobie na zajęciach na które serdecznie zapraszam.

 1. Rodzaje zjawisk niepożądanych,
 2. Definicja mobbingu, cechy, rodzaje,
 3. Zachowania mobbingowe wg Leymanna,
 4. Kontrola pracy pracownika,
 5. Kto ponosi odpowiedzialność za mobbingu,
 6. Rodzaje dowodów,
 7. Kto podlega ochronie,
 8. Rola działu HR w przeciwdziałaniu mobbingowi,
 9. Rola managerów,
 10. Skutki mobbingu dla organizacji oraz dla pracownika,
 11. Przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy,
 12. Definicja dyskryminacji, cechy, rodzaje,
 13. Odpowiedzialność za dyskryminację,
 14. Molestowanie i molestowanie seksualne,
 15. Różnice pomiędzy mobbingiem i dyskryminacją – podsumowanie.

W trakcie zajęć zostaną omówione prawne aspekty restrukturyzacji zatrudnienia do których należy zaliczyć zwolnienia grupowe oraz przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Ponieważ te instytucje prawne są oparte na dyrektywach UE dlatego też analiza polskich uregulowań zostanie dokonana w świetle prawa europejskiego z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz polskiego Sądu Najwyższego. W drugiej części zajęć zostaną przedstawione podstawowe zasady działania związków zawodowych. I tak na początku zostaną wyjaśnione kluczowe pojęcia: zakładowa organizacja związkowa oraz reprezentatywna organizacja związkowe. Następnie zostaną przedstawione zasady negocjowania autonomicznych źródeł prawa pracy (takich jak układ zbiorowy pracy, regulaminy pracy i wynagradzania) oraz procedura prowadzenia sporu zbiorowego pracy.