START

26.02.2022 r.

CZAS TRWANIA

rok akademicki

MATERIAŁY

wideo, PDF

FORMA KSZTAŁCENIA

stacjonarnie oraz online

2-modul-grafika
Coraz więcej pracodawców staje przed wyzwaniem jakim jest zatrudnianie cudzoziemców. Jest to dość skomplikowane przedsięwzięcie wymagające wykonania wielu działań. Osoby mierzące się z tym odpowiedzialnym zadaniem muszą posiąść szereg umiejętności. Właśnie dlatego zapraszamy do udziału w Podyplomowych Studiach Menedżerskich „Zarządzanie procesem legalizacji i zatrudniania cudzoziemców w Polsce”.
Studia mają na celu dostarczenie słuchaczom kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat sposobów zgodnego z prawem i teorią zarządzania zatrudniania cudzoziemców w Polsce, związanych z tym kwestii kosztowych oraz aktualnych tendencji i wyzwań
w sferze migracji zarobkowych w Polsce.
ico

ZDOBĄDŹ DYPLOM UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO!

Zatrudniasz cudzoziemców?
Chcesz osiągnąć mistrzostwo zawodowe i stać się wsparciem dla Zarządu?
Wybierz PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Zarządzanie procesem legalizacji i zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

DLA KOGO?

Studia podyplomowe dedykowane są przede wszystkim menedżerom i pracownikom działów kadr i legalizacji firm zatrudniających cudzoziemców, pracownikom instytucji publicznych obsługujących pracodawców i cudzoziemców, oraz wszystkim innym osobom pragnącym zdobyć specjalistyczną wiedzę na temat prawidłowego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Studia podyplomowe zostały zorganizowane na podstawie umowy współpracy zawartej pomiędzy Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz C&C Chakowski & Ciszek.

O CZYM?

Studia maja na celu dostarczenie słuchaczom kompleksowej wiedzy teoretycznej
i praktycznej na temat sposobów zgodnego z prawem i teorią zarządzania zatrudniania cudzoziemców w Polsce, związanych z tym kwestii kosztowych oraz aktualnych tendencji i wyzwań w sferze migracji zarobkowych w Polsce.

KIEDY?

Studia są prowadzone w trybie zaocznym. Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele (przeciętnie, co dwa/trzy tygodnie). Zajęcia rozpoczną się na przełomie jesień/zima 2021 i potrwają jeden rok akademicki – 152 godziny dydaktyczne.

FORMA

Zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej – online oraz stacjonarnie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

DLA KOGO?

firmy/osoby zatrudniające cudzoziemców

O CZYM?

Legalizacja pobytu
i zatrudnianie cudzoziemców

FORMA

hybrydowa - stacjonarna/online

Zapraszamy do udziału w Podyplomowych Studiach Menedżerskich „Zarządzanie procesem legalizacji i zatrudniania cudzoziemców w Polsce”, które powstały przy ścisłej współpracy Uniwersytetu Warszawskiego, Kancelarii C&C Chakowski & Ciszek oraz HR na szpilkach.

Razem z nami zdobędziesz umięjętności z zakresu

Legalizacji pobytu
i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

Weryfikacji statusu cudzoziemców

Postępowania administracyjnego
w sprawach cudzoziemskich

Optymalizacji kosztów zatrudnienia cudzoziemców

Wynagradzania, motywowania oraz zarządzania czasem pracy cudzoziemców

Przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

Szczegółowy program studiów:

NAZWA PRZEDMIOTU

OSOBA PROWADZĄCA

Polska w UE – członkostwo w strefie Schengen

dr Izabela Florczak

Swoboda przepływu osób w ramach UE
z uwzględnieniem obywateli krajów trzecich

dr Izabela Florczak

Rola instytucji rynku pracy w zatrudnianiu cudzoziemców

dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska

Podstawy postępowania administracyjnego

dr Andrzej Nałęcz

Szczególne postępowanie administracyjne
w sprawach cudzoziemskich

adw. Piotr Raczak

Legalizacja pobytu i zatrudnienia
cudzoziemców w Polsce

r.pr. Przemysław Ciszek

Weryfikacja statusu cudzoziemców

r.pr. Przemysław Ciszek

Kontrole pracodawców przez Straż Graniczną, ZUS, PIP

adw. Piotr Raczak

Konsekwencje negatywnych kontroli dla osób
fizycznych i prawnych w tym odpowiedzialność członków zarządów

adw. Piotr Raczak

Zatrudnienie na podstawie umów o pracę
i umów cywilnoprawnych

dr hab. Andrzej Patulski prof. UW

 Zatrudnienie zewnętrzne za pośrednictwem APT oraz outsourcing

dr Maciej Chakowski

Zarządzanie czasem pracy cudzoziemców

mgr Monika Smulewicz

  Przetwarzanie danych osobowych cudzoziemców

dr Anna Kamińska

Działanie związków zawodowych z udziałem cudzoziemców

dr hab. Krzysztof Walczak

  Wynagradzanie i motywowanie

dr hab. Krzysztof Walczak

Opodatkowanie dochodów cudzoziemców –  zasady ogólne

dp Wojciech Garczyński

 Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne cudzoziemców

prof. dr hab. Gertruda Uścińska,
dr Andrzej Szybkie

 Optymalizacja kosztów zatrudnienia cudzoziemców

dp Grzegorz Ziomkowski

 Wpływ kultury na zarządzanie organizacją

dr hab. Agnieszka Postuła

Kompetencje kulturowe w zarządzaniu pracownikami zagranicznymi

dr hab. Izabella Łęcka
dr hab. Tomasz Ochinowski

 Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

dr Barbara Godlewska-Bujok

Delegowanie cudzoziemców legalnie pracujących w Polsce do krajów UE

r.pr Katarzyna
Ziółkowska

 Zarządzanie projektami

dr Przemysław Dubel

Seminarium końcowe

dr hab. Krzysztof Walczak,
dr Maciej Chakowski,
r.pr Przemysław Ciszek

WYKŁADOWCY

jest Partnerem Zarządzającym kancelarii C&C Chakowski & Ciszek oraz adiunktem i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Był członkiem zespołu prawnego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP zajmującego się m. in. zmianami w przepisach Kodeksu pracy. Był także konsultantem Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie regulacji prawa pracy krajów Unii Europejskiej. Specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy.

Reprezentuje pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi w zakresie sporów zbiorowych, rokowań układów zbiorowych, pakietów socjalnych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy w tym współautorem dwóch komentarzy do Kodeksu pracy.

jest Partnerem Zarządzającym kancelarii C&C Chakowski & Ciszek, radcą prawnym oraz wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy oraz szkolenia dla inspektorów pracy.

Specjalizuje się w tematyce indywidualnego prawa pracy, a w szczególności w problematyce czasu pracy. Realizuje projekty z zakresu szeroko pojętej optymalizacji czasu pracy głównie w branży produkcyjnej i energetyce. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy

jest adiunktem na Wydziale Zarządzania UW. Dyrektor Centrum Projektów i Ekspertyz WZ UW. Członek zespołu restrukturyzacji PKO BP oraz Zespołu Doradców Pełnomocnika Rządu ds. Informacji Europejskiej.

Ekspert w zakresie budowy aktywnych form zatrudnienia, wsparcia rynku pracy, budowy struktur JST oraz realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Od 2004 roku zarządzający projektami inwestycyjnymi, doradczymi, szkoleniowymi i międzynarodowymi realizowanymi dla szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstw prywatnych i państwowych a także administracji publicznej.

jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym i adiunktem w Katedrze Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Jest także zastępcą Kierownika Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto jest współpracownikiem Sekcji Badań nad Imigracją do Polski Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk.

Jest współzałożycielką i współkoordynatorką Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE. Jest wykonawcą, kierownikiem i ekspertem w licznych projektach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Jest autorką publikacji oraz raportów dotyczących prawa pracy i migracji zarobkowych.

jest doradcą podatkowym w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Od ponad 12 lat wspiera klientów polskich i międzynarodowych przy strukturyzowaniu transakcji, finansowaniu dłużnym czy wyborze właściwych form prowadzenia działalności. Doradza przy zapewnianiu zgodności z przepisami działalności klientów, włączając w to podatek u źródła i ceny transferowych. Prowadzi przeglądy podatkowe i występuje przed sądami administracyjnymi. Wspiera swoich klientów przy rozliczeniach podatkowo-ubezpieczeniowych pracowników i kadry zarządzającej.

Pracował w czołowych kancelariach prawnych w Polsce i Hiszpanii, a następnie w firmach doradczych, w ostatnich latach głównie jako menadżer i dyrektor praktyki podatkowej.

jest prawnikiem w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek specjalizującym się w zakresie problematyki prawa pracy i problemów ZZL. Jest doktorem nauk prawnych w zakresie prawa pracy. Pracuje także jako wykładowca i adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi także zajęcia w Instytucie Socjologii UW i na studiach podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UW. Odbyła stypendia naukowe w Stanach Zjednoczonych i Holandii. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie problematyki mediacji i negocjacji, a także Szkołę Prawa Amerykańskiego przy WPiA UW. Ma doświadczenie z sektora publicznego, m.in. z pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP i prywatnego.

Jest autorką wielu publikacji naukowych, w tym współautorką komentarzy do Kodeksu pracy i innych ustaw.

 

jest prawnikiem w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek specjalizującym się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem.

Jest także wykładowcą prawa pracy i ochrony danych osobowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ponadto jest redaktorem prowadzącym Monitor Prawa Pracy C.H. Beck oraz autorką licznych publikacji naukowych, w tym komentarzy do Kodeksu Pracy.

jest doktorem habilitowanym nauk o ziemi (specjalizacja geografia społeczno-ekonomiczna). Pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW (1988-2018) a od 2018 r. Wydziału Zarządzania UW. Od 2021 r. współkieruje Centrum Historii Organizacyjnej na Wydziale Zarządzania UW. Studiowała w Warszawie i Kairze oraz odbyła staże naukowe długoterminowe w USA (Kent State University), Holandii (Lejda), krótkoterminowe we wszystkich krajach Bliskiego Wschodu (z wyjątkiem Arabii Saudyjskiej i Jemenu). Wykładowca i prowadząca seminarium magisterskie w International Business Program na Wydziale Zarządzania (magistranci z Niemiec, Peru, Chin, krajów arabskich, Turcji, krajów b. ZSRR) oraz na innych ścieżkach anglojęzycznych różnych wydziałów UW.

Wykładowca na anglojęzycznych studiach w Doktorskiej Szkole Nauk Społecznych UW. Od wielu lat prowadzi zajęcia specjalizacyjne dotyczące problematyki międzykulturowej.

jest doktorem nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Zarządzania UW. Prowadzi zajęcia dydaktyczne i szkolenia z zakresu administracji publicznej, prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego.

Autor kilkudziesięciu publikacji i uczestnik licznych konferencji naukowych we wskazanym zakresie. Członek gron eksperckich, m.in. stały współpracownik Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych CARS oraz członek Zespołu Prawno-Urbanistycznego przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.

jest doktorem psychologii oraz doktorem habilitowany nauk o zarządzaniu. Pracownik Wydziału Zarządzania UW, w latach 2016- 2020 kierował Zakładem Socjologii Organizacji i Historii Biznesu w Katedrze Psychologii i Socjologii Zarządzania, obecnie kieruje Centrum Historii Organizacyjnej na Wydziale Zarządzania UW; moderator Warszawskiej Grupy Historiografii Organizacji (Warsaw Group for Organizational Historiography) afiliowanej do Polskiego Oddziału Sieci Zarządzania Humanistycznego (Humanistic Management Network); od wielu lat wykładowca w International Business Program i anglojęzycznych nitek MBA na UW; wypromował liczne prace magisterskie w zakresie zarządzania studentów zagranicznych (z USA, Niemiec, Turcji, Tajwanu, Chin, Białorusi, Ukrainy, krajów arabskich i in.) oraz dwa doktoraty obcokrajowców (z Turcji i Pakistanu), był opiekunem staży doktorskich i post-doktorskich (stażystów z Albanii i Indii), okresowo współpracuje ze Studium Europy Wschodniej UW jako opiekun stypendystów z krajów b. ZSRR.

Od wielu lat prowadzi zajęcia specjalizacyjne dotyczące kultury organizacyjnej i zarządzania międzykulturowego oraz szkolenia z tych zakresów.

jest doktorem habilitowanym nauk o zarządzaniu, profesorem UW zatrudnionym na Wydziale Zarządzania. Prowadzi również zajęcia na Akademii Leona Koźmińskiego. Przewodniczący Rady Programowej firmy doradczo – szkoleniowej Orłowski – Patulski – Walczak sp. z o.o. zajmującej się problematyką zatrudnienia. Specjalizuje się w indywidualnych stosunkach zatrudnienia oraz zatrudnianiu kadry menedżerskiej.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych publikowanych m.in. w: USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech. Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych.

jest doktorem habilitowanym nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości. Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania UW. Zajmuje się antropologią organizacji i prowadzi badania terenowe dotyczące komunikacji oraz ról społeczno -zawodowych w polskich firmach. Jednocześnie jej zainteresowania obejmują szkolenia z zakresu budowania zespołu, pracy grupowej, komunikacji interpersonalnej i negocjacji, co wykorzystuje w swojej pracy trenerskiej.

Dotychczas prowadziła zajęcia z negocjacji, teorii organizacji i zarządzania, antropologii organizacji, budowania zespołu oraz zarządzania międzykulturowego. Poza Wydziałem Zarządzania UW, współpracowała m.in. z Akademią L. Koźmińskiego, Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej, Wyższą Szkołą Biznesu w Poznaniu.

jest adwokatem i członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. W Kancelarii C&C Chakowski i Ciszek współtworzy dział procesowy oraz spraw cudzoziemskich. Specjalizuje się w zakresie obsługi procesowej sporów cywilnych, pracowniczych i ubezpieczeniowych ze szczególnym uwzględnieniem tych toczących się z udziałem cudzoziemców. Reprezentował klientów przed większością organów administracji publicznej oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości nie wyłączając Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prowadzi szkolenia dotyczące zagadnień związanych z legalizacją pracy cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem negatywnych konsekwencji wadliwych procesów legalizacyjnych, kontroli uprawnionych służb oraz obrony w dalszych postępowaniach.

jest praktykiem i ekspertem prawa pracy. Dyrektor Zarządzająca outsourcingiem rachunkowości, kadr i płac w Grant Thornton. Założycielka społeczności HR na Szpilkach oraz Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi – w projekcie z sukcesem przeszkolonych zostało już prawie 10.000 osób z całej Polski.

Zawodowo, od ponad 20 lat, „sparingpartnerka biznesu”. Wspiera przedsiębiorców w obszarze kadrowo-płacowym, rozwiązując problemy, z którymi borykają się dynamicznie rozwijające się organizacje. Od wielu lat, na salach szkoleniowych, edukuje pracowników i menedżerów w obszarze prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń oraz tego, jak efektywnie i zgodnie z prawem zarządzać kapitałem ludzkim w organizacjach.

jest politologiem i prawnikiem oraz doktorem habilitowanym nauk o polityce. Pracownik naukowodydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW; absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz Wydziału Prawa i Administracji UW. Specjalizuje się w prawie pracy i ustawodawstwie społecznym; prowadzi prace badawcze związane z elastycznymi formami zatrudnienia, przemianami pracy, zwolnieniami pracowników i aktywizacją zawodową.

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu stosunków pracy, zatrudnienia, rynku pracy i dialogu społecznego. Kierownik studiów podyplomowych z zakresu: nauk o pracy, organizacji pomocy społecznej, doradztwa zawodowego (2004-2012).

jest doktorem nauk prawnych, specjalizującym się w prawie zabezpieczenia społecznego. Obecnie dyrektor Departamentu Rent Zagranicznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, odpowiadający za nadzór nad realizacją rozporządzeń UE w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Członek grup eksperckich przy Komisji Europejskiej, jak również negocjator polskiego zespołu negocjującego umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym.

Autor ponad 60 artykułów oraz publikacji książkowych i ekspertyz w obszarze zabezpieczenia społecznego. Prelegent seminariów i konferencji międzynarodowych z zakresu zabezpieczenia społecznego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych. Członek Komitetu Sterującego przy Komisji Europejskiej działającej dla zwalczania transgranicznych błędów i nadużyć w zakresie zabezpieczenia społecznego.

jest profesorem doktorem habilitowanym nauk społecznych oraz prawnikiem. Pracownik Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, profesor w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Nauczyciel akademicki z ponad 30-letnim stażem.

Prowadzi zajęcia m.in. z takich przedmiotów jak: zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenie społeczne, prawo Unii Europejskiej, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, swoboda przepływu osób, prawo socjalne. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ubezpieczeń społecznych i międzynarodowego prawa socjalnego. Uznany autorytet w kraju i za granicą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, koordynacji systemów zabezpieczenia i swobody przepływu osób; ekspert europejski w programach badawczych uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z realizacją programów unijnych (Consensus, Special, LAW, trESS, FreSsco, MoveS). Od 2020 r. przewodnicząca Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk.

Członek wielu ciał naukowych, opiniodawczych i zespołów eksperckich. Od 2016 r. prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

jest Partnerem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek oraz doktorem habilitowanym nauk prawnych i wykładowcą prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi także zajęcia na studiach podyplomowych i MBA m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii L. Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Jest autorem lub współautorem około 100 referatów prezentowanych na konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych m. in. przez European Commission (Bruksela), International Labour Office (Genewa), European Network of Labor Inspections (Dusseldorf), Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Personelem (EAPM). Jest autorem lub współautorem wielu publikacji książkowych m.in. „Europejskie prawo pracy i jego wpływ na ustawodawstwo polskie”, „Zbiorowe prawo pracy. Komentarz”, „Komentarz do Kodeksu pracy” oraz „Prawo pracy (dla sędziów i pełnomocników)”. Specjalizuje się w tematyce fuzji, przejęć, restrukturyzacji zatrudnienia, a także motywacji płacowej i pozapłacowej pracowników. 

Ekspert, praktyk i Interim Manager w obszarze Transgranicznego Zatrudnienia (Cross-Border-Employment), prawa pracy, podatków, ubezpieczeń społecznych, HR, Kadr, Płac w Polsce i w projektach międzynarodowych. Właściciel Grupy Świat Kadr – outsourcing księgowości, kadr i płac. Członek Zarządu Inicjatywy Mobilności Pracy. Certyfikowany ” EFG® i EFC®” oraz Dyrektor ds. Rozwoju Międzynarodowego w European Federation of Financial Professionals in Poland. Autorka I współautorka publikacji w obszarze finansów osobistych pracowników delegowanych, społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych, FinTech/InsurTech. Zaangażowana w projekty społeczne, w aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i zarzadzaniem kosztami PFRON z Międzynarodową Fundacja REAXUM.

Jest Ambasadorem Przedsiębiorczości Kobiet i Mentorem w programach Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet oraz VITAL VOCES Chapter Poland. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zakresie nowych technologii (finanse osobiste, zatrudnienie).

jest licencjonowanym doradcą podatkowym w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek, gdzie kieruje praktyką podatkową w zakresie podatkowych i ubezpieczeniowych rozliczeń pracowników, a także opodatkowania CIT i VAT przedsiębiorstw. Zajmuje się doradzaniem klientom polskim i międzynarodowym w strukturyzowaniu transakcji i rozliczeniach podatkowo-ubezpieczeniowych pracowników w relacjach transgranicznych, w tym kadry zarządzającej.

Doświadczenie zdobywał w jednej z firm Wielkiej Czwórki, a następnie przez kilka lat prowadził dział podatkowy w międzynarodowej kancelarii prawnej w Warszawie, gdzie kieruje praktyką podatkową w zakresie podatkowych i ubezpieczeniowych rozliczeń pracowników, a także opodatkowania CIT i VAT przedsiębiorstw. Uczestniczył w licznych audytach podatkowych, projektach outsourcingu pracowników, delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

jest radcą prawnym w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu prawa pracy oraz danych osobowych. Przez 6 lat zarządzała Zespołem Prawa Pracy i Emerytur w międzynarodowej Kancelarii w Warszawie. Pracowała również w Departamencie Prawa Głównego Inspektoratu Pracy. Jej praktyka obejmuje doradztwo z zakresu zatrudniania oraz zwalniania pracowników wszystkich szczebli, optymalizacji zatrudnienia i delegowania.

Specjalizuje się także w prawie danych osobowych, w tym w tworzeniu dokumentacji, powierzeniu przetwarzania danych i ich transferu do krajów trzecich. Jest autorem m.in. rozdziału dotyczącego compliance w Polsce w zbiorowej publikacji „Rechtsmanagement im Unternehmen” („Zarządzanie prawem w przedsiębiorstwie”).

DOŁĄCZAM DO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

Zarządzanie procesem legalizacji
i zatrudniania cudzoziemców w Polsce
PLN8000
7500 PLN Opłata za całe studia
  • Start: 26.02.2022r.
  • Czas trwania: rok akademicki
  • 152 godziny dydaktyczne
  • Dyplom Uniwersytetu Warszawskiego

BROSZURA INFORMACYJNA

Podyplomowe Studia Menedżerskie zaczynają się za

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Gwarancja rozwoju kompetencji

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWA

Program studiów obejmuje kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat sposobów zgodnego z prawem i teorią zarządzania zatrudniania cudzoziemców w Polsce, związanych
z tym kwestii kosztowych oraz aktualnych tendencji i wyzwań w sferze migracji zarobkowych w Polsce.

SYSTEMATYCZNOŚĆ I MOTYWACJA

Studia są prowadzone będą w trybie zaocznym. Zajęcia będą odbywać się będą w soboty i niedziele (przeciętnie, co dwa/trzy tygodnie), co pozytywnie wpłynie na systematyczne przyswojenie przekazywanej wiedzy. Zajęcia prowadzone będą
w formie hybrydowej – online oraz stacjonarnie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

INWESTYCJA, KTÓRA SIĘ ZWRACA

Inwestycja poniesiona w studia podyplomowe przekłada się na budowanie silnej marki osobistej
i eksperckiej, utożsamianej z rozwojem, profesjonalizmem, przewagą kompetencyjną
i silnymi podwalinami merytorycznymi, niezwykle pożądanymi na dzisiejszym rynku pracy.
To się po prostu opłaca!

WSPARCIE EKSPERTÓW

Kompleksowy program studiów przewiduje spotkania z najwyższej klasy praktykami oraz ekspertami rynku, a każdy zaplanowany temat zostanie poruszony przez najtrafniej dobranego prowadzącego.