Certyfikowany kurs specjalisty kadr i płac online od podstaw z elementami obsługi programu Płatnik i Enova

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego ODNOWIENIE

1999

Dokument sprzedaży
Płatność w ratach
 • Start: 20.08.2024
 • Czas trwania: 6 miesięcy
 • Wykładowcy: Monika Smulewicz, Agnieszka Wachowicz, Joanna Cur, Marzena Jasińska, Katarzyna Łodygowska, Iwona Wołkiewicz, Judyta Mazur
 • Masz pytania o Akademię? Zostaw kontakt: Wypełnij formularz
 • Potrzebujesz więcej informacji? Pobierz broszurę
Poziom wiedzy uzyskanej po Akademii
Asystent Specjalista Ekspert

Kupując Akademię otrzymujesz:

Dostęp do Platformy Szkoleniowej Eduwersum, w tym:

 • ponad 800 stron materiałów szkoleniowych PDF,
 • bogata biblioteka wzorów dokumentów, które ułatwią i usprawnią Ci pracę,
 • zbiór aktów prawnych dedykowanych danej tematyce wykładowej,
 • zadanie dzienne wraz z rozwiązaniami,
 • możliwość zadawania pytań do trenera,
 • nagrania wideo z wykładów na żywo i warsztatów,
 • praktyczne zadania warsztatowe rozwiązywane na żywo z trenerem!

6 miesięcy intensywnej nauki

254 godziny dydaktyczne

3 książki

 • "Wszystko co musisz wiedzieć o czasie pracy"
 • "Wszystko co musisz wiedzieć o urlopach i zwolnieniach od pracy"
 • "Wszystko co musisz wiedzieć o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa"

3 segregatory do przechowywania materiałów pdf

Zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

Specjalista ds. kadr kod zawodu 242307
Specjalista ds. wynagrodzeń kod zawodu 242310

Bonus

Pakiet Pasjonata Niespodzianka

Wyróżnienie

Broszka dla najlepszych uczniów

Dlaczego warto?

Spotkania online na żywo

Realny kontakt z prowadzącym wykłady

Spotkania są nagrywane

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę.

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu Akademii

Klub Absolwenta Eduwersum

Zamknięta grupa Facebookowa i comiesięczne spotkania na żywo

Akademia składa się z następujących modułów

1. ŹRÓDŁA PRAWA PRACY

 • Źródła prawa pracy
 • Powszechne źródła prawa pracy
 • Specyficzne (autonomiczne) źródła prawa pracy
 • Pozostałe źródła

2. ZASADY PRAWA PRACY

 • Kodeksowe zasady prawa pracy

3. MOBBING I DYSKRYMINACJA

 • Dyskryminacja i równe traktowanie w zatrudnieniu–szczegółowe regulacje
 • Dyskryminacja bezpośrednia
 • Dyskryminacja pośrednia
 • Niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym
 • Katalog naruszeń zasady równego traktowania
 • Kiedy nie naruszamy zasady równego traktowania?
 • Uprawnienia dyskryminowanego pracownika

4. MOBBING

 • Co to jest mobbing?
 • Przeciwdziałanie mobbingowi
 • Stan prawny i uprawnienia pracownicze do 6 września 2019 r.
 • Stan prawny i uprawnienia pracownicze od 7 września 2019 r.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

 • Prawa pracownika
 • Obowiązki pracownika
 • Odpowiedzialność porządkowa pracownika
 • Warunki wymierzenia kary
 • Odpowiedzialność materialna pracownika

6. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY

 • Prawa pracodawcy
 • Obowiązki pracodawcy

1. CHWILĘ PRZED ZATRUDNIENIEM CZYLI KOMPLETOWANIE DANYCH I DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY

 • Chwilę przed zatrudnieniem
 • Kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia stosunku pracy
 • Czy pracodawca może żądać od kandydata do pracy umieszczenia w CV zdjęcia?

2. PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA NAD PRACOWNIKAMI

 • Jakie informacje należy umieścić w skierowaniu?
 • Koszt badań i czas wolny na badania
 • Gdzie należy wykonać badania?
 • Odmowa poddania się badaniom przydatne orzecznictwo
 • Badania profilaktyczne przydatne orzecznictwo

3. NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY, RODZAJE UMÓW O PRACĘ I ICH TREŚĆ

 • Nawiązanie stosunku pracy, rodzaje umów o pracę i ich treść
 • Rodzaje umów o pracę
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony
 • Umowa o pracę na czas określony
 • Limity terminowe i ilościowe w przykładach
 • A kiedy limit nie obowiązuje?
 • Okres wypowiedzenia umowy na czas określony
 • Umowa o pracę na okres próbny
 • Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny
 • Szczególna ochrona stosunku pracy kobiety ciężarnej w czasie trwania umów terminowych
 • Obligatoryjne i fakultatywne warunki umowy o pracę

4. OBOWIĄZKI PRACODAWCY ZWIĄZANE Z  PRZYJĘCIEM DO PRACY NOWEGO PRACOWNIKA

 • Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika
 • Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Obowiązek informacyjny wynikający z art. 29 § 3 Kodeksu pracy
 • Dodatkowe informacje dla pracowników wysyłanych do innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego
 • Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika z egzekucją wynagrodzenia za pracę

1. POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE SPOSOBEM NA POLUBOWNĄ ZMIANĘ WARUNKÓW ZATRUDNIENIA

 • Porozumienie zmieniające sposobem na polubowną zmianę warunków zatrudnienia
 • Kiedy porozumienie?
 • Co możemy zmienić za pomocą porozumienia zmieniającego?
 • Przykłady

2. WYPOWIEDZENIE ZMIENIAJĄCE WARUNKI PRACY LUB/I PŁACY

 • Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub/i płacy
 • Okresy wypowiedzenia
 • Jak prawidłowo ustalić i liczyć okres wypowiedzenia?
 • Procedura wypowiedzenia zmieniającego
 • Ochrona przed wypowiedzeniem
 • Przyczyna wypowiedzenia
 • Konsultacja zamiaru wypowiedzenia z organizacją związkową
 • Przydatne orzecznictwo
 • Przykłady

3. CZASOWE POWIERZENIE INNEJ PRACY

 • Forma czasowego powierzenia innej pracy
 • Cztery warunki konieczne
 • Przydatne orzecznictwo
 • Przykłady

1. ZASADY UDZIELANIA URLOPÓW WYPOCZYNKOWYCH

 • Zasady udzielania urlopu
 • Urlop na żądanie
 • Czy pracodawca może odmówić pracownikowi prawa do urlopu na żądanie?
 • Przydatne orzecznictwo
 • Zaległy urlop wypoczynkowy należy wykorzystać do 30 września
 • Przydatne orzecznictwo
 • Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy
 • Przydatne orzecznictwo

2. WYMIAR URLOPU WYPOCZYNKOWEGO

 • Okresy zatrudnienia zaliczane do stażu pracy
 • Przykłady

3. URLOP NALEŻNY

 • Zasady proporcjonalności
 • Pierwsza zasada proporcjonalności
 • Druga zasada proporcjonalności
 • Trzecia zasada proporcjonalności
 • Czwarta zasada proporcjonalności
 • Pierwszy rok w pracy a prawo do urlopu

1. KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z CZASEM PRACY?

 • Definicja czasu pracy
 • Czym jest gotowość do wykonywania pracy?
 • Przerwy wliczane do czasu pracy
 • Przerwa w pracy niewliczana do czasu pracy
 • Szkolenia wliczane do czasu pracy
 • Co nie jest czasem pracy?
 • Podstawowe definicje
 • Pojęcie odpoczynku dobowego i tygodniowego
 • Dobowy odpoczynek
 • Tygodniowy odpoczynek
 • Dyżur i przestój w prawie pracy
 • Przestój
 • Dyżur
 • Systemy i rozkłady czasu pracy
 • System podstawowy
 • Równoważny system czasu pracy
 • Praca w ruchu ciągłym
 • Przerywany czas pracy
 • Zadaniowy czas pracy
 • System skróconego tygodnia pracy
 • System weekendowy
 • Zasady planowania harmonogramów pracy
 • Częstotliwość tworzenia harmonogramów pracy
 • Wskazówki dla wprowadzających system czasu pracy, który wymaga „grafikowania”
 • Gwarancja minimalnego wynagrodzenia
 • Zmiany w harmonogramie pracy
 • Nieobecności w pracy oraz zwolnienia od pracy
 • Usprawiedliwianie nieobecności w pracy
 • Zwolnienia od pracy
 • Kiedy pracodawca powinien zwolnić pracownika od pracy?
 • Zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
 • Zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia
 • Pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe

INNE ZWOLNIENIA OD PRACY

2. NORMY CZASU PRACY A WYMIAR CZASU PRACY

 • Normy czasu pracy
 • Wymiar czasu pracy
 • Wymiar czasu pracy w 2024 r.
 • Czas pracy niepełnoetatowca

3. PRACA W NIEDZIELE I ŚWIĘTA, W PORZE NOCNEJ I GODZINACH NADLICZBOWYCH

 • Praca w niedziele i święta
 • Praca w porze nocnej
 • Praca w godzinach nadliczbowych
 • Zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych, czyli jak zapanować nad nadgodzinami
  w firmie
 • Polecenie pracy w nadgodzinach
 • Praca w nadgodzinach ma też swoje limity
 • Rekompensowanie pracy w nadgodzinach czasem wolnym
 • Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach
 • Przydatne orzecznictwo

1. NIEOBECNOŚCI W PRACY ORAZ ZWOLNIENIA OD PRACY

 • Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14
 • Przerwa na karmienie piersią

2. UPRAWNIENIA PRACOWNICZE ZWIĄZANE Z CIĄŻĄ I PORODEM

 • Pracownice w okresie ciąży
 • Przydatne orzecznictwo
 • Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy kobiety ciężarnej
 • Przydatne orzecznictwo
 • Urlop macierzyński
 • Wymogi formalne
 • Urodzenie dziecka za granicą
 • Rezygnacja z części urlopu macierzyńskiego
 • Zgon pracownicy
 • Urodzenie martwego dziecka lub zgon w okresie pierwszych 8 tygodni
 • Zgon dziecka po upływie 8 tygodni życia
 • Urodzenie dziecka wymagającego opieki szpitalnej
 • Oddanie dziecka innej osobie w celu przysposobienia
 • Pracownica wymagająca opieki szpitalnej
 • Urlop rodzicielski
 • Warunki formalne

3. SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

 • Urlop ojcowski
 • Warunki formalne
 • Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
 • Urlop rodzicielski dla rodziców adopcyjnych
 • Ubezpieczenie osób przebywających na zasiłkach macierzyńskich
 • Urlop wychowawczy
 • Dodatkowy urlop wychowawczy
 • Charakter ochrony osób na urlopach wychowawczych
 • Działalność naukowo-zarobkowa w okresie urlopu wychowawczego
 • Prawa i obowiązki pracodawcy w związku z powrotem pracownika z urlopu wychowawczego
 • Przydatne orzecznictwo
 • Uprawnienia pracowników związane z wykonywaniem funkcji rodzicielskiej

1. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZASADY I WARUNKI ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY

 • Podstawa prawna
 • Porozumienie stron
 • Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem
 • Forma wypowiedzenia
 • Przydatne orzecznictwo
 • Przyczyna wypowiedzenia
 • Okresy wypowiedzenia
 • Jak prawidłowo ustalić i liczyć okres wypowiedzenia?
 • Dni wolne na poszukiwanie pracy
 • Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę
 • Konsultacja zamiaru wypowiedzenia z organizacją związkową
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę
 • Rozwiązanie umowy z przyczyn przez pracownika zawinionych
 • Kiedy i w jakim trybie może nastąpić rozwiązanie umowy?
 • Rozwiązanie umowy z przyczyn przez pracownika niezawinionych
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
 • Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika za uprzedzeniem
 • Pracownik został przywrócony do pracy u innego pracodawcy
 • Zakład pracy przeszedł na innego pracodawcę
 • Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który była zawarta
 • Dodatkowa ochrona przed zwolnieniem z pracy

2. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKA

 • Zwolnienia grupowe
 • Zwolnienia indywidualne
 • Odprawa pieniężna
 • Wygaśnięcie stosunku pracy
 • Wygaśnięcie umowy o pracę

3. ŚWIADECTWO PRACY, SZCZEGÓŁOWA TREŚĆ I ZASADY JEGO WYDAWANIA

 • Świadectwo pracy
 • A jeżeli pracodawca nie wydał świadectwa pracy?
 • Żądanie sprostowania świadectwa pracy
 • Kara grzywny za niewydanie świadectwa w terminie
 • Informacje zawarte w świadectwie pracy
 • Cechy świadectwa pracy
 • Zasady wydawania świadectw pracy
 • Szczegółowa treść świadectwa pracy
 • Uwagi/wyjaśnienia
 • Przydatne orzecznictwo

1. POJĘCIE WYNAGRODZENIA, KLASYFIKACJA WYNAGRODZEŃ

 • Pojęcie wynagrodzenia
 • Normy i zasady postępowania w zakresie ustalania i wypłaty wynagrodzeń
 • Cechy wynagrodzenia za pracę
 • Co na temat wynagrodzenia za pracę mówią przepisy kodeksu pracy?
 • Klasyfikacja wynagrodzeń
 • Wynagrodzenie osobowe
 • Wynagrodzenia bezosobowe
 • Honoraria
 • Wypłaty z tytułu udziału w zysku

2. SYSTEMY WYNAGRADZANIA

 • Czym jest system wynagrodzeń
 • Jakie systemy wynagrodzeń możemy spotkać w firmach?
 • System czasowy
 • Miesięczny ryczałt
 • Stawka godzinowa
 • Systemy wynikowe
 • System akordowy
 • System prowizyjny

3. SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA, WYNAGRODZENIE MINIMALNE

 • Obligatoryjne składniki wynagrodzenia
 • Fakultatywne składniki wynagrodzenia
 • Premia
 • Nagroda
 • Prowizja
 • Składniki regulowane przez branżowe lub zakładowe przepisy płacowe
 • Wynagrodzenie minimalne

1.SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE, FUNDUSZ PRACY, FUNDUSZ
GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH, KATALOG WYŁĄCZEŃ

 • System ubezpieczeń społecznych w Polsce
 • Ubezpieczenia emerytalno-rentowe
 • Ubezpieczenie chorobowe
 • Ubezpieczenie wypadkowe
 • Od czego nie zapłacimy składek zus?
 • Jak obliczamy składki?
 • System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Jak ustalić podstawę i wyliczyć składkę zdrowotną?
 • Fundusz pracy i fundusz solidarnościowy
 • Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych
 • Fundusz emerytur pomostowych
 • Pracownicze plany kapitałowe
 • Jak działa ppk, kto to finansuje i ile to kosztuje?
 • Wpłata pracownika
 • Wpłata pracodawcy
 • Wpłata państwa

2. PODATEK DOCHODOWY: OPODATKOWANIE WYNAGRODZEŃ I KATALOG ZWOLNIEŃ
PODATKOWYCH

 • Od czego płacimy podatki?
 • Nieograniczony obowiązek podatkowy
 • Ograniczony obowiązek podatkowy
 • Kiedy mamy do czynienia z przychodem?
 • Przychody ze stosunku pracy
 • Przychody z innych źródeł niż stosunek pracy
 • Zwolnienia podatkowe
 • Ulga dla młodych
 • Nowe zwolnienia podatkowe w ramach polskiego ładu.
 • Ulga na powrót do kraju
 • Ulga dla rodziców „4+”
 • Ulga dla emerytów
 • Koszty uzyskania przychodu
 • Wątpliwości w zakresie zastosowania kup
 • Skala podatkowa – zaliczka na podatek
 • Skala podatkowa obowiązująca w 2024 r.
 • Kwota wolna zmniejszająca podatek w 2024 roku
 • Zmiany od 1 stycznia 2023

3. KALKULACJA WYNAGRODZENIA OD BRUTTO DO NETTO

 • Dokumentacja płacowa
 • Obliczanie wynagrodzenia netto pracownika
 • Koszt pracodawcy
 • Rozliczenie pakietu medycznego
 • Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki

1. WYNAGRODZENIE W PRZYPADKU INNEJ PRZYCZYNY NIEOBECNOŚCI

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, gdy pracownik nie przepracował pełnego miesiąca, bo chorował?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, jeśli zwolnienie obejmuje tylko dni robocze?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, jeśli pracownik przedstawił zwolnienie lekarskie na dzień, w którym przepracował kilka godzin?

2. WYNAGRODZENIE W PRZYPADKU INNEJ PRZYCZYNY NIEOBECNOŚCI

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, gdy pracownik nie przepracował pełnego miesiąca z powodu nieobecności innej niż choroba?

3. A CO JEŚLI OBIE NA RAZ? PRZYPADKI SZCZEGÓLNE

 •  A co jeśli obie na raz? Wynagrodzenie w przypadku kilku nieobecności spowodowanych różnymi przyczynami w tym samym miesiącu

1. PŁATNE I NIEPŁATNE ZWOLNIENIA OD PRACY

 • Zwolnienia płatne

2. JAK OBLICZYĆ WYNAGRODZENIE ZA CZAS URLOPU I ZWOLNIEŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH

 • Urlop wypoczynkowy
 • Wynagrodzenie za czas zwolnień okolicznościowych

3. EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP

 • Wypłata ekwiwalentu

1. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY NADLICZBOWE I WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W PORZE NOCNEJ

 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 • Normalne wynagrodzenie
 • Dodatek za pracę nadliczbową
 • Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej

2. ODSZKODOWANIA, ODPRAWY I REKOMPENSATY

 • NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE I WYPŁACANE PRACOWNIKOM ODSZKODOWANIA I ODPRAWY
 • Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia
 • Odszkodowanie dla pracownika, który rozwiązał umowę bez wypowiedzenia
 • Odszkodowanie dla pracownika, którego umowa wygasła z powodu śmierci pracodawcy
 • Odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia
 • Odprawa pieniężna dla pracownika zwolnionego na podstawie Ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 • Odprawa pieniężna z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę
 • Odprawa pośmiertna dla rodziny zmarłego pracownika
 • Odszkodowanie za niewydanie w terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy

3. POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ I ZASIŁKÓW

 • Potrącenia z wynagrodzenia
 • Potrącenia z wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych (wierzytelności)
 • Potrącenia z zasiłków

1. UMOWA ZLECENIA

 • Wynagrodzenie zleceniobiorcy
 • Umowa zlecenie, obowiązek ubezpieczeniowy
 • Obliczenie wynagrodzenia z umowy zlecenia

2. UMOWA O DZIEŁO

 • Obowiązek informowania zus o zawartych umowach o dzieło
 • Obliczenie wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło

3. INNE FORMY ZATRUDNIENIA: KONTRAKT MENEDŻERSKI, HONORARIUM ZARZĄDU, RADA NADZORCZA

 • Kontrakt menedżerski
 • Udział w organach stanowiących – zarząd
 • Udział w organach stanowiących – rada nadzorcza

Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa cz. 1

1. RODZAJE ŚWIADCZEŃ I WARUNKI ICH WYPŁATY

 • Rodzaje świadczeń i warunki ich wypłaty
 • Rodzaje świadczeń zasiłkowych
 • Kiedy wypłacamy zasiłki
 • W jakich terminach wypłacamy zasiłki?
 • Wynagrodzenie płatnika za wypłatę zasiłków
 • Komu wypłacamy zasiłki?
 • Kontrola zwolnień lekarskich

2. WYNAGRODZENIE CHOROBOWE

 • Wynagrodzenie chorobowe
 • Komu przysługuje wynagrodzenie chorobowe?
 • Wymiar wynagrodzenia chorobowego
 • Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku
 • Zasady wypłaty wynagrodzenia chorobowego

3. ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU ZASIŁKU/WYNAGRODZENIA CHOROBOWEGO

 • Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku/wynagrodzenia chorobowego
 • Kiedy przeliczamy podstawę?
 • Kiedy nie przeliczamy podstawy?
 • Choroba w pierwszym miesiącu zatrudnienia
 • Miesiące, w których wystąpiła nieobecność usprawiedliwiona w podstawie zasiłku
 • Gdy pracownik przepracował co najmniej połowę należnego czasu
 • Gdy pracownik nie przepracował co najmniej połowy należnego czasu
 • Kiedy nie uzupełniamy podstawy zasiłku
 • Schemat ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
 • Składniki uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku
 • Wpływ zapisów wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy na podstawę zasiłku chorobowego
 • Wynagrodzenie ustalone w stawce godzinowej
 • Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc wliczane do podstawy zasiłku
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego
 • Pozostałe składniki wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego

1. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU CHOROBY

 • Zasiłek chorobowy
 • Prawo do zasiłku po ustaniu ubezpieczenia
 • Okres zasiłkowy
 • Wysokość zasiłku chorobowego
 • Dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego
 • Przykłady orzecznictwa

2. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU MACIERZYŃSTWA, ZASIŁEK MACIERZYŃSKI

 • Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego
 • Stan prawny od 26 kwietnia 2023 r.
 • Szczególne przypadki
 • Wysokość zasiłku macierzyńskiego
 • Świadczenie rodzicielskie i podwyższenie zasiłku macierzyńskiego
 • Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku

3. ZASIŁKI OPIEKUŃCZE, WYPADKOWE I ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE

 • Zasiłek wypadkowy
 • Wybrane orzecznictwo
 • Świadczenie rehabilitacyjne
 • Dokumenty niezbędne do uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego
 • Zasiłek opiekuńczy
 • Okresy przysługiwania zasiłku opiekuńczego
 • Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku opiekuńczego

Program Enova – rozpoczęcie pracy z programem. Podstawy pracy w systemie 

 • Nawigacja w programie
 • Sortowanie, filtrowanie
 • Historia zapisów

Dane kadrowe 

 • Wprowadzanie danych kadrowych nowo zatrudnionej osoby
 • Wyznaczanie limitów urlopowych
 • Wprowadzanie nieobecności
 • Wprowadzanie dodatków
 • Zmiana warunków zatrudnienia
 • Zwalnianie pracowników
 • Generowanie dokumentów kadrowych

 Umowy cywilno-prawne 

 • Wprowadzanie danych nowego zleceniobiorcy
 • Umowy cywilno-prawne
 • Rozliczanie umów cywilno-prawnych
 • Wydruki

Listy płac 

 • Dodatki i potrącenia
 • Naliczanie listy płac
 • Weryfikacja naliczeń
 • Generacja przelewów

Deklaracje do ZUS i US 

 • ZUS ZUA, ZZA, ZCNA, ZWUA
 • ZUS DRA
 • ZUS IWA
 • PIT-4R
 • PIT-8AR
 • PIT-11

Wydruki i raportowanie. 

Generowanie dokumentów ZUS IWA, ZUS IMIR, ZUS ZWA. Weryfikacja i aktualizacja danych. Przekaz elektroniczny, wysyłka i potwierdzenie w ZUS. Zasilenie inicjalne.

Po zakończeniu wszystkich kursów odbędzie się egzamin końcowy, po którym uczestnicy otrzymają certyfikat elektroniczny oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych potwierdzający zdobyte umiejętności w obrębie zawodu:

 • specjalista ds. kadr
  (kod zawodu według GUS 242307),
 • specjalista ds. wynagrodzeń
  (kod zawodu według GUS 242310).

Pobierz broszurę na temat Akademii

Pobierając broszurę na temat Akademii dowiesz się jak wygląda jej szczegółowy program oraz jakie zagadnienia są omawiane w poszczególnych kursach. Dodatkowo poznasz metodologię nauczania.

Zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Certyfikat

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).

Zaświadczenia i certyfikaty podpisane są osobiście przez Monikę Smulewicz, Dyrektora Placówki Oświatowej.

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).