Zostań certyfikowanym Ekspertem ds. wynagrodzeń i rozliczeń z ZUS

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

4000

Dokument sprzedaży
Płatność w ratach
 • Start: 28.02.2024
 • Czas trwania: 3 miesiące
 • Wykładowcy: Przemysław Jeżek
 • Masz pytania o Akademię? Zostaw kontakt: Wypełnij formularz
 • Potrzebujesz więcej informacji? Pobierz broszurę
Poziom wiedzy uzyskanej po Akademii
Asystent Specjalista Ekspert

Kupując Akademię otrzymujesz:

1 kurs

 • Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla wymagających

3-miesięczny program rozwoju zawodowego

102 godziny dydaktyczne

1 segregator na materiały pdf

Zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

Specjalista ds. wynagrodzeń kod zawodu 242310

Dlaczego warto?

Spotkania online na żywo

Realny kontakt z prowadzącym wykłady

Spotkania są nagrywane

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę.

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu Akademii

Klub Absolwenta Eduwersum

Zamknięta grupa Facebookowa i comiesięczne spotkania na żywo

Akademia składa się z następujących modułów

1. oświadczenia i wnioski a rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
a. kwota zmniejszająca podatek
b. wspólne rozliczanie dochodów ze współmałżonkiem
c. wniosek o niestosowanie KUP, ulgi dla młodych, niepobieranie zaliczki na podatek
d. ulga dla młodych/powrót/rodziców dzieci 4+/seniorów
e. wniosek o rozliczanie 32% zaliczki
f. stosowanie oświadczeń po ustaniu stosunku prawnego
2. łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
a kilka wypłat w miesiącu
3. ograniczenie kosztów uzyskania przychodu i kwoty zmniejszającej
4. ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek
5. zawarcie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej

 1. ustalenie stawki godzinowej przy nierównomiernym planowaniu godzin
 2. wynagrodzenie za część miesiąca w różnych systemach czasu pracy
 3. wynagrodzenie a choroba w dni wolne od pracy
 4. wynagrodzenie a choroba przypadająca na dni robocze
 5. wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez 30 dni
 6. wynagrodzenie a okres wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych
 7. wynagrodzenie niepełnoetatowca za część miesiąca i choroba
 8. zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego
 9. świadczenie chorobowe i urlop wypoczynkowy w danym miesiącu
 10. brak ZUS e-ZLA do momentu sporządzenia listy płac
 11. łączenie pracy z urlopem rodzicielskim
 1. czas wolny w kolejnych miesiącach kalendarzowych
 2. normalne wynagrodzenie i wysokość dodatków za nadgodziny
 3. zmienne składniki wynagrodzenia a udzielenie czasu wolnego
 4. niepełny wymiar etatu
 5. praca w dniach wolnych
 6. nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy w okresie rozliczeniowym
 1. zmienne składniki wynagrodzenia w podstawie (premie, nagrody, dodatki)
 2. urlop na przełomie miesięcy kalendarzowych
 3. zmiana w składnikach wynagrodzenia a przeliczenie podstawy
 4. powrót po długotrwałej nieobecności pracy
 5. wykorzystanie urlopu w pierwszym i kolejnym miesiącu zatrudnienia
 6. zawarcie kolejnej umowy o pracę
 1. dopełnianie podstawy przy różnych składnikach wynagrodzenia za okresy miesięczne, kwartalne i roczne
 2. dopełnienie podstawy przy pracy zleconej w dniach wolnych
 3. ekwiwalent za urlop przy krótkotrwałym zatrudnieniu
 4. wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę

VI. Wpływ nieobecności w pracy na wysokość wynagrodzenia
1. zwolnienie od wykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
a. działanie siły wyższej
b. badania lekarskie (wstępne-okresowe-kontrolne)
c. dni na poszukiwanie pracy
d. podnoszenie kwalifikacji zawodowych
e. opieka nad dzieckiem (art. 188 k.p.)
f. tzw. urlopy okolicznościowe
g. karmienie dziecka piersią
2. zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
a. pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią
b. w okresie wypowiedzenia z prawem do wynagrodzenia
3. szkolenia BHP

1. zwolnienie od wykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
a. badania lekarskie
b. dni na poszukiwanie pracy
c. podnoszenie kwalifikacji zawodowych
d. opieka nad dzieckiem
e. urlopy okolicznościowe
f. karmienie dziecka piersią

2. zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
a. pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią
b. w okresie wypowiedzenia z prawem do wynagrodzenia

Ulga dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów
1. wysokość dochodu do progu 32% a korzystanie z ulg podatkowych
2. rozliczenie ulgi dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów
a. a limit zwolnień świadczeń z ZFŚS
b. zwolnienie przychodów w wysokości 30% równowartości diety i 20 euro
(oddelegowanie, kierowcy w przewozach międzynarodowych)
3. warunki rozliczania ulg przez pracodawców i zleceniodawców
4. ulgi a wypłata zasiłku macierzyńskiego
Rozliczenie wynagrodzenia w miesiącu przekroczenie rocznych limitów w PDOF
i składkach ZUS
1. roczne przekroczenie wymiaru składek ER a przychód nieoskładkowany (zasiłki, nagroda jubileuszowa, wpłata na PPK)
2. podstawa wymiaru składek wyższa od przychodu do opodatkowania

 1. świadczenia finansowane z ZFŚS
 2. zapomogi finansowane ze środków obrotowych i ZFŚS
 3. świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18
 4. rozliczenie kosztów noclegów z ulgą podatkową 500 zł
 5. benefity pracownicze: posiłki, ubezpieczenie grupowe, karty multi-sport, pakiety medyczne, samochód służbowy
 1. potrącenia z nagród oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 2. odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia z wypłacanych świadczeń chorobowych
 3. wypłata świadczeń w różnych terminach a kwota wolna
 4. potrącenia w razie “dwukrotnej” wypłaty wynagrodzenia
 5. potrącenie z wynagrodzenia i zasiłku

1. Po kontroli ZUS i US:
a. zapłata za pracownika byłego pracownika zaległych składek ZUS
b. zaniżenie zaliczki na podatek z wynagrodzeń za lata ubiegłe
c. błędnie oskładkowane i opodatkowane wynagrodzenie
2. roczne przekroczenie podstawy wymiaru składek ER – przeliczenie chorobowego
3. zwrot nadpłaconych składek
4. uznanie zdarzenie jako wypadek przy pracy

1. podleganie ubezpieczeniom społecznym
2. kwota zmniejszających podatek
3. powołanie z obowiązkową składką zdrowotną
a. członek zarządu – prokurent
b. rezygnacja z KUP
4. wniosek o stosowanie 32% podatku
5. wniosek o nieobliczanie zaliczki na podatek dochodowy
6. cudzoziemcy wykonujący pracę na terytorium RP

Zostań Certyfikowanym Kierownikiem Działu Kadr i Płac!

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających jest częścią Akademii Master - Certyfikowany kurs Kierownika Działu Kadr i Płac. Pobierz broszurę i dowiedz się więcej!

Zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Certyfikat

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).

Zaświadczenia i certyfikaty podpisane są osobiście przez Monikę Smulewicz, Dyrektora Placówki Oświatowej.

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenie wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydane na podstawie § 23 ust. 3 i 4 (Dz. U. 2023, poz. 2175).