You cannot view this unit as you're not logged in yet.

16 Responses

 1. Jak powinnam (w której pozycji) wykazać w PIT-11 odprawę wypłaconą pracownikowi w związku z likwidacją stanowiska?

 2. Witam, Jeśli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma sklepy położone w innej gminie niż siedziba firmy czy powinna składać CIT-ST?

 3. Witam,

  jaki dane mam wykazać w części C – DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES ZAMIESZKANIA ( poz. 11-15) naszemu pracownikowi oddelegowanemu poza UE, który stał się rezydentem podatkowym oddelegowanego kraju ( ma tam swoje centrum interesów życiowych). Nie posiada jeszcze certyfikatu rezydenta podatkowego tego kraju. W pozycji 19-27 rozumiem, że podaję jego adres zamieszkania zagranicą PL?
  W ciągu roku podatek był również odprowadzony do polskiego US. PIT-11 tego pracownika mam przekazać, do którego US ( rezydentów/nierezydentów) ?
  Jego wszystkie dochody osiągnięte z umową o pracę w tym roku podatkowym mam wykazać w pozycji 32 ( jako dochód zwolniony od podatku) , a w 33 zaliczki, które zostały pobrane?

  1. Witam
   W danych identyfikacyjnych PODATNIKA:
   wykazujemy taki adres zamieszkania jaki podał pracownik
   Z przepisów nie wynika wprost, jaki adres zamieszkania należy wykazywać w informacjach PIT-11. Należy przyjąć, że powinien to być adres zamieszkania aktualny na dzień 31 grudnia roku, za który jest sporządzany PIT-11.
   Poz.11-15
   Czy oficjalnie zgłosił Wam pracownik, że zmienił rezydencję podatkową ? to będzie uzależnione od tego który kwadrat w póz. 11 zaznaczycie i do którego US przekażecie informację PIT-11
   Kolumna – dochód zwolniony z opodatkowania:
   jeżeli z umowy o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu wskazana jest dla danego państwa metoda „wyłączenie z progresją” i wszystkie dochody od początku roku powinny być opodatkowane w państwie oddelegowania to tak (z uwzględnieniem ulgi 30% i KUP)

 4. Pracownik otrzymał wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3000 brutto. Lista płac naliczona na 27.01.2020r. Zastosowane KUP 250,00 zł. Na koniec stycznia okazuje się, że od 01.01.2020 – 31.01.2020r. powinien być rozliczony zasiłek opiekuńczy. W 02.2020r. robimy korektę płacy zasadniczej i naliczamy zasiłek w kwocie 2700,00 zł brutto. Pracownik od 01.02.2020r. do 31.12.2020 przebywa na urlopie wychowawczym i nie otrzymuje żadnego przychodu ze stosunku pracy. Jak to wykazać na PIT za rok 2020? W związku z korektą dochód będzie na minusie (Przychód = 0, KUP=250, Dochód= -250).

  1. Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie nie widząc listy korygującej, czy potrąciliście z zasiłku nadpłacone wynagrodzenie ? itp
   ogólnie: na PIT-11 nic na minus się nie wykazuje

 5. Na PIT mamy następujące dane:
  przychód poz. 29 = 700,00;
  KUP poz. 30 = 1500;
  Zasiłek poz. 66 = 15000,00
  Zawyżone KUP wynikają z korekt płacy zasadniczej. Jak w tej sytuacji przygotować PIT?

  1. Informacja PIT-11 jest dokumentem, który odzwierciedla stan faktyczny danego roku. Nie widząc jak dokonana została korekta (zwłaszcza podatku) ciężko się odnieść do pytania.
   W PIT-11 wykazuje się KUP faktycznie zastosowane w danym roku.

 6. Witam,
  Proszę o informację w którym miejscu na PIT wykazać przychody z praktyki absolwenckiej.
  Dodatkowo, wspomniał Pan na webinarze, że przychody te są częściowo zwolnione z podatku. Mogłabym prosić o rozwinięcie tego wątku? Jakie są limity zwolnienia? Kogo dotyczą?

  1. Witam
   Zwolnienie z opodatkowania – miałem na myśli „Stypendia” – musiałem się błędnie w tej kwestii wyrazić.
   Zasady regulujące zawieranie umów o praktykę absolwencką wynikają z przepisów ustawy o praktykach absolwenckich. Umowa o praktykę absolwencką ma charakter umowy cywilnoprawnej z elementami prawa pracy. To z kolei powoduje, że gdy praktyka absolwencka jest odpłatna, wówczas wypłacane z niej należności w pdof nie podlegają zakwalifikowaniu do przychodów ze stosunku pracy, ani z umowy zlecenia. Stanowią one tzw. przychody z innych źródeł.
   Z powodu takiej klasyfikacji firma przyjmująca na praktykę absolwencką, jako płatnik pdof, zobowiązana jest pobierać od świadczeń wypłacanych z tego tytułu zaliczki na podatek zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 8 i ust. 6 ustawy o pdof – stosując do ich opodatkowania najniższą stawkę podatkową.
   Od wynagrodzeń za praktyki absolwenckie nie pobiera się składek na ubezpieczenia społeczne, ani składki zdrowotnej, nie stosuje się do nich również kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o pdof. Pobrana od nich zaliczka na podatek dochodowy wynosi 17% przychodu uzyskanego przez praktykanta w danym miesiącu. Kwotę pobranej zaliczki płatnik przekazuje w terminie do 20. dnia następnego miesiąca do urzędu skarbowego właściwego ze względu na własne miejsce zamieszkania albo siedzibę (miejsce prowadzenia działalności).

 7. Przypadek: pracownik cały miesiąc przebywa na urlopie bezpłatnym i jest zgłoszony do PPK. Na liście płac rozliczamy jedynie świadczenia rzeczowe w kwocie 4000 zł. Jak należy i czy w ogóle należy naliczyć składki PPK, skoro wiemy, że nie mamy możliwości potrącić składki pracownika z wynagrodzenia netto. Co ze składką pracodawcy?

  1. W takiej sytuacji podmiot zatrudniający nie będzie mógł pobrać wpłat od uczestnika PPK. Będzie zobowiązany do ich naliczenia i dokonania tylko w części finansowanej przez siebie.
   W sytuacji gdy uczestnik PPK nie otrzymał w danym miesiącu żadnego wynagrodzenia poza świadczeniem niepieniężnym stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bo np. cały miesiąc jest na urlopie bezpłatnym, podmiot zatrudniający jest zobowiązany do naliczenia i dokonania wpłat do PPK tylko tych finansowanych przez siebie. Podmiot zatrudniający nie będzie miał bowiem możliwości pobrania wpłat z wynagrodzenia uczestnika programu, ponieważ ono nie zostanie uczestnikowi wypłacone.

 8. Przypadek – pracownik zwolniony 30.11.2019. W ostatnim dniu zatrudnienia otrzymał ekwiwalent za urlop 3000 zł. W lutym 2020 okazuje się, że ekwiwalent był nienależny, więc skorygowaliśmy listę płac, tj. zminusowaliśmy wypłacony ekwiwalenty, skorygowaliśmy skł. ZUS oraz podatek, a kwota netto stanowi teraz zobowiązanie, które chcemy umorzyć, gdyż pracownik nie zwróci niesłusznie wypłaconego ekwiwalentu.
  Na szkoleniu wyjaśnił Pan, że takie działanie jest niepoprawne, gdyż nie powinniśmy robić korekty listy płac, jeśli pracownik nie zwrócił pieniędzy, ale taką korektę już zrobiliśmy. Jak powinniśmy teraz postąpić żeby to wyprostować? Jak przygotować PIT za 2020?
  Dodatkowo pytanie – jak na PIT wykazać umorzone kwoty?

 9. Nie tak do końca, że nie trzeba robić korekt 🙂
  Rozpatrywaliśmy sytuację czy niesłusznie wypłacony ekwiwalent chcecie „ruszać” tzn żądać zwrotu itp. czy po prostu pozostawić to tak jak jest. Co do zasady każdy błąd powinien zostać skorygowany.
  Korekta dotyczyć powinna: składek ZUS. Informacji PIT-11 bym nie korygował bo odzwierciedliła ona stan faktyczny roku 2019. Natomiast po skorygowaniu deklaracji ZUS powstała nadpłata składek (w części finansowanej przez pracownika: E-R-CH-Z), którą powinniście co do zasady zwrócić byłemu pracownikowi (chyba, że pracodawca zakwalifikował tą nadpłatę jako częściowy zwrot nadpłaconego wynagrodzenia).
  Proszę pamiętać o tym, że składki, w części finansowanej przez pracownika: E-R-CH pomniejszyły podstawę do opodatkowania a część składki zdrowotnej 7,75% pomniejszyła zaliczkę na podatek dochodowy. W momencie zwrotu (zaliczenia na poczet nadpłaconego wynagrodzenia) w bieżącym miesiącu należy zwrot taki opodatkować i rozliczyć część składki zdrowotnej. Stąd na szkoleniu padło stwierdzenie czy w tej sytuacji chcecie to „ruszać” 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *