You cannot view this unit as you're not logged in yet.

19 Responses

 1. Zmiana stawki wynagrodzenia zasadniczego w trakcie miesiąca u pracownika zatrudnionego w systemie równoważnym pracującego po 12 godzin np. pracownik otrzymujący wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3000 zł, od 15.02. otrzymał podwyżkę do 4000 zł. Wymiar czasu pracy wynosił 160. W okresie od 1 do do 15.02. wypracował 100 godzin, a od 16 do 29.02 60 godzin. Czy powinnam uwzględniać faktyczną liczbę godzin jaką pracownik przepracował przed i po zmianie wynagrodzenia.
  Czy prawidłowe będzie wyliczenie (3000/160=18,75*60 godzin= 1125 zł 3000-1125=1875 4000/160=25 * 100=2500 4000-2500=1500
  razem 3375, czy też 3000/160*80= 1500 4000/160*80=2000 razem 3500.
  Ja skłaniam się ku pierwszej wersji.

 2. Witam
  W sytuacji, gdy następuje zmiana wysokości wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego, nie ma przepisu prawnego, który wprost regulowałby tą kwestię. W wieloletniej praktyce przyjmuje się zasadę z której wynika, że ustaloną stawkę godzinową wynagrodzenia przed i po zmianie należy pomnożyć przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych.
  3 000 zł : 160h = 18,75 zł x 100h = 1 875 zł
  4 000 zł : 160h = 25 zł x 60h = 1 500 zł
  Łącznie wynagrodzenie: 3 375 zł

 3. Pracodawca udostępnia pracownikowi mieszkanie, którego koszt najmu wynosi 2 tys. umowa najmu jest na pracodawcę i on płaci za najem. Pracownik ma miejsce zam. w mieście w którym udostępniona jest nieruchomość. metraż mieszkania 100m2, mieszkanie własnościowe położone w Warszawie. Najem i udostępnienie mieszkania na okres kilku lat.
  Pracownikowi na LP do wynagrodzenia brutto doliczam 2 składniki: (1) świadczenie rzeczowe tylko zus = metraż mieszkania x stawka czynszu wyznaczona dla Warszawy (100x 8,13 zł = 813 zł); (2) świadczenie rzeczowe tylko podatek = 2000 zł?
  Czy prawidłowe jest na LP ubruttowienie najmu i zastosowanie potrącenia 2 tys. tak żeby przychód z najmu był obojętny dla pracownika i nie zmniejszał mu wynagrodzenia netto, ewentualnie jakie warunki musiałby by być spełnione dla takiego rozwiązania?

  1. Nie ma przeszkód prawnych aby kwotę najmu „ubruttowić” tak aby wynagrodzenie za pracę w tzw. kwocie netto zostało na takim samym poziomie.
   Wysokość kwoty ubruttowionej (powyżej kwoty faktycznie poniesionych kosztów najmu mieszkania) nie stanowić będzie kosztów uzyskania przychodu pracodawcy, gdyż kwota ta dobrowolnie została sfinansowana przez pracodawcę dlatego też w praktyce kwotę taką ujmuje się w składniku „premia” aby była KUP.

 4. Wypłacamy telepracownikowi ekwiwalent za internet oraz ekwiwalent za prąd. Czy wartość tych ekwiwalentów stanowi przychód po stronie pracownika i powinna podlegać oskładkowaniu i opodatkowaniu? O ile przy ekwiwalencie za internet stanowiska organów podatkowych potwierdzają zwolnienie z opodatkowana, to w przypadku ekwiwalentu za prąd stanowiska są różne.
  Np. odmienne stanowisko zajęto w sprawie ekwiwalentu za energię elektryczną, uznając go za przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym łącznie z innymi składnikami wynagrodzenia (interpretacja indywidualna z dn. 9.02.2009 r. Dyrektora IS w Warszawie, IPPB2/415-1553/08-2/MK).

  1. Przepisy KP regulujące telepracę przewidują w art. 67(11) § 3 K.p. prawo telepracownika do ekwiwalentu pieniężnego w wysokości określonej w porozumieniu lub regulaminie, o których mowa w art. 67(6) K.p., lub w odrębnej umowie. Przy ustalaniu wysokości tego ekwiwalentu należy brać pod uwagę w szczególności normy zużycia sprzętu, jego udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość wykorzystanego materiału na potrzeby pracodawcy i jego ceny rynkowe.
   Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia składkowego:
   z podstawy wymiaru składek ZUS wyłączono ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, będące własnością pracownika. Powołany przepis nie odwołuje się do zasad określonych w jakichkolwiek przepisach odrębnych ani nie określa kwoty granicznej zwolnienia z oskładkowania. Z definicji słownikowej wynika, że ekwiwalent to „rzecz równa innej wartością”.
   ZUS w poradniku pt.:
   „Zasady ustalania podstawy wymiaru składek pracowników”, dostępnym na stronie internetowej http://www.zus.pl, przy omawianiu wyłączenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia składkowego wyjaśnił, że: „(…) Wysokość ekwiwalentu powinna opierać się na szczegółowej kalkulacji płatnika, która potwierdza związek kwoty ekwiwalentu z wartością użyczenia (ilość roboczogodzin, wartość jednej takiej godziny używania sprzętu, rynkowe ceny wynajmu danego sprzętu, normy zużycia itp.). Wypłacony ryczałt, który nie odzwierciedla kosztów, które faktycznie poniosłeś, stanowi podstawę wymiaru składek. (…)”.
   Analogicznie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o pdof:
   wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność. Jeżeli więc wypłacany pracownikom ekwiwalent pieniężny spełnia ww. warunki, to jest też zwolniony od podatku dochodowego.
   W przypadku kosztów dostępu do Internetu uznano, że:
   w przypadku, gdy podatnik korzysta z komputera należącego do pracodawcy, pokrycie lub zwrot kosztów za posiadanie łącza internetowego będącego własnością tego pracownika, stanowi przychód, ale na podstawie ustawy o PDOF korzysta ze zwolnienia. Używanie komputera potraktowano jako nierozerwalnie związane z wykorzystywaniem sieci internetowej (interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dn. 29.10.2010 r., DD3/033/166/IMD/09/PK-1320). Analogicznie, w interpretacji indywidualnej Dyrektora IS w Katowicach z dn. 18.09.2009 r., (IBPBII/1/415-535/09/BD), potraktowano ekwiwalent wypłacany telepracownikowi za poniesione koszty związane z zapewnieniem łącza internetowego w formie zryczałtowanej stawki miesięcznej, uwzględniającej wymiar czasu pracy, uśrednione koszty rynkowe takiej usługi oraz potrzeby stron związane z należytym wykonaniem telepracy. Wskazane stanowiska w kwestii zwolnienia, dotyczą zatem zarówno RYCZAŁTU, jak i kosztów rzeczywistych.
   Należy jednak zauważyć, że niektóre organy podatkowe nie uznają ryczałtu, za ekwiwalent korzystający z przedmiotowego zwolnienia, jako nieuwzględniający faktycznie poniesionych wydatków, mimo, iż stanowi on rodzaj rekompensaty za wykorzystywanie własnego sprzętu przez pracownika na potrzeby pracodawcy (interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie z 21.2.2012 r., IPPB2/415-943/11-4/AK).
   Odmienne od wcześniej wskazanego stanowisko zajęto w sprawie ekwiwalentu za energię elektryczną, uznając go za przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym łącznie z innymi składnikami wynagrodzenia (interpretacja indywidualna z dn. 9.02.2009 r. Dyrektora IS w Warszawie, IPPB2/415-1553/08-2/MK). W kontekście podobieństwa obu usług i późniejszego stanowiska Ministra Finansów wydaje się, że istnieją podstawy do tego, by przedmiotowym zwolnieniem objąć również refundację kosztów energii elektrycznej jako EKWIWALENT.

 5. Pracownik zatrudniony w ½ etatu z wynagrodzeniem zasadniczym 2000 zł świadczy pracę w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
  Nominał miesiąca nie pokrywa się z rozkładem czasu pracy pracownika.
  Pracodawca za m-ce 10-12/2020 zaplanował pracę następująco:

  Wymiar godziny zaplanowane w grafiku
  październik 88 120
  listopad 80 48
  grudzień 84 84
  suma: 252 252

  W miesiącu październiku pracownik przepracował 88 godzin a następnie wystąpił o urlop bezpłatny (4 dni -32 godziny zgodnie z grafikiem), na co pracodawca wyraził zgodę.
  W jaki sposób należy pomniejszyć wynagrodzenie zasadnicze pracownika?

 6. Jeszcze jedno pytanie:
  Pracownikowi za czerwiec wypłacono zasiłek chorobowy od 19 do 30.06. 2020 r. (12 dni). Płacimy do 10-go następnego miesiąca. Po wypłacie okazało się, że zwolnienie było wprowadzone na podstawie informacji telefonicznej przez przełożonego pracownika (bez dokumentu). 4 sierpnia pracownik zmarł. Spadkobiercy pracownika we wrześniu dostarczyli brakujące dokumenty: wystawiono 2 zwolnienia- pierwsze szpitalne (70%) za 18-24.06. i drugie (80%) za 25-30.06 (łącznie 13 dni).
  Czy przed wypłatą pieniędzy spadkobiercom powinno się najpierw skorygować wynagrodzenie za czerwiec (tj. wyliczyć potrącenie za L-4 za 13 dni łącznie z uwzględnieniem tego, że zasiłek od 18 do 24.06. powinien być wypłacony w wysokości 70%)?
  Pracownik, który wyliczał wypłatę dla spadkobierców naliczył zasiłek za 1-31.07. i 1-4.08. i od otrzymanej kwoty odjął różnicę pomiędzy zasiłkiem 80 i 70% od 19 do 24.06. całkowicie pomijając kwestię zwolnienia szpitalnego w dniu 18.06.
  Czy należałoby teraz ponownie skorygować naliczenia za czerwiec?
  Czy z wypłaty dla spadkobierców można było potrącić składkę na PZU?-moim zdaniem nie

  1. W kwestii rozliczenia świadczeń chorobowych należy w dokumentach ZUS wykazać prawidłowe kwoty na podstawie posiadanych dokumentów. W sytuacji gdy na wystawionych zwolnieniach lekarskich e-ZLA widnieje informacja o pobycie pracownika w szpitalu to zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 70% ustalonej podstawy i taka kwota, zgodnie z posiadaną dokumentacją, powinna być wykazana w raportach ZUS RSA. Skoro faktycznie był to pobyt w szpitalu to nie ma podstaw do wykazania innych kwot o które pomniejszana jest kwota do zapłaty do ZUS.
   Zakład pracy za miesiąc czerwiec wypłacił zasiłek chorobowy nie mając tak naprawdę podstawy do tego (brak e-ZLA) oznacza to, że wszelkie potrącenia powinny odbywać się za zgodą pracownika.
   W kwestii potrąceń dobrowolnych – nie ma tutaj podstawy do ich potrącenia.

 7. Jak powinno wyglądać rozliczenie dofinansowania do lekcji angielskiego dla zleceniobiorcy do 26 lat i powyżej.
  Zleceniobiorca sam opłaca faktury za angielski a pracodawca zwraca 50% wysokości fv.
  Jak takie dofinansowanie powinno wyglądać również dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

  1. Podstawowe pytanie:
   czy dofinansowanie do lekcji angielskiego związane jest z rodzajem wykonywanej pracy ? w przypadku zleceniobiorcy kwestia ta nie ma znaczenia.
   Jeżeli TAK, to:
   ZALICZKA na PODATEK DOCHODOWY:
   świadczenia związane ze szkoleniami pracowników regulowane są przepisami rozporządzenia o podnoszeniu kwalifikacji wydanego na podstawie delegacji zawartej w Kodeksie pracy. Przepisy te mogą być zatem stosowane wprost tylko w stosunku do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika została zwolniona z podatku dochodowego w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o prof.
   Zgodnie z powyższym przepisem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika wprost, iż zwolnienie od podatku przysługuje jedynie pracownikom. Koszt szkolenia zleceniobiorcy należy doliczyć do pozostałych przychodów i opodatkować łącznie z otrzymywanym wynagrodzeniem. Przy czym jeżeli jest to umowa do której stosuje się 20% kup i przychody zleceniobiorcy korzystają ze zwolnienie z opodatkowania do 26 lat do limitu: 85 528 zł to całość przychodu wraz z dopłatą do lekcji angielskiego korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania do wysokości limitu.

 8. Pracownik wnioskuję o zwrot kosztów używania tel prywatnego dla celów służbowych w określonej kwocie. Pracodawca nie dostaje i nie weryfikuje bilingu, zgadza się na wyplate całej kwoty wnioskowanej przez pracownika. Kwota do zwrotu 100 zł. Jak ująć na Lp?

  1. Ze względu na to, iż zwracana kwota nie będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania i oskładkowania (stała kwota bez weryfikacji billingu jest ryczałtem a zwolniony z opodatkowania jest ekwiwalent – koszty faktycznie ponoszone).
   W tej sytuacji na LP można ująć dowolnie dany wydatek jako np. „ryczałt – telefon prywatny” najważniejsze jest to aby z listy płac wynikało odpowiednie potrącenie należności.

 9. Osoba prowadzi działalność nierejestrowaną, świadczyła nam usługę na podstawie zlecenia ustnego ( osoba powyżej 26 roku życia.)
  Od kwoty brutto została potrącona składka zdrowotna (pełny etat w innym miejscu pracy), gdyż zus jest na stanowisku że osoba w ramach działalności nierejestrowanej podlega ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnej na zasadach określonych dla zleceniobiorców, nie została natomiast potrącona zaliczka na podatek dochodowy ponieważ nie ma do tego podstawy.
  W jakich pozycjach informacji PIT-11 należy wykazać przychód oraz składkę zdrowotną ?

 10. Jeżeli zawarta została umowa zlecenia z osobą fizyczną, która ukończyła 26 lat i z uzyskanego przychodu potrącona została składka na ubezpieczenie zdrowotne należy te kwoty wykazać odpowiedni w PIT-11 (26) od 3.11.2020 r. obowiązuje nowy druk informacji PIT-11:
  Przychód: poz. 51
  Składka zdrowotna (7,75%): poz. 72

 11. Dzień dobry
  Panie Przemku, mam pytanie, bardzo proszę o pomoc.

  Pytanie1.
  Czy do wyliczenia wynagrodzenia za urlop okolicznościowy, krwiodastwo itp. powinnam brać premię wypłaconą z wynagrodzeniem za listopad, ale należną za październik.

  Przykład:
  Pracownik 17.11.2020 był na urlopie okolicznościowym.
  W listopadzie otrzymał składniki zmienne np:
  – 250,00 zł wynagrodzenie za nadgodziny
  – 56,00 zł dodatek nocny
  – 300,00 zł premia należna za październik wypłacona razem z powyższym wynagrodzeniem

  czy powyższą premię powinnam także wliczyć do wynagrodzenia za urlop okolicznściowy

  Pytanie 2.
  Nawiązując do powyższego przykładu czy powinnam brać taką premię z przesunięciem płatności do wyliczenia podstawy wynagrodzenia urlopowego – chodzi mi o podstawę z 3 miesięcy.

  Przykład:
  Podstawa:
  -lipiec 2020 (premia należna za 06.2020)
  -sierpień (premia należna za 07.2020)
  -wrzesień 2020 (premia należna za 08.2020)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *