You cannot view this unit as you're not logged in yet.

16 Responses

 1. Dzień dobry,
  zamieszczam pytania do szkolenia:

  1. pracodawca wprowadził obniżony wymiar czasu pracy z dniem 06.04.2020 do 05.07.2020. po obniżeniu wynagrodzenia proporcjonalnie do wymiaru czasu pracownik otrzymuje 3500 z wynagrodzenia zasadniczego.
  Pracownik zachorowal w kwietniu po dacie obniżenia wymiaru na kilka dni, a potem zachorowal na kilka dni w maju.
  W kwietniu do podstawy zasiłkowej wzięliśmy wynagrodzenie 3500 (nowy wymiar etatu) uzupełnione o zmienne składniki wynagordzenia. Jaka podstawe do obliczenia zasiłku powinnismy przyjąć w maju?

  2. Obniżenie etatów w firmie 06.04.2020. w połowie kwietnia pracownik korzysta z urlopu ojcowskiego (7 dni).
  Do naliczenia podstawy zasiłkowej wzięliśmy obniżone wynagrodzenie po zmianie etatu.
  Pracownik otrzymał premie kwartalna 2000 zł wraz z wypłatą w marcu 2019. Jak doliczyć premie kwartalna do podstawy zasiłkowej po zmianie etatu, która nastąpiła w kwietniu?
  Ten sam pracownik korzysta z drugiej części urlopu ojcowskiego w maju, czy należy naliczyć nową podstawę zasiłkową, czy można kontynuować poprzednią.

  3. Czy jeżeli w informacji o warunkach zatrudnienia powołujemy się na konkretne art. KP, nie podając konkretnej liczby przysługującego urlopu, to czy w takiej sytuacji jest konieczność wydawania tej informacji ponownie po obniżeniu etatów? Pracownicy mają podgląd do liczby dni urlopowych w wewnętrznym intranecie.

  Pozdrawiam,
  Patrycja

  1. Odpowiedź: Jeżek Przemysław
   1.
   Ze względu na to, iż pomiędzy pobieraniem świadczeń chorobowych nie było przerwy wynoszącej 3 miesiące, wysokość świadczenia chorobowego w miesiącu maju 2020 r. ustalona zostanie z tej samej podstawy co miesiącu kwietniu 2020 r.
   2.
   Premie kwartalne zostaną wliczone do podstawy wymiaru zasiłku po przeliczeniu do aktualnego wymiaru czasu pracy
   Przykład
   Pracownik stał się niezdolny do pracy w okresie od 14 do 17 kwietnia 2020 r. (4 dni).
   Z dniem 01 kwietnia 2020 r. zmieniono pracownikowi wymiar czasu pracy z 1/1 etatu do 0,8 wymiaru i obniżono wynagrodzenie zasadnicze z: 4 500 zł do 3 600 zł.
   Pracownik uprawniony jest również do nagrody kwartalnej, pomniejszanej za czas niezdolności do pracy, którą za poszczególne kwartały otrzymał w wysokości:
   I kwartał 2020 r.: 3 250 zł
   IV kwartał 2019 r.: 3 025 zł
   III kwartał 2019 r.: 2 980 zł
   II kwartał 2019 r.: 3 125 zł
   Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracodawca uwzględni wynagrodzenie pracownika za okres po zmianie wymiaru czasu pracy tj. za kwiecień 2020 r. oraz nagrodę w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 42 ust. 2 ustawy zasiłkowej oraz ust. 289 komentarza do ustawy) po przeliczeniu do aktualnego wymiaru czasu pracy.
   Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego wyniesie:
   miesięczne wynagrodzenie pracownika:
   [3 600 zł – (3 600 zł x 13,71%)] = 3 600 zł– 493,56 zł = 3 106,44 zł
   nagroda kwartalna w wysokości 1/12 przeliczona do aktualnego wymiaru czasu pracy:
   Ustalenie współczynnika odpowiadającemu proporcji aktualnego wymiaru czasu pracy
   do poprzedniego wymiaru: 0,8 : 1 = 0,8
   Przeliczenie nagrody rocznej do ustalonego współczynnika:
   (15 960 zł x 0,8) = 12 784 zł
   Ustalenie wysokości nagrody kwartalnej wliczonej do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego:
   (12 784 zł : 12 miesięcy) = 1 065,33 zł
   [1 065,33 zł – (1 065,33 zł x 13,71%)] = 1 065,33 zł – 146,06 zł = 919,27 zł
   Razem: 3 106,44 zł + 919,27 zł = 4 025,71 zł

   W sytuacji gdy w miesiącu maju 2020 r. wypłacane będzie kolejne świadczenie chorobowe podstawę przyjmujemy tą samą.

   3.
   W przedstawionej sytuacji nie ma podstaw do aktualizowania informacji o warunkach zatrudnienia jeżeli w informacji tej powołują się Państwo na przepisy ustawy Kodeks pracy.

   Wysokość wynagrodzenia chorobowego za cały okres niezdolności do pracy wyniosła:
   4 025,71 zł x 80% : 30 dni = 107,35 zł
   107,35 zł x 4 dni = 429,40 zł.

 2. Obniżony wymiar czasu pracy do 0.8. Pracownik przebywał 15 dni na dodatkowym zasiłku opiekuńczym od Poniedziałku do Piątku Jest to osoba do 26 roku życia. Jak należy obliczyć dofinansowanie do wynagrodzenia za ten miesiąc? Ile należy zwrócić do WUPu? Co z podatkiem, który tez jest dofinansowany, ale faktycznie nie odprowadzany przez pracodawce dla takiej osoby. Czy zwracamy?

  1. Odpowiedź: Jeżek Przemysław
   Zgodnie z art. 15g spec ustawy dofinansowanie przysługuje do wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy. Bez znaczenia w rozpatrywanym przypadku pozostaje kwestia zaliczki na podatek dochodowy.
   Przykład:
   Pracownik objęty został obniżonym wymiarem etatu (z 1 na 08) od dnia 01 maja 2020 r. z wynagrodzeniem 2 700 zł. W miesiącu maju pracownik korzystał z 15 dni dodatkowej opieki nad dzieckiem.
   Kwota dofinansowania wyniesie:
   2 700 zł : 30 dni = 90 zł x 15 dni zasiłek = 1 350 zł
   2 700 zł – 1 350 zł = 1 350 zł
   1 350 zł x 50%= 675 zł
   plus składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę:
   emerytalna 9,76% = 65,88 zł
   rentowa 6,5% = 43,88 zł
   wypadkowa przykładowo 2% = 13,50 zł
   Razem dofinansowanie: 675 zł + 123,26 zł = 798,26 zł

 3. Dzień dobry,
  zamieszczam pytania do szkolenia:

  1. Pracownik nie ukończył 26 roku życia i nie ma pobieranego podatku. Kwota dofinansowania otrzymana od WUP obejmuje również podatek. Czy do WUPu należy zwrócić jedynie podatek czy podatek razem z ulgą podatkową 43,76?

  2. Jak obliczyć dofinansowanie do wynagrodzenia przysługujące osobie, która przebywała na zwolnieniu chorobowym, za które otrzymał wynagrodzenie chorobowe płatne przez pracodawcę 80%. Ile należy oddać do WUP?

  3. Pracownik przebywał 5 dni na dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Jak należy obliczyć dofinansowanie do wynagrodzenia za ten miesiąc? Ile należy zwrócić do WUPu?

  4. Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim przez cały miesiąc. Przez połowę miesiąca wynagrodzenie chorobowe płacił pracodawca 100%, zaś przez kolejną część miesiąca ZUS zaczął wypłacać zasiłek. Czy takiej osobie należy się dofinansowanie?

  5. Czy po zakończeniu otrzymywania dofinansowania do wynagrodzeń należy przesłać do WUP jakieś dokumenty potwierdzające wywiązanie się z umowy? Jeśli tak, to jakie?

  6. Pracownik od 30.03 jest na L4. Obniżony wymiar czasu pracy został wprowadzony w firmie od 01.04. Pracownik został wykazany w załączniku o dofinansowanie, gdyż myśleliśmy, że wróci z L4. Pracownik dalej choruje, co teraz? Zwrócić całą kwotę dofinansowania, czy kiedy otrzymywał wynagrodzenie chorobowe to należy się dofinansowanie?

  Pozdrawiam

  1. Odpowiedź: Jeżek Przemysław

   1.
   Zwrot nie obejmuje zaliczki na podatek dochodowy.
   Zgodnie z art. 15g dofinansowanie liczone jest od tzw. kwoty brutto wynagrodzenia
   2.
   Przykład:
   Pracownik objęty został obniżonym wymiarem etatu (z 1 na 08) od dnia 01 maja 2020 r. z wynagrodzeniem 2 700 zł. W miesiącu maju pracownik przebywał 5 dni na zwolnieniu lekarskiem z zachowaniem prawa do wynagrodzenia chorobowego:
   Kwota dofinansowania wyniesie:
   wynagrodzenie za pracę:
   2 700 zł : 30 dni = 90 zł x 5 dni chorobowe = 450 zł
   2 700 zł – 450 zł = 2 250 zł
   wynagrodzenie chorobowe:
   [2 700 zł – (2 700 zł x 13,71%)] = 2 700 zł – 370,17 zł = 2 329,83 zł
   2 329,83 zł x 80% : 30 dni = 62,13 zł x 5 dni = 310,65 zł
   Razem wynagrodzenie: 2 250 zł + 310,65 zł = 2 560,65 zł
   2 560,65 zł x 50%= 1 280,33 zł
   plus składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę od kwoty 1 125 zł:
   emerytalna 9,76% = 109,80 zł
   rentowa 6,5% = 73,13 zł
   wypadkowa przykładowo 2% = 22,50 zł
   Razem dofinansowanie: 1 280,33 zł + 205,43 zł = 1 485,76 zł

   3.
   Przykład:
   Pracownik objęty został obniżonym wymiarem etatu (z 1 na 08) od dnia 01 maja 2020 r. z wynagrodzeniem 2 700 zł. W miesiącu maju pracownik korzystał z 15 dni dodatkowej opieki nad dzieckiem.
   Kwota dofinansowania wyniesie:
   2 700 zł : 30 dni = 90 zł x 15 dni zasiłek = 1 350 zł
   2 700 zł – 1 350 zł = 1 350 zł
   1 350 zł x 50%= 675 zł
   plus składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę:
   emerytalna 9,76% = 65,88 zł
   rentowa 6,5% = 43,88 zł
   wypadkowa przykładowo 2% = 13,50 zł
   Razem dofinansowanie: 675 zł + 123,26 zł = 798,26 zł

   4.
   Jeżeli spełnione są warunki wynikające z art. 15g dofinansowanie przysługuje za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego.
   5.
   Należy przekazać dokumenty na podstawie których dokonano rozliczenia. Na tą chwilę nie ma żadnych wytycznych co do rodzaju dokumentów, które należy przedłożyć do WUP.
   6.
   Jeżeli pracownik objęty został obniżonym wymiarem czasu pracy i spełnione są warunki wynikające z art. 15g to dofinansowanie do wynagrodzenia chorobowego przysługuje. Rozliczenia dokona pracodawca po zakończeniu okresu dofinansowania. Dokładne terminy wskazane są w zawartej umowie z WUP.

 4. Dzień dobry,
  zamieszczam pytania do piątkowego szkolenia :

  1. zajęcia komornicze a podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń

  Od 01.06 na 3 miesiące firma obniżyła wynagrodzenia oraz wymiar etatu o 20 % , pracownik w czerwcu złożył oświadczenie, iż obniżono mu wynagrodzenie oraz ma na utrzymaniu dwoje dzieci, mąż nie utracił pracy. Czy w przypadku tego pracownika kwota wolna od potraceń jest liczona od min. wynagrodzenia tj. 1920,62 zł x 50 %, czy kwota wolna pomniejszona proporcjonalnie od etatu 0,8 czyli ok. 1 553,30 x 50%?
  Jeśli za 3 miesiące pracownik powróci do pełnego etatu oraz pełnego wynagrodzenia to dalej kwota wolna jeśli ma 2 dzieci na utrzymaniu jest pomniejszana o 25% na każdego członka rodziny? czy dalej to oświadczenie jest skuteczne?

  2. czy urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni , 20 dni przy obniżonym etacie od 01.06 do 31 .08 ( 0,8, 06 etatu ) jest za te miesiące pomniejszany proporcjonalnie?

  pozdrawiam,
  Beata

  1. Odpowiedź: Jeżek Przemysław

   1.
   Zwiększona kwota wolna od potrąceń dotyczy okresu w którym zostało obniżone pracownikowi wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu z powodu podjętych działań służących zapobieganiu zarażenia wirusem. Przedstawiony przypadek rozpatrujemy z punktu widzenia okresu w którym zostało obniżone wynagrodzenie pracownika tj. 3 miesiące (małżonek dochodu nie utracił).
   Jeżeli dzieci spełniają warunki ustawowe (art. 52 ust. 3 Tarczy 3) kwota wolna od potrąceń ulega podwyższeniu: 2 x 25%.
   W sytuacji gdy obniżenie wynagrodzenia pracownika spowodowane było obniżeniem wymiaru czasu pracy, kwota wolna od potrąceń ulega proporcjonalnemu obniżeniu do wymiaru etatu.
   Przykładowo:
   Pracownik z dniem 01 maja 2020 r. objęty został obniżonym wymiarem czasu pracy z 1 na 0,8 wraz z obniżeniem wynagrodzenia z 3000 zł na 2400 zł. Pracownik zajęte ma wynagrodzenie na poczet niespłaconej pożyczki bankowej. Kwota wolna od potrąceń wyniesie: 2 600 zł x 0,8 = 2 080 zł (kup podstawowe + ulga podatkowa) netto: 1 553,30 zł.
   Na każde dziecko: 25% x 1 553,30 zł = 388,33 zł

   2.
   Tak. W przypadku obniżenia wymiaru czasu należy urlop wypoczynkowy przeliczyć.

 5. Dzień dobry ,
  zamieszczam pytanie z 2 przykładami do piątkowego szkolenia:
  1) Pracownik skończone 26 lat. Od 01.04 objęty przestojem ekonomicznym 50% wynagrodzenia. Wcześniej miał 4000 zł ( w marcu była choroba i dodatkowy zasiłek opiekuńczy). W dniach 14-17.04 (4 dni – 32 godz.) choroba. Po chorobie znów przestój od 18-24.04 (5 dni roboczych – 40 godz.), a następnie 25-30.04.2020 dodatkowa opieka nad dzieckiem (6 dni – 32 godz.).
  Czy wówczas wynagrodzenie za przestój to 2600/168*104 godz. = 1609,52 i dofinansowanie do tej kwoty?
  przestój 01-13.04 (64 godz.) + 18-24.04 (40 godz.)
  Czy wynagrodzenie za chorobę oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy obliczyć z kwoty 4000?

  2) Pracownik skończone 26 lat. Od 01.04 objęty przestojem ekonomicznym 50% wynagrodzenia. Wcześniej miał 4000 zł ( w marcu była choroba i dodatkowy zasiłek opiekuńczy). Zasiłek opiekuńczy trwał od 25.03 do 02.04.2020. W dniach 14-17.04 (4 dni – 32 godz.) choroba. Ponownie przestój od 18-24.04 (5 dni roboczych – 40 godz.), a następnie 25-30.04.2020 dodatkowa opieka nad dzieckiem (6 dni – 32 godz.).
  Czy wówczas wynagrodzenie za przestój to 2600/168*88 godz. = 1361,90 i dofinansowanie do tej kwoty?
  Czyli przestój 03-13.04 (48 godz.) + 18-24.04 (40 godz.)
  Czy podstawa wynagrodzenia chorobowego i zasiłku opiekuńczego ta sama co w marcu?

  1. Odpowiedź: Jeżek Przemysław

   1.
   Zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
   W przypadku pracowników:
   ogłoszony przez pracodawcę przestój, wpływa na prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Za czas gotowości do pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia przestojowego. Nie może więc otrzymać tego wynagrodzenia i jednocześnie zasiłku opiekuńczego. Bowiem zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a więc znajduje zastosowanie art. 12 ust. 1 w związku z art. 35 ust. 2 przywołanej ustawy”.
   Wszystkie wnioski o zasiłek przestojowy złożone przed wprowadzeniem przepisów specustawy automatycznie uprawniają do wypłaty świadczenia. Osoby, które je złożyły, pracodawca może zgłosić do przestojowego dopiero wówczas, gdy ten zasiłek im się skończy. Jeśli pracownik chce skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego a pracodawca zgłosił go już do postojowego w takiej sytuacji zasiłek opiekuńczy nie będzie się pracownikowi należał.
   Zdaniem ZUS:
   W okresie przestoju pracownik pozostaje w gotowości do podjęcia pracy. Pracownika, który wystąpił o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, nie można uznać za pozostającego w gotowości do pracy. Ma więc prawo do zasiłku, o ile pracodawca za okres sprawowania opieki nie wypłaci mu wynagrodzenia postojowego.

   Przyjmując stanowisko ZUS:
   2 600 zł : 168h = 15,48 zł x godziny przestoju = wynagrodzenie za przestój
   podstawa wynagrodzenia chorobowego za 14-17 kwietnia 2020 r.: 2600 zł – 13,71%
   podstawa zasiłku opiekuńczego: 25-30 kwietnia 2020 r.: 2600 zł – 13,71%
   Dofinansowanie z FGŚP:
   Skoro pracownik objęty został przestojem od dnia 01 kwietnia 2020 r.:
   2600 zł x 50% = 1300 zł
   1300 zł : 168h = 7,74 zł x 104h = 804,96 zł + składki FUS pracodawcy.

   2.
   Przyjmując stanowisko ZUS:
   2 600 zł : 168h = 15,48 zł x godziny przestoju = wynagrodzenie za przestój
   podstawa zasiłku opiekuńczego za 1 i 2 kwietnia 2020 r.: 4000 zł – 13,71%
   podstawa wynagrodzenia chorobowego za 14-17 kwietnia 2020 r.: 2600 zł – 13,71%
   podstawa zasiłku opiekuńczego: 25-30 kwietnia 2020 r.: 2600 zł – 13,71%
   Dofinansowanie z FGŚP:
   Skoro pracownik objęty został przestojem od dnia 01 kwietnia 2020 r.:
   2600 zł x 50% = 1300 zł
   1300 zł : 168h = 7,74 zł x 88h = 681,12 zł + składki FUS pracodawcy.

   1. W podanych poprzednio przykładach wkradł się błąd – gdyż mowa była o PRZESTOJU EKONOMICZNYM a nie obniżonym wymiarze etatu. Stąd podstawa do chorobowego będzie ustalona w inny sposób.

    Przykład 1:
    Od 01.04.2020 r. pracownik objęty został przestojem ekonomiczny. Przed objęciem przestojem, pracownik wynagradzany był stałą stawką wynagrodzenia w wysokości: 4 000 zł od dnia 01.04.2020 r. obniżono pracownikowi wynagrodzenie do wysokości:
    2 600 zł.
    W miesiącu marcu 2020 r. pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby oraz wypłacono pracownikowi dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
    W dniach:
    od 01 do 13.04.2020 r. (8 dni roboczych: 64h) przestój
    od 14 do 17.04.2020 r. (4 dni) pracownik chorował zachowując prawo do wynagrodzenia chorobowego.
    przestój od 18 do 24.04.2020 r. (5 dni roboczych: 40h)
    od 25 do 30.04.2020 r. (6 dni) wypłacono dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
    Wynagrodzenie za przestój:
    2 600 zł : 168 h = 15,48 zł
    15,48 zł x 104 h przestoju = 1 609,92 zł
    Podstawa wynagrodzenia chorobowego i zasiłku opiekuńczego:
    taka sama jaka została ustalona w miesiącu marcu 2020 r.
    Dofinansowanie z FGŚP:
    Skoro pracownik objęty został przestojem od dnia 01 kwietnia 2020 r.:
    2 600 zł x 50% = 1300 zł
    1 300 zł : 168h = 7,74 zł
    7,74 zł x 104 h = 804,96 zł + składki FUS pracodawcy.

    Przykład 2.
    Przyjmując stanowisko ZUS:
    2 600 zł : 168h = 15,48 zł x godziny przestoju = wynagrodzenie za przestój
    podstawa zasiłku opiekuńczego i podstawa wynagrodzenia chorobowego w miesiącu kwietniu taka sama jaka została ustalona w miesiącu marcu

    Dofinansowanie z FGŚP:
    Skoro pracownik objęty został przestojem od dnia 01 kwietnia 2020 r.:
    2600 zł x 50% = 1300 zł
    1300 zł : 168h = 7,74 zł x 88h = 681,12 zł + składki FUS pracodawcy.

 6. W czasie webinarium, zachęcał Pan do zadawania pytań z obietnicą udzielenia odpowiedzi
  Mam wciąż wątpliwości jakie wynagrodzenie należy wykazać w wykazie załączonym do wniosku o dofinansowanie
  Dodam tylko, że w firmie mamy bardzo zróżnicowany sposób wynagradzania
  W zasadzie najczęściej stosowana w umowie o pracę jest stawka godzinowa
  I tylko czasami jest to wynagrodzenie stałe ( tu też występują dodatki )
  Mamy jednak system zmianowy i tydzień pracy od niedzieli do czwartku, co wiąże się z wypłatą dodatków za pracę w niedzielę i dodatku za godziny nocne
  1. Czy do wynagrodzenia sprzed obniżenia wymiaru etatu powinny być doliczone te dodatki ?

  Jeśli w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, pracownik był na urlopie:
  2. czy należałoby wykazać wynagrodzenie urlopowe w kwocie faktycznie wypłaconej (średnia z 3 m-cy wraz z dodatkami ) ?

  I jeszcze jedno pytanie:
  3. Czy firma obniżając wymiar czasu pracy musi obniżyć także wynagrodzenie, czy jest to tylko uprawnienie ?
  ….Znalazłam w gazecie prawnej artykuł dot. wyjaśnień Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kontekście pytania Nr 3
  Jakoby pracodawca nie musi obniżać tego wynagrodzenia, niestety nie znalazłam na ten temat nic na stronie w/w Ministerswa
  Będę wdzięczna za Państwa pogląd w kwestii tych trzech zagadnień
  Ewa

 7. Odpowiedź: Jeżek Przemysław

  1.
  W tabeli, stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie, zgodnie z prezentowanymi stanowiskami, wykazuje się tą wysokość wynagrodzenia, która w wyniku obniżenia wymiaru czasu pracy uległa pomniejszeniu.
  Wyjaśnienia:
  Kwota wynagrodzenia z miesiąca poprzedzającego w wykazie: jaką kwotę brutto należy wpisać? Czy kwotę z umowy, czy rzeczywiście należną za III/20 np. łącznie z premią uznaniową. Co z osobami, które w miesiącu III/20 były na zwolnieniu i otrzymywały zasiłek z ZUS?
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uznało, że:
  W art. 15g specustawy o COVID-19 jest mowa o wynagrodzeniu pracownika, przez co należy rozumieć:
  miesięczne wynagrodzenie brutto, a więc wynagrodzenie o charakterze stałym i bezpośrednio związanym z wykonywaną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem bez dodatków, których uruchomienie jest uzależnione od spełnienia przez pracownika dodatkowych przesłanek, jak np. wykonywania określonych zadań.
  Wynagrodzenie zgodnie z ustawą o wynagrodzeniu minimalnym nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Warunkiem uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń jest, zgodnie z art. 15g ust. 10 ustawy, nie uzyskanie przez pracownika w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, wynagrodzenia wyższego niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS. W I kwartale 2020 r. jest to kwota: 15 994,41 zł.
  Do tej wysokości wynagrodzenia należy przyjąć wszystkie dodatkowe składniki wynagrodzenia w tym dodatki faktycznie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
  2.
  Taki składników wynagrodzenia nie wykazuje się w tabeli.
  Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy przyjęte zostanie, jako faktycznie wypłacone w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w celu ustalenia czy wynagrodzenie pracownika nie przekroczyło 300% przeciętnego wynagrodzenia.
  3.
  Faktycznie taka interpretacja się pojawiła lecz jak na razie stanowisko to nie jest dostępne. Budzi ono jednak pewne wątpliwości interpretacyjnie, mianowicie takie, że w jakim celu pracodawca miałby obniżać pracownikowi wymiar czasu pozostając przy tej samej stawce wynagrodzenia ? z art. 15g ust. 8 ustawy wynika, że przy obniżonym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie nie może być niższe niż ……. skoro nie może być niższe to powinno podlegać pomniejszeniu.

 8. Wrzucam też swoje pytania dot. piątkowego webinarium i tak:

  W dniu 20.04 nastąpiło w firmie obniżenie etatu:
  a) pracownica ciągnie zasiłek chorobowy do dnia 1 kwietnia, 2 kwietnia nastąpił poród i rozpoczął się zasiłek macierzyński
  b) pracownica ciągnie zasiłek chorobowy do dnia 22 kwietnia, 23 kwietnia nastąpił poród i rozpoczął się zasiłek macierzyński

  1. Czy w obu tych przypadkach należy przeliczyć podstawę „nowego” zasiłku czy tylko w pkt. b?
  2. Jeżeli podstawę należałoby przeliczyć w pkt. b) a 24 kwietnia następuje koniec umowy o pracę i pracownica zostaje przekazana do „ZUS” – to w przekazywanym do ZUS Z-3 podajemy dane dot. 12 miesięcy z których była brana podstawa do zasiłku chorobowego – czy jedynie pomniejszoną podstawę z kwietnia – tą po obniżeniu etatu; tą zgodnie z którą zapłaciliśmy za 1 dzień macierzyńskiego ?

  Joanna

 9. Pracodawca wprwadził redukcję etatów w połowie kwietnia do połowy lipca. Otrzymaliśmy dofinansowanie. Czy w rozliczeniu wniosku już po wypłacie dofinansowań za wszystkie miesiące powinniśmy złożyć 4 odrębne wnioski z dofinansowaniem, tak, żeby przeliczyć proporcjonalnie wynagrodzenia za kwiecień i lipiec, gdzie obniżenie etatów nie obejmowało pełnych miesięcy.
  Sprawnia nam to technicznie bardzo duży problem.

 10. W internecie krążą informacje, ze od rozliczonego wynagrodzenia trzeba zwrocic skladke zdrowotna. Czy to prawda czy tylko bledne informacje krążą. Chodzi glownie o rozliczanie wynagrodzenia chorobowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *