You cannot view this unit as you're not logged in yet.

18 Responses

 1. Pracownica zatrudniona od 01.11.2018r. na cały etat. Pobierała dodatkowy zas. opiekuńczy na dziecko w okresie 16-31.03.2020r.; 01-08.04.2020r. oraz 20-23.04.2020 – podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagrodzenie z okresu III 2019-II 2020r. Od 01.05.2020r. pracownicy zmieniono etat na 0,9 etatu. Od 18.06.2020r. do nadal (obecnie do 31.10.2020r.) przebywa na zwolnieniu lekarskim (kod B). Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za maj 2020 r., czyli za pełny miesiąc kalendarzowy po zmianie wymiaru etatu. Od 01.08.2020r. pracownikowi zmieniono etat na pełen etat. Czy w opisanych okolicznościach, na mocy obowiązującego od 9 października 2020 r. art. 25 ustawy z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1747), pracownica, o której mowa powyżej, zyskała prawo do wystąpienia do zatrudniającej jej spółki o przeliczenie podstawy zasiłku opiekuńczego, którego podstawę stanowiło wynagrodzenie należne po zmianie wymiaru etatu. Jeżeli tak podstawę z jakiego okresu należy przyjąć do wyrównania. Pytanie 2: Czy jeżeli u pracownicy wystąpi przerwa w niezdolności do pracy na 1 dzień wolny od pracy (01.11.2020r) i dostarczy kolejne zwolnienie od 02.11.2020r. (obecne wystawione jest do 31.10.2020r.) pracownicy należy przeliczyć podstawę wymiaru świadczenia, w związku ze zmianą etatu od 01.08.2020r. Jaką podstawę wymiaru zasiłku należy przyjąć.

 2. Pracownica pobierała dodatkowy zas. opiekuńczy na dziecko w okresie:
  16 marca 2020r. do 08 kwietnia 2020r. oraz
  20-23 kwietnia 2020 r.
  Od 01 maja 2020r. do 31 lipca 2020 r. pracownicy zmieniono etat (art. 15g ustawy Tarcza) na 0,9 etatu. Od 18.06.2020r. do nadal (obecnie do 31.10.2020r.) przebywa na zwolnieniu lekarskim (kod B). Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za maj 2020 r.

  Odpowiedź:
  Zgodnie z powyższym nie ma podstaw do przeliczenia zasiłku chorobowego gdyż w dniu 01 maja 2020 r. (zmiana etatu) pracownica nie pobierała świadczenia chorobowego.
  W sytuacji gdy pracownica pobiera zasiłek chorobowy do dnia 31.10.2020 r. (podstawa z obniżonego etatu) i w dniu 01.11.2020 r. nastąpi przerwa w pobieraniu zasiłku chorobowego gdyż kolejne zwolnienie lekarskie obejmować będzie okres od 2.11.2020 r. podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowić będzie wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę z pełnego wymiaru czasu pracy.

  1. Dziękuje za opdowiedź i szkolenie: jak zawsze konkretne i rzeczowe. Pośpieszyłam się z pytaniem, gdyż po szkoleniu wszytsko stało się jasne 🙂 Pozdrawiam.

 3. Witam
  1 kwietnia zostało zawarte porozumienie na podstawie art. 23 1a kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. Został wprowadzony przestój ekonomiczny a place zostały obniżone do najniższej krajowej 2600 zł , dla 4 osób obniżono wymiar czasu pracy. Czy zasiłek powinnam przeliczyć na nowo dla wszystkich osób zarówno tych którzy mieli obniżoną płace zasadniczą jak i tych którzy mieli obniżony wymiar czasu pracy?

  1. Witam
   Bez konkretnych okresów pobierania świadczeń chorobowych nie można udzielić odpowiedzi dotyczącej obowiązku przeliczania świadczeń chorobowych.
   Na stronie 11 materiałów szkoleniowych wskazano w zamkniętym katalogu w jakich konkretnie przypadkach podstawa do chorobowego powinna podlegać przeliczeniu nie wskazano w nim m.in. objęcia pracowników przestojem ekonomicznym.

   1. Pracownica od 01.01.2018 roku ma wynagrodzenie zasadnicze 3500 zł . Pracownica pobierała zasiłek opiekuńczy COVID kod 312 w okresie 13.03.2020-31.03.2020, 01.04.2020-10.04.2020, 15.05.2020-24.05.2020. Od 1 kwietnia do 30.06.2020 został wprowadzony przestój ekonomiczny i place zostały obniżone do najniższej krajowej 2600 zł. Pracownia jest w ciąży i od 2 listopada przebywa na zwolnieniu lekarskim . Czy do naliczenia wynagrodzenia chorobowego a potem zasiłku chorobowego powinnam brać wyższą podstawę za okres 01.04.2020 do 30.06.2020?

   2. Pracownica od 01.01.2018 roku ma wynagrodzenie zasadnicze 3500 zł . Pracownica pobierała zasiłek opiekuńczy COVID kod 312 w okresie 13.03.2020-31.03.2020, 01.04.2020-10.04.2020, 15.05.2020-24.05.2020. Od 1 kwietnia do 30.06.2020 został wprowadzony przestój ekonomiczny i place zostały obniżone do najniższej krajowej 2600 zł. Pracownia jest w ciąży i od 2 listopada przebywa na zwolnieniu lekarskim . Czy do naliczenia wynagrodzenia chorobowego a potem zasiłku chorobowego powinnam brać wyższą podstawę za okres 01.04.2020 do 30.06.2020?

    Odpowiedź:
    Podstawę, do ustalenia wysokości świadczenia chorobowego za okres od 2 listopada 2020 r. stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc choroby tj.: okres 11.2019 r. – 10.2020 r.
    Objęcie pracownika przestojem ekonomicznym pozostaje bez wpływu na ustalenie podstawy. W miesiącach objęcia pracownika przestojem ekonomicznym należy do podstawy przyjąć 2 600 zł pamiętając o tym, że w miesiącu tym pracownik musiał przepracować co najmniej połowę obowiązującego go wymiaru czasu pracy.
    Z przedstawionych danych wynika, że od 13 do 31 marca – pracownica pobierała zasiłek opiekuńczy, jeżeli w tym miesiącu nie przepracowała co najmniej połowę wymiaru czasu pracy, miesiąc ten należy pominąć. W kwietniu pobierała zasiłek od 01 do 10 a więc przepracowała co najmniej połowę wymiaru czasu pracy a więc w kwietniu przyjmujemy uzupełnione wynagrodzenie tj. 2 600 zł. Maj należy zweryfikować podobnie.
    Proszę pamiętać o tym, że przestój traktowany jest jako okres „przepracowany” w którym nastąpiła zmiana wysokości wynagrodzenia. Sama zmiana wynagrodzenia nie ma wpływu na podstawę do chorobowego. W dalszym ciągu podstawę stanowić będzie przeciętne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy tj.: 11.2019 r. – 10.2020 r.

 4. Podpisane porozumienie od 01.05.2020 do 30.06.2020- zmiana etatu z 1 na 0,8.
  Powrót na cały etat od 01.07.2020r. i jednocześnie zmiana w Regulaminie wynagradzania ” pracownicy zachowują prawo do premii w okresach absencji chorobowej, a tym samym premia nie podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa”. Wyłączenie premii z podstawy chorobowego. Pierwsza zmiana etatu nastąpiła tak jak porozumienie, czyli 01.05.2020 i obowiązywała do 30.06.2020. Natomiast od 01.07.2020 kolejna zmiana etatu , powrót do całego etatu.Czy powinno nastąpić ponowne przeliczenie podstawy. Jak rozumieć 01.07 skoro porozumienie było zawarte na okres 01.05 do 30.06. Powrót na cały etat od 01.07 czy również mamy traktować jako związek z COVID-19-przeliczamy podstawy ?
  Co z pracownikami, którzy obecnie nadal przebywają na zwolnieniach ( od 09.10.2020r. zmiana ustawy-przeliczanie podstawy) czy nadal ” stara podstawa” ( zmiany etatów w związku z COVID-19 ) i czekamy na wniosek pracownika? Czy mamy sami obowiązek już policzyć wg nowej ustawy i wyrównać poprzednie miesiące?
  Np. dalej wypłacamy zasiłek macierzyński . Pracownik na zasiłku chorobowym do 15 czerwca urodzenie dziecka 16.06. Zmiana rodzaju zasiłku i nastąpiło przeliczenie podstawy, która jest wypłacana do chwili obecnej?Czy jest w naszym obowiązku obecnie przeliczyć podstawy czy czekamy na wniosek?
  Czy jeżeli ktoś zachoruje po ostatniej zmianie etatu( zmiana od 01.07.2020) a choroba w sierpniu to podstawa tylko za lipiec, jeżelinp. choroba w październiku to podstawa od lipca 2020 czy z 12 miesięcy?
  Suma sumarum porozumienie od 01.05 do 30.06 a jego skutki na 01.07.2020( ponowna zmiana etatu).???

  1. Odpowiadając na pierwszą część pytania:
   ciężko udzielić jednoznacznej odpowiedzi dotyczącej przeliczania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych bez wskazania konkretnych okresów ich pobierania.
   W sytuacji gdy od 01.07.2020 r. premia, zgodnie z zapisami regulaminu wynagradzania, przysługuje za czas pobierania świadczeń chorobowych to przy niezdolności do pracy od tego dnia nie powinna być wliczana do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych ze względu na zachowanie do niej prawa w okresach niezdolności do pracy.

   Jeżeli do dnia 15.06.2020 r. w ciągłości przed zmianą wymiaru etatu, pracownikowi wypłacano zasiłek chorobowy a od dnia 16.06 zasiłek macierzyński w związku z urodzeniem się dziecka, podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowiło wynagrodzenie po zmianie etatu.
   W sytuacji gdy zmiana wymiaru czasu pracy od 01.05.2020 r. nastąpiła na podstawie zawartego porozumienia w związku z art. 15g Tarczy w okresie wcześniej pobieranego zasiłku chorobowego, pracownik może wystąpić o przeliczenie podstawy zasiłku macierzyńskiego na podstawie pisemnego wniosku. Pracodawca przeliczenia dokonuje tylko wtedy gdy wystąpił o nie pracownik.

   Jeżeli porozumienie o obniżeniu wymiaru etatu (art. 15g) obowiązywało od 01.05 do 31.07.2020 r. a niezdolność do pracy powstała w miesiącu sierpniu, podstawę wymiaru świadczenia chorobowego stanowi wynagrodzenie za miesiąc lipiec 2020 r.

 5. Witam,
  pracownica zatrudniona od 11.09.2019 na cały etat pobierała dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko od 16 marca do 10 lipca ale tylko na dni robocze ( praca 5 dni w tygodniu) , podstawa do zasiłków ( do maja) wyliczona tylko z miesiąca października 2019, gdyż w listopadzie , grudniu 2019 oraz lutym 2020 miała zwolnienia na siebie oraz opiekę nad dzieckiem) .
  Pracodawca zmienił porozumieniem z pracownikami wymiar etatu z 1 do 0, 8 ( podstawie art. 15g ustawy Tarcza) od 01 czerwca do 31 sierpnia.
  W związku z obniżeniem wynagrodzenia oraz etatu pracodawca za czerwiec tj. zasiłek od 01.06 do 05.06, 08.06-10.06, 12.06, 15.06 do 19.06, i tak dalej za czerwiec tyko dni robocze , oraz od 01.07 też tylko dni robocze wypłacono zasiłek z podstawy wynagrodzenia za czerwiec po zmianie etatu dodam, że w maju ostatnim dniem zasiłku był 29 , kolejne dni zasiłku od 01 czerwca.
  Czy w tej sytuacji muszę przeliczyć ponownie zasiłki za czerwiec i lipiec z podstawy z przed obniżenia etatu? ( na wniosek pracownika) ?
  pozdrawiam

 6. Witam
  Jeżeli okres pobierania ponownie zasiłku opiekuńczego rozpoczął się z dniem 01 czerwca 2020 r. (30-31 maja 2020 r. przerwa w pobieraniu) i od tego dnia, na podstawie zawartego porozumienia, obniżono wymiar etatu (art. 15g) podstawę zasiłku opiekuńczego stanowiło wynagrodzenie po zmianie etatu tj. za czerwiec.
  Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 9.10.2020 r. przeliczenie świadczeń chorobowych dotyczy sytuacji gdy:
  obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia nastąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku. W przedstawionej sytuacji obniżenie etatu nie nastąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku stąd brak jest podstaw do jego przeliczenia od 01.06.2020 r.
  Gdyby zasiłek opiekuńczy pobierany był w ciągłości np. od 30 maja do 12 czerwca 2020 r. i następnie od 15 czerwca to od tego dnia zasiłek opiekuńczy podlegałby przeliczeniu przyjmując do podstawy ustaloną wcześniej podstawę.

 7. Dzień dobry,
  1. w jakiej formie rekomenduje Pan, udzielanie pracownikowi wyjaśnienia/odpowiedzi odmownej dot. przeliczenia podstawy zasiłkowej? czy powinno być to w formie pisemnej?
  2. pracownikowi obniżono etat i wynagrodzenie od 12.04.2020 do 31.07.2020 (na podstawie art. 15g) pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim w okresie 10.04-20.04, następnie chorował w okresach 15.05-21.05, 17.06-20.06, 26.08-30.08, 22.09-25.09. Do naliczenia zasiłku za okresy 12.04-20.04, 15.05-21.05, 17.06-20.06 użyto podstawy z miesiąca po zmianie etatu na 0,8 (04/2020). Do zasiłków za okresy 26.08-30.08, 22.09-25.09 użyto podstaw po zmianie etatu na 1,00 (08/2020). pracownik złożyć wniosek o przeliczenie podstawy spełnia warunek 1. był chory w dniu zmiany etatu (12.04), spełnia warunek 2. przerwa między zachorowaniem była krótsza niż 3 miesiące. czy przeliczam podstawę i dopłacam tylko za zasiłki z okresu trwania obniżonego wymiaru tj. 12.04-20.04, 15.05-21.05, 17.06-20.06? czy do zasiłków po powrocie na pełny etat (tj. po 01.08.2020) również powinnam zastosować przeliczenie i dopłatę 26.08-30.08, 22.09-25.09?

  1. Dzień dobry
   1.
   Jeżeli pracownik wnioskował o przeliczenie podstawy składając pisemny wniosek to w tej samej formie należałoby udzielić odpowiedzi. Przepisy tego nie rozstrzygają.
   2.
   Ponieważ zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła w trakcie pobierania świadczenia chorobowego, przeliczeniu podlega wypłacony zasiłek chorobowy za okresy:
   12-20 kwietnia
   15-21 maja
   17-20 czerwca
   Za okresy:
   26-30 sierpnia
   22-25 września
   prawidłowo przyjęto do podstawy wynagrodzenie za miesiąc sierpień tj. wynagrodzenie po zmianie etatu. W tym wypadku przeliczenia nie dokonujemy

 8. Dzień dobry,
  Pracodawca zmienił porozumieniem z pracownikami wymiar etatu z 1 do 0, 8 od 01 czerwca do 31 sierpnia.
  1. Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim od 30.07 do 04.09 do naliczenia zasiłku przyjęto podstawę z miesiąca czerwca po obniżeniu etatu, rozumiem, że w tym przypadku pracownik jeśli złoży wniosek o ponowne przeliczenie podstawy należy go uwzględnić i przeliczyć ponownie te trzy miesiące? przyjmując podstawę z przed obniżenia wymiaru etatu?
  2. Pracownica była chora od 17.08 do 21.08 przyjęta podstawa to lipiec – obniżony wymiar etatu , następnie choroba od 12 .10 do 03.11 przyjęta podstawa z września – pełen wymiar czasu pracy, czy za sierpień przeliczam i dopłacam ? a co z październikiem, listopadem? ( przerwa między chorobami miesiąc)
  3. A jak mają być naliczane podstawy do zasiłków kiedy to pracownicy byli chorzy np. we wrześniu , październiku bierzącego roku, od września już obowiązywał pełen etat, czy tylko podstawa za wrzesień jest brana pod uwagę ?
  pozdrawiam

  1. Dzień dobry
   1.
   Przeliczenia podstawy nie dokonujemy, gdyż w dniu zmiany etatu tj. 1 czerwca 2020 r. pracownik nie pobierał świadczeń chorobowych.
   2.
   Skoro pracownica zachorowała w miesiącu sierpniu, do podstawy należało przyjąć przeciętne wynagrodzenie po zmianie etatu: czerwiec i lipiec 2020 r.
   Ponownie zachorowała w październiku 2020 r. a więc do podstawy wynagrodzenie za wrzesień 2020 r. ta sama podstawa do chorobowego w listopadzie.

Comments are closed.