You cannot view this unit as you're not logged in yet.

28 Responses

 1. Pytanie. firma jest płatnikiem zasiłku. Zatrudniliśmy dopiero co pracownika, który po ok 3 tygodniach poszedł na kilka dni na chorobowe. do terminu wypłaty wynagrodzenia – do 10tego nie otrzymaliśmy żadnego świadectwa pracy, zupełnie nic. Pracownik jest zatem w okresie wyczekiwania i nie otzryma wynagrodzenia chorobowrgo/zasiłku chorobowego. Co w sytuacji gdy ten pracownik po kilku miesiącach nagle doniesie świadectwa pracy i szkoły, które gwarantowały by wówczas wypłatę zasiłku/chorobowego? Czy cofam się i dokonuje wypłat za ten okres okres chorobowego z przed kilku miesięcy? Czy z odsetkami? Mając kilkaset pracownikó mogę tekże już nie pamiętać o takiej sytacji co w tedy zrobić?

 2. Czy dobrze rozumiem, iż przyjmując do podstawy wynagrodzenia/zasiłku chorobowego nie uzupełniam premii pomniejszanej np. procentowo oraz wyn. i dodatku za nadgodziny? Wartości te przyjmuje w kwocie faktycznie wypłaconej? A dodatek za porę nocną uzupełniam, czy nie uzupełniam?

 3. Mam miesiączny okres rozliczeniowy, więc zarówno wynagrodzenia za godziny nadliczbowe jak i dodatek z tytyłu przekroczeń dobowych i średniotygodniowych przyjmuje do podstawy w kwocie faktycznie wypłaconej bez uzupełnienia?

 4. Praca u dwóch pracodawców a wynagrodzenie cholobowe, limit jaki dysponuje pracodawca B. Skąd brać informacje ile wykorzystał u pracodawcy A?

 5. Jak ustalić okres zasiłkowy. Tzn. pracownik chorował np. 01.07.2018 – 10.07.2017 później była w pracy i następnie znowu jest na chorobowym do 25.07.2018 do nadal. Czy ten poprzedni okres wlicza się do okresu zasiłkowego?

 6. Co się dzieje z wynagrodzeniem dla płatnika , jeżeli ZUS zakwestionuje wypadek w pracy i musimy wypłacić zasiłek- czy w takiej sytuacji mamy prawo do naliczenia 0,1% ?

 7. Mam pytanie związane z uzupełnieniem wynagrodzenia. Jeżeli w miesiącu w którym wynagrodzenie wymaga uzupełnienia pracownik otrzymał wynagrodzenie stałe i zmienne (pomniejszane proporcjonalnie) a dodatkowo przebywał na urlopie ale wynagrodzenie za urlop nie jest osobno wyliczane np. płaca w umowie o pracę wynosi 3000 (czy pracownik jest w pracy czy na urlopie nie mamy oddzielnie tego wykazanego) oraz premie regulaminową(nie jest pomniejszana za urlop tylko za dni chorobowego) która jest naliczona od zasadniczej . Moje pytanie brzmi czy w momencie uzupełnienia bierzemy zasadniczą z umowy czy sumujemy z premią i uzupełniamy.

 8. Firma wypłaca świadczenia związane z pójściem na urlop wypoczynkowy – gdy pracownik korzysta z 14 dniowego urlopu zapis regulaminu wynagradzania gwarantuje pracownikowi wypłatę ozusowanego świadczenia, którego podstawą jest 50% sumy części składników płacowych – typu wynagr. zasadnicze, akordowe, prowizja, ale bez dodatku za brak absencji, wyn.za czas choroby, zasiłku chorobowego – wypłaconych w okresie 3 miesięcy przed wykorzystywaniem takiego urlopu. Czy w podstawie zasiłków chorobowych powinno uwzględnić się taki składnik? Z góry dziękuję za pomoc.

 9. Mam pytanie o Z-3 dla pracownika wynagradzanego godzinowo plus nadgodziny. Jakie wtedy trzeba kwoty wpisać w dokumencie?

 10. jeżeli pracownica w ciąży idzie na zwolnienie lekarskie ZLA,od 06.02.19 r., przez -33 dni płaci Jej pracodawca,potem ZUS,w jakim terminie trzeba do ZUS przekazać dokument Z-3 ?

 11. płatnik wypłaca wynagrodzenia w dniu 28. każdego mca, czy i który przepis ustawy mówi, że ZLA dostarczone po wypłacie można wypłacić w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia ZLA.

 12. czy można podsumować w ten sposób: jeżeli wliczamy okres ZLA (płatny, niepłatny) do okresu zasiłkowego to podstawę zasiłku wyliczamy uwzględniając 12 mcy poprzedzających mc takiego ZLA. jeżeli okresu ZLA nie wliczamy do okresu zasiłkowego to nie bierzemy pod uwagę tej absencji chorobowej przy ustalaniu z jakiego okresu przyjmiemy wynagrodzenia do podstawy. Jeśli ZUS zakwestionuje niezdolność do pracy podczas wystawionego ZLA i uzna że pracownik jest zdolny do pracy to ten okres traktujemy jako usprawiedliowna niepłatną nieobecność i również, jak w przypadku ww., nie bierzemy pod uwagę tej absencji chorobowej przy ustalaniu z jakiego okresu przyjmiemy wynagrodzenia do podstawy.

 13. Pracownik zatrudniony w trakcie roku kalendarzowego. Przerwa między obecnym a poprzednim zatrudnieniem przekracza 30 dni. Pracownik posiada wcześniejszy ponad 10-letni okres podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu, więc ma prawo do zasiłki bez okresu wyczekiwania. W świadectwie pracy jest informacja, że w tym roku kalendarzowym wykorzystał już 33 dni, za które przysługiwało mu wynagrodzenie chorobowe. Firma nie jest płatnikiem zasiłków. Czy razem z dokumentami do ZUS potrzebnymi do wypłaty zasiłku należy przesłać kopię świadectwa pracy od poprzedniego pracodawcy? Zostałam o to kiedyś poproszona przez panią z ZUSu, co bardzo mnie zdziwiło – stąd moje pytanie.

 14. Lekarz może wystawić zwolnienie za okres poprzedzający dzień badania (maksymalnie 3 dni) jeśli stwierdzi, że w tym czasie ubezpieczony był niezdolny do pracy – co w sytuacji, gdy pracownik wykonywał pracę, a później dostarczył zwolnienie lekarskie obejmujące również te dni, kiedy był w pracy? Rozumiem, że należy mu się wynagrodzenie za czas przepracowany? Czy wykazujemy te 2 dni przepracowane, ale również wykazane na ZLA w RSA?

 15. Chciałam jeszcze dodać, bo zapomniałam wcześniej. Nie ma dołączonych materiałów do lekcji 6. Te co są przypięte obok filmu, na niektórych stronach, tekst jest nieczytelny- można powiedzieć – „że dwie strony wydrukowały się na jednej stronie”.

 16. Mam pytanie do modułu III. Co w sytuacji gdy pracownik pracuje u dwóch pracodawców. W jednym zakładzie od poniedziałku do środy a w drugim od czwartku do piątku. Pracownik zachoruje od poniedziałku do środy, w tych dniach nie świadczy pracy u drugiego pracodawcy. Co ze zwolnienie lekarskim – czy musi dać zwolnienie drugiemu pracodawcy, co z limitem 33 dniowym? Czy u każdego pracodawcy się zmniejszy??Czy tylko u tego u którego miał świadczyć pracę w dniach choroby??

 17. Sprawa kontroli pracownika który przebywa na zwolnieniu. Czy pracodawca (który kontroluje)musi zawiadomić pracownika ze przychodzi czy to jego dobra wola?

 18. Jeżeli staż pracy pracownika jest krótszy niż 12 m-c to dane do zaświadczenia Z-3 wpisujemy z wszystkich nawet z niepełnych miesięcy?? (do podstawy wymiaru pobieramy tylko dane z pełnych miesięcy).

 19. Co mam zrobić jak skończył się pracownikowi okres zasiłkowy? Pracownik ma raka, więc nie wiem czy otrzyma zasiłek rehebilitacyjny, tym bardziej, że na dniach ma operacje. A okres 182 skończył mi się już przed dwoma tygodniami. Czy mam wypłącać nadal zasiłek, czy zatrzynać?

 20. Pracownik 1 lutego przebywał na urlopie wypocznkowym, potem choruje, ale zwolnienei chorobowe ma jesdynie na dni robocze tj. 04-08.02.19 11-15.02.19, 18-22.02.2019 i 25-28.02.19 Jakie wygagrodzeniw za czas ptzepracowany przyszługuje temu pracownikowi. Załużmy że pracownik ma 3000zł brutto, Mamy 3000/30*19(dni chorobowego)=1900 3000-1900=1100 Czy takie rozumienie jest prawidłowe pomimo, że Pracownik tylko jeden dzień przebywał na urlopie wypoczynkowym a nie przepracowała ani jednego dnia?

 21. Pani Moniko czy może się Pani jeszcze raz pochylić na rozwiązaniem zadania nr 25 z dnia 05.03.2019r. Cytuję Pani rozwiązanie: „ROZWIĄZANIE ZADANIA 25: Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy (…) wynagrodzenie za czas wykonywania pracy ze stawki miesięcznej należy obliczyć następująco:3000 – (3000 / 30 * 19) = 1100 złObliczone w ten sposób wynagrodzenie byłoby jednak niższe niż wynagrodzenie za przepracowane przez pracownika godziny (ze względu na nierównomierne roz-łożenie godzin w systemie równoważnym). Gdyby pracownik był wynagradzany stawką godzinową 17,05 (stawka godzinowa wynikająca ze stawki miesięcznej 3000 przy 176 godzinach pracy) to za przepracowane godziny otrzymałby kwotę 1227,60 (17,05 * 72 godziny).Dlatego, stosując zasadę uprzywilejowania pracownika (czyli stosowania rozwią-zań korzystniejszych dla niego przy istniejących wątpliwościach) wydaje się wska-zane wyrównanie pracownikowi wynagrodzenia za czas przepracowany do kwoty wynikającej z ilości przepracowanych godzin tj. 1227,60 zł”. Chodzi mi zwłaszcza o ostatnie Pani zdanie nawiązujące do zasady uprzywilejowania i sformułowanie „wydaje się wskazane” wyrównanie pracownikowi wynagrodzenia. Czyli właściwie jak należy prawidłowo naliczyć wynagrodzenie pracownikowi w takiej sytuacji? Czy da się jednoznacznie na takie pytanie udzielić odpowiedzi? Zgodnie z ustawą 1100zł, ale wydaje się wskazane 1227,60zł.?

 22. Dodatek stażowy w jednostkach typu gmina – czy przysługuje za czas świadczenia rehabiltacyjnego i zasiłku macierzyńskiego? Na pewno wg mnie przysługuje za czas wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego.

 23. Informacja dodatkowa do pytania 8 Jola Sawicka – nie ma w regulaminie zapisu o pomniejszaniu św. urlopowego za czas choroby – czyli rozumiem, że ten składnik nie powinien zostać uwzględniony w podstawie zasiłku.

 24. 13-stka w sferze budżetowej – jej podstawa nie uwzględnia/jest pomnijeszana o wynagrodzenie zasadnicze 1/30 za każdy dzień choroby, czyli wynagrodzenie zasadnicze jest pomniejszane o 1/30, to czy przy uzupełnianiu podstawy zasiłkowej składnik typu 13-stka uzupełniamy o dni robocze, czy w inny sposób. Z-3 zawiera chyba możliwość wpisania dni przepracowanych i dni do przepracowania – czyli roboczych.

 25. Witam.
  Pracodawca zmienia w regulaminie wynagradzania zapis dotyczący premii uznaniowej.
  Aktualny zapis: ” Nieobecność w pracy spowodowana chorobą nie wpływa na wysokość przyznanej premii”, który ma być zastąpiony: „Premia może zostać pomniejszona w związku z absencją chorobową”
  I moje pytanie: Czy w przypadku nowego zapisu, kwoty wypłaconych premii należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku?
  (W aktualnej wersji premia jest uwzględniana w podstawie zasiłku w kwocie faktycznie wypłaconej-nie jestem pewna czy jest to prawidłowe)
  Jak powinien brzmieć zapis, żeby premia mogła być uwzględniona w podstawie zasiłku w kwocie faktycznie wypłaconej.
  I jednocześnie rozwiązana byłaby kwestia związana z żądaniem ze strony pracownika wypłaty premii również za okresy absencji
  w pracy

 26. Poniżej przedstawiam zapis w Regulaminie przyznawania nagrody rocznej.
  Nagroda przyznawana jest za okres od 1 grudnia roku poprzedniego do 30 listopada roku za który jest przyznawana nagroda.
  Nagroda jest wypłacana w wysokości miesięcznego wynagrodzenia za m-c listopad za który jest przyznawana nagroda.
  Wysokość nagrody ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu za czas absencji pracownika, dotyczącej dni roboczych, na skutek:
  – choroby pracownika lub członka rodziny,
  – przebywania na urlopie wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim,
  – korzystania z urlopu bezpłatnego.
  1. Czy w tej sytuacji do podstawy chorobowego należy nagrodę uzupełnić, czy przyjąć ją w kwocie faktycznie wypłaconej?
  2.Czy ten zapis o dniach roboczych ma jakiś wpływ na sposób uwzględnienia nagrody w podstawie?
  3.Czy w przypadku pracownika zatrudnionego 01.02.2018r., któremu wypłacono nagrodę roczną w grudniu 2018r. a zachorował w styczniu 2019r. należy doliczyć do podstawy wynagrodzenia chorobowego (zasiłku) nagrodę w wysokości 1/11(luty-grudzień) czy 1/10 (luty-listopad)-czy ma tu znaczenie, że nagroda jest wypłacana do listopada ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *