You cannot view this unit as you're not logged in yet.

4 Responses

 1. Przypadek z początku szkolenia pracownik , umowa o pracę wykonywana na terytorium Polski. Ta osoba ma również umowę o pracę na terytorium Czech z czeską firmą. Jeśli A1 potwierdza że zastosowanie ma ustawodawstwo czeskie to nie pobieramy składek i nie zgłaszamy do ZUS. zasada jednego ustawodawstwa ma na celu aby wszystkie przychody pracownika były oskładkowane w jednym państwie aby uniknąć chaosu w instytucjach ubezpieczeniowych UE oraz aby ułatwić ubezpieczonym korzystanie z systemu zabezpieczenia społecznego. Moje pytanie: jeśli umowa o pracę nie jest oskładkowana w Polsce to czy jest oskładkowana w czechach? I kto ma obowiązki płatnika w Czechach ? pracodawca czy pracownik?

 2. Witam
  W przypadku wykonywania równocześnie lub na zmianę pracy najemnej na terytorium co najmniej dwóch państw członkowskich zastosowanie mają odpowiednie przepisy rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady WE w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
  Osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną w dwóch lub więcej państwach członkowskich jest objęta systemem zabezpieczenia społecznego miejsca zamieszkania, jeżeli wykonuje znaczną część pracy w tym państwie. Za znaczną część pracy najemnej uważa się znaczną pod względem ilościowym część pracy, przy czym nie musi to być największa jej część. Decyduje o tym czas pracy i wynagrodzenie. Jeśli w państwie zamieszkania, kryteria te są spełnione w proporcji mniejszej niż 25% (obu kryteriów), to oznacza, że znaczna część pracy nie jest w nim wykonywana.
  Jeżeli osoba wykonuje znaczną część pracy w Polsce to podlega polskiemu ustawodawstwu:
  wówczas czeski pracodawca zobowiązany jest do wypełniania wszystkich obowiązków wynikających z polskich przepisów w zakresie zabezpieczenia społecznego – zgłoszenia pracownika do ZUS i opłacania składek.
  Jeżeli w państwie zamieszkania praca nie jest wykonywana w znacznej części:
  to w tym przypadku osoba podlega ustawodawstwu czeskiemu. To z kolei oznacza, że polski pracodawca powinien zgłosić osobę w Czechach, według zasad obowiązujących w czeskim systemie zabezpieczenia społecznego. W Polsce osoba powinna zostać wyrejestrowana z zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z unijnymi przepisami osoba, podlega ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego.
  Można również zastosować poniższy schemat:
  W sytuacji gdy pracownik podlega składkom na ubezpieczenia społeczne za granicą, zachowując umowę o pracę z polskim pracodawcą – polski pracodawca może być zobowiązany do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne według przepisów obowiązujących w kraju oddelegowania.
  Jeżeli obowiązek opłacania składek powstał za granicą, składki:
  – rozlicza i opłaca bezpośrednio pracodawca
  – w imieniu pracodawcy rozlicza zagraniczne biuro rachunkowe
  – samodzielnie opłaca pracownik (art. 21 rozporządzenia 987/2009).
  Artykuł 21 ust. 2 rozporządzenia:
  Obowiązki pracodawcy
  Pracodawca niemający miejsca prowadzenia działalności w państwie członkowskim, którego ustawodawstwo ma zastosowanie, może uzgodnić z pracownikiem, że spoczywający na pracodawcy obowiązek zapłacenia składek może być wypełniany w jego imieniu przez pracownika, bez uszczerbku dla podstawowych obowiązków pracodawcy. Pracodawca powiadamia instytucję właściwą tego państwa członkowskiego o dokonanych uzgodnieniach.

  Jeżek Przemysław

 3. Zwracam się z prośbą o podanie wytycznych dotyczących centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), na które zwraca uwagę (aby US nie zakwestionował) Urząd Skarbowy
  Problem:
  Pracodawca zatrudnia Ukraińców na podstawie umowy o pracę ( 1 os.), oraz umowy zlecenie (7 os.).
  Pracodawca podpisał umowę najmu z biurem nieruchomości. Wynajem wynosi 4320,00 zł netto za cały lokal za miesiąc, czyli 144 zł netto / 1 dzień.
  W czynsz najmu wliczony jest czynsz do spółdzielni mieszkaniowej w wysokości 700,00 zł wraz zaliczkami na ciepłą i zimną wodę, ogrzewanie, gaz, prąd i wywóz śmieci.

  Pracownik, oraz zleceniobiorcy mają potrącane z wynagrodzenia 100,00 zł. W zakładzie pracy nie ma regulaminu wynagradzania.
  wynagrodzenie zasadnicze 6700,00 zł, umowa zlecenie :5500,00 zł brutto
  4320,00 zł : 8 osób = 617,14 zł
  czynsz + inne media: 700,00 zł : 8 = 87,50 zł
  podstawa ZUS 87,50 zł – 12,00 zł (13,71%) = 75,50 zł
  podstawa opodatkowania: 617,14 zł – 500,00 zł = 117,14 zł -16,06 zł (FUS 13,71%) = 101,08 zł – 7,83 zł (zdrowotna 7,75%)
  1)Czy wyliczenia są prawidłowe?
  2) Czy w związku z tym, że pracownicy jak i zleceniobiorcy mają współfinansują wynajem, to kwota powinna 517,14 zł
  (617,14 zł – 100,00 zł) -500,00 zł ulga
  3) W jaki sposób prawidłowo wyliczyć przy współfinansowaniu pracownika i zleceniobiorcy? W tym 1 osoba zleceniobiorca 26 r.ż.
  Zupełnie się pogubiłam w współfinansowaniu.
  Mam wątpliwości, czy program kadrowo-płacowy Gratyfikant GT, poradzi sobie z prawidłowym wyliczeniem.
  4) Czy gdy jest współfinansowanie przez pracownika wynajmu, powinien być regulamin wynagradzania, bądź uchwała, w której ujęte byłoby współfinansowanie? Czy mogłabym otrzymać wzór takiej uchwały? A czy może być obwieszczenie?
  5) czy można wystawić IFT-1R, dla zleceniobiorcy, który wynajmował mieszkanie od zleceniodawcy w Polsce? Wpisując oczywiście adres zamieszkania na Ukrainie.
  6) czy przy rozliczeniu wynajmu mieszkania od pracodawcy / zleceniodawcy ma znaczenie, że pracownicy i zleceniobiorcy mają czasowe zameldowanie na tym adresie?
  7) czy wynajem mieszkania, przy rozliczeniu ryczałtowym (20%), zasada jest taka sama jak przy umowie zleceniu na zasadach ogólnych?
  Z góry dziękuję za pomoc.

 4. Dzień dobry

  Centrum interesów życiowych:

  Ośrodek interesów życiowych, to centrum interesów osobistych lub gospodarczych podatnika (art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy o PDOF). Ustawodawca nie precyzuje jednak, jak należy określać ośrodek interesów życiowych podatnika. Zdaniem organów podatkowych przez „centrum interesów osobistych” należy rozumieć wszelkie powiązania rodzinne, tzn. ognisko domowe, aktywność społeczną, polityczną, kulturalną, obywatelską, przynależność do organizacji/klubów, uprawianie hobby itp.
  Z kolei „centrum interesów gospodarczych” to przede wszystkim miejsce prowadzenia działalności zarobkowej, źródła dochodów, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, polisy ubezpieczeniowe, zaciągnięte kredyty, konta bankowe itd. (por. m.in. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 września 2020 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.491.2020.2.RR).
  Ustalenie ośrodka interesów życiowych, którego położenie decyduje o miejscu rezydencji podatkowej, wymaga indywidualnej oceny wszelkich okoliczności faktycznych wskazujących, z którym państwem, od chwili wyjazdu z Polski łączą podatnika silniejsze powiązania osobiste i gospodarcze (m.in. miejsce przebywania najbliższej rodziny podatnika, jego powiązania zawodowe, charakter pracy, powiązania towarzyskie, miejsce położenia składników majątku podatnika, itp.).
  Istotne znaczenie ma przy tym kwestia ogniska domowego. Według Komentarza do Modelowej Konwencji OECD, na który powołują się organy podatkowe w swoich wyjaśnieniach, posiadanie stałego ogniska domowego oznacza, iż osoba fizyczna urządziła je i zastrzegła dla swojego trwałego użytkowania, w przeciwieństwie do przebywania w konkretnym miejscu, ale w takich warunkach, z których wynika, że dany pobyt jest zamierzony na krótki czas. Zgodnie z Komentarzem, istotnym czynnikiem jest trwałość zamieszkania, dbałość o ognisko domowe, co należy rozumieć, że osoba zainteresowana czyni wszystko, co jest niezbędne, aby mieć to mieszkanie do własnej dyspozycji w każdym czasie, w sposób ciągły, a nie od czasu do czasu, na pobyt, który z różnych względów może mieć charakter krótkotrwały. Jeżeli osoba fizyczna posiada ognisko domowe w obu umawiających się państwach, wówczas pierwszeństwo ma państwo, z którym osobiste i ekonomiczne powiązania danej osoby są ściślejsze. Przez takie powiązania, Komentarz nakazuje rozumieć ośrodek interesów życiowych, przy ustalaniu którego należy wziąć pod uwagę stosunki rodzinne i towarzyskie, zatrudnienie, działalność polityczną, kulturalną i wszelką inną, miejsce działalności gospodarczej i miejsce, z którego zarządza swoim mieniem. Wszystkie te okoliczności należy rozważyć w całości, uwzględniając indywidualne postępowanie danej osoby. Jeśli miejsca zamieszkania nie można ustalić na podstawie tego kryterium, należy ustalić je biorąc pod uwagę przede wszystkim miejsce, w którym osoba fizyczna zwykle przebywa, a następnie obywatelstwo danej osoby.
  W przypadku, gdy ocena wszelkich okoliczności faktycznych wskazuje, że podatnik przeniósł za granicę ośrodek interesów życiowych i tym samym przestał być polskim rezydentem podatkowym, to od tego momentu podlega on w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jedynie od dochodów uzyskanych na terytorium naszego kraju.
  Ministerstwo Finansów planuje wydać w 2021 r. objaśnienia podatkowe, które w sposób wiążący dla administracji skarbowej przedstawią zasady ustalania miejsca rezydencji podatkowej oraz jasne reguły rozliczania w Polsce dochodów osiągniętych za granicą (odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z 18 grudnia 2020 r., nr DD4.054.7.2020, na interpelację poselską nr 12061).

  Odpowiedzi na pytania:
  1)
  Wyliczenia:
  Kwota z umowy najmu lokalu – w przeliczeniu na 1 pracownika – plus wszystkie pozostałe koszty (m.in. media) to podstawa do opodatkowania. Jeżeli spełnione są ustawowe warunki to można skorzystać z ulgi miesięcznej 500 zł
  Kwota czynszu – w przeliczeniu na 1 pracownika – plus wszystkie pozostałe koszty (m.in. media) to podstawa do oskładkowania
  Rozliczenie wskazanych kwot – w przypadku gdy podstawa do oskładkowania jest inna niż do opodatkowania znajduje się pod poniższym linkiem:
  https://www.hrkadryiplace.pl/rozliczenie-zakwaterowania-pracownika-ulga-500-jezek-przemyslaw/

  2)
  Jeżeli pracownik / zleceniobiorca zwraca koszty wynajmu to o kwotę zwrotu należy pomniejszyć jego przychód. Skoro w części pokrywa koszty to nie może ta część być jego przychodem.

  3)
  Przychodem będzie ta część, którą finansuje pracodawca / zleceniodawca. Jeżeli zleceniobiorca korzysta z ulgi dla młodych to ta część finansowanych kosztów wliczana będzie do limitu zwolnienia: 85 528 zł

  4)
  Przepis płacowych (zapis regulaminu wynagradzania, uchwała bądź zarządzenie) spowoduje, że część finansowana przez pracodawcę będzie zwolniona ze składek. Obwieszczenia ZUS nie uznaje jako przepis płacowy. Dla prawidłowej analizy należy zagłębić się w interpretacje ZUS dokładnie przeanalizować jakie zapisy trzeba wprowadzić itp to już zupełnie inny temat.

  5)
  Nie za bardzo rozumiem pytania. Wynajem mieszkania w Polsce a IFT-1 ??

  6)
  Znaczenie ma dla zastosowania ulgi 500 zł

  7)
  Jeżeli umowa zlecenia rozliczana jest ryczałtem 20% to wszystkie pozostałe przychody z takiej umowy (w tym koszty mieszkania) też rozliczane będą ryczałtem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *