Akademia Online, I Edycja, Kurs: Kadry

676,50 

Kurs rozpoczyna się 5 października 2017 r., składa się z 10 modułów. Każdy z nich to spotkanie on-line, materiał video ze spotkania, komplet materiałów dydaktycznych do samokształcenia oraz zeszyt ćwiczeń do samodzielnej pracy.

Sprzedane

Kategoria

Dla kogo przygotowałam Kurs Online: Kadry?

Szkolenie skierowane jest zarówno do osób stawiających pierwsze kroki zawodowe w obszarze kadr i płac jak i praktyków/ specjalistów zamierzających zdobyć i pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.


W jakim celu warto wziąć udział?

Znajomość problematyki kadrowej w przedsiębiorstwie jest umiejętnością szczególnie poszukiwaną przez pracodawców, którzy zobowiązani są prowadzić dokumentację i ewidencję wynikającą  z przepisów prawa pracy.

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy w dziele kadrowo-płacowym poprzez zdobycie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru kadr.  Zdobyta wiedza pozwoli samodzielnie prowadzić sprawy pracowników we własnej firmie jak i wykonywać zawód kadrowca będąc zatrudnionym w innych firmach.


Jaką wiedzę zdobędziesz?

Uczestnicząc w Akademii On-line i aktywnie pracując w domu z zeszytem ćwiczeń i materiałami, które dla Ciebie przygotowałam, zdobędziesz wiedzę zawodową i opanujesz umiejętności dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • gromadzeniu i archiwizowaniu dokumentacji związanej z nawiązaniem stosunku pracy,
 • przygotowywaniu dokumentacji związanej z nawiązaniem stosunku pracy,
 • udzieleniu i rozliczeniu urlopów i zwolnień od pracy,
 • planowaniu i rozliczaniu czasu pracy,
 • przygotowywaniu dokumentacji związanej ze zmianą treści stosunku pracy,
 • ustalaniu uprawnień związanych z rodzicielstwem,
 • przygotowywaniu dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy.

W programie 10 modułów:

Moduł 1 Źródła i zasady prawa pracy, czyli od czego zacząć i jakie akty prawne zgromadzić na biurku
Lekcja 1 1.1 Źródła prawa pracy
Lekcja 2 1.2 Zasady prawa pracy
Lekcja 3 1.3 Trójkąt kompetencyjny, czyli jaką wiedzę, umiejętności i postawę powinna posiadać dobra Kadrowa
Moduł 2 Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, czyli na czym polega zasada ekwiwalentności świadczeń
Lekcja 1 2.1 Prawa i obowiązki pracownika
Lekcja 2 2.2 Prawa i obowiązki pracodawcy
Lekcja 3 2.3 Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami
Moduł 3 Kształtowanie treści stosunku pracy, czyli jak poprawnie zatrudnić pracownika
Lekcja 1 3.1 Chwilę przed zatrudnieniem, czyli kompletowanie danych i dokumentów niezbędnych do nawiązania stosunku pracy
Lekcja 2 3.2 Nawiązanie stosunku pracy - rodzaje umów o pracę i ich treść
Lekcja 3 3.3 Obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika
Moduł 4 Zmiana treści stosunku pracy, czyli jak zmienić warunki zatrudnienia
Lekcja 1 4.1 Porozumienie zmieniające, sposobem na polubowną zmianę warunków zatrudnienia
Lekcja 2 4.2 Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub/i płacy
Lekcja 3 4.3 Czasowe powierzenie innej pracy
Moduł 5 Urlopy wypoczynkowe – zasady udzielania urlopów wypoczynkowych i zwolnień od pracy – cz I
Lekcja 1 5.1 Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
Lekcja 2 5.2 Plan urlopów - konieczność czy wygoda?
Lekcja 3 5.3 Wymiar urlopu wypoczynkowego
Moduł 6 Urlopy wypoczynkowe – zasady rozliczania urlopów wypoczynkowych i zwolnień od pracy – cz II
Lekcja 1 6.1 Cztery zasady proporcjonalności - jak ustalić urlop należny?
Lekcja 2 6.2 Pierwsza praca a prawo do urlopu
Lekcja 3 6.3 Nieobecności w pracy oraz zwolnienia od pracy
Moduł 7 Czas pracy – zasady rozliczania czasu pracy w teorii i praktyce cz I
Lekcja 1 7.1 Kiedy mamy do czynienia z czasem pracy
Lekcja 2 7.2 Normy czasu pracy a wymiar czasu pracy
Lekcja 3 7.3 Pojęcie odpoczynku dobowego i tygodniowego
Moduł 8 Czas pracy – zasady rozliczania czasu pracy w teorii i praktyce cz II
Lekcja 1 8.1 Dyżur i przestój w prawie pracy
Lekcja 2 8.2 Systemy i rozkłady czasu pracy
Lekcja 3 8.3 Praca w godzinach nadliczbowych
Moduł 9 Szczególne uprawnienia niektórych grup zawodowych
Lekcja 1 9.1 Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę w trybie art. 23 (1) K.P.
Lekcja 2 9.2 Uprawnienia pracownicze związane z ciążą i rodzicielstwem
Lekcja 3 9.3 Szczególne uprawnienia niektórych grup pracowniczych
Moduł 10 Rozwiązywanie stosunku pracy, czyli kiedy czas się rozstać i jak to zrobić zgodnie z prawem i z klasą
Lekcja 1 10.1 Rozwiązanie umowy o pracę - zasady i warunki rozwiązania stosunku pracy
Lekcja 2 10.2 Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
Lekcja 3 10.3 Świadectwo pracy - szczegółowa treść i zasady jego wydawania
Moduł 11 Egzamin
Lekcja 1 Egzamin końcowy

Każdy moduł to:

 • Spotkanie on-line
 • Komplet materiałów dydaktycznych do samokształcenia
 • Zeszyt ćwiczeń do samodzielnej pracy
 • A jeśli odrobisz pracę domową, dostaniesz rozwiązania ;-).

Druga Edycja Akademii Online Kurs: Kadry, startuje 5 października 2017 r.

Spotykamy się „na żywo” w każdy czwartek o godz. 20:00.
Zapisane video po transmisji znajdzie się na stronie z Państwa kursem, tak byście zawsze mieli do niego dostęp, wraz z innymi materiałami.