Regulaminy pracy, wynagrodzeń i ZFŚS - jak tworzyć życiowe przepisy w nowoczesnych firmach. Warsztat dla specjalistów.

566,67  + 23% VAT(697  z VAT)

Zapraszamy na praktyczne szkolenie, podczas którego słuchacze zdobędą wiedzę na temat tworzenia regulaminów pracy, wynagrodzeń i funduszu świadczeń socjalnych u pracodawców,  u których nie działają związki zawodowe w kontekście nowelizacji Kodeksu pracy.

Kupując szkolenie otrzymujesz od nas:
– indywidualny link do szkolenia, który jest tylko dla Ciebie; pamiętaj! tylko TY masz prawo z niego skorzystać
– 12 miesięczny dostęp do materiałów szkoleniowych oraz do nagrania ze szkolenia.

Truizmem jest stwierdzenie, że regulaminy zakładowe, ze względu na swój bezpośredni wpływ na uprawnienia pracowników,  a więc i na obowiązki pracodawców,  powinny być  przygotowane w bardzo przemyślany i dopasowany do specyfiki organizacji sposób. Dotyczy to zwłaszcza tych pracodawców, którzy przy ich kształtowaniu nie są związani ograniczeniami wynikającymi z konieczności dokonywania uzgodnień ze związkami zawodowymi. W przypadku regulaminu pracy i wynagradzania brak partnera społecznego oznacza, że pracodawca nie musi współpracować z żadnym przedstawicielstwem pracowników,  natomiast jeżeli chodzi o regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych to musi jedynie uzgodnić jego treść z delegatem wybranym do tego celu przez załogę.

Jak więc należy przygotowywać takie dokumenty i jaka powinna być ich treść, aby z jednej strony były one zgodne z jakże często zmieniającymi się wymogami prawa, czego przejawem są chociażby ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy,  a z drugiej były właściwym narzędziem w procesie zarządzania ludźmi. O tym będziemy mówili w trakcie warsztatów/szkolenia, podczas którego w praktyczny sposób zostanie omówiony cały proces przygotowywania regulaminów od wypracowania ich koncepcji poprzez przygotowanie stosownych postanowień aż po ich wdrożenie.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkie osoby związane z zarządzaniem ludźmi w tym zwłaszcza odpowiadające za kadry i płace.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Którzy pracodawcy mają obowiązek wprowadzania regulaminów pracy, wynagrodzeń i funduszu świadczeń socjalnych
 • Procedura przyjmowania regulaminów u pracodawców u których nie działają związki zawodowe
 • Obowiązek stosowania zasady równego traktowania/niedyskryminacji przy tworzeniu regulaminów
 • Co musi znaleźć się w regulaminie pracy
 • Jakie zmiany należy wprowadzić do regulaminu pracy w świetle najnowszych zmian w Kodeksie pracy dotyczących w szczególności uprawnień opiekunów dzieci i organizacji czasu pracy
 • W jaki sposób należy określić w prawie zakładowym zasady kształtowania wynagradzania zasadniczego (taryfikator i tabela wynagrodzeń)
 • W jaki sposób należy określić w prawie zakładowym zasady kształtowania innych składników wynagradzania (takich jak premie, nagrody, świadczenia stażowe)
 • Jaki wpływ mają zmiany w zasadach wynagradzania wynikających z regulaminów zakładowych na indywidualne uprawnienia pracowników (potencjalna konieczność przeprowadzenia procedury zwolnień grupowych)
 • Jaka jest procedura uchwalania regulaminu funduszu świadczeń socjalnych
 • Jak określić w regulaminie beneficjentów świadczeń socjalnych
 • Jakie świadczenia można finansować z funduszu świadczeń socjalnego
 • Jak określić kryterium socjalne od spełnienia którego można otrzymać świadczenia

PROWADZĄCY: Prof. UW dr hab. Krzysztof Walczak

jest Partnerem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek oraz doktorem habilitowanym nauk prawnych i wykładowcą prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi także zajęcia na studiach podyplomowych i MBA m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii L. Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jest autorem lub współautorem około 100 referatów prezentowanych na konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych
m. in. przez European Commission (Bruksela), International Labour Office (Genewa), European Network of Labor Inspections (Dusseldorf), Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Personelem (EAPM). Jest autorem lub współautorem wielu publikacji książkowych m.in. „Europejskie prawo pracy i jego wpływ na ustawodawstwo polskie”, „Zbiorowe prawo pracy. Komentarz”, „Komentarz do Kodeksu pracy” oraz „Prawo pracy (dla sędziów i pełnomocników)”. Specjalizuje się w tematyce fuzji, przejęć, restrukturyzacji zatrudnienia, a także motywacji płacowej i pozapłacowej pracowników. Doradza w języku polskim i angielskim.