fbpx

Prawo pracy 2022 r. w działalności leczniczej z uwzględnieniem najnowszych i projektowanych zmian

Promocja!

Prawo pracy 2022 r. w działalności leczniczej z uwzględnieniem najnowszych i projektowanych zmian

Zapraszamy na interaktywne szkolenie, podczas którego słuchacze dowiedzą się o planowanych zmianach, najnowszych ciekawych i nieraz zaskakujących nowych stanowiskach urzędowych oraz orzeczeniach Sądu Najwyższego z 2020-2021r. w kontekście przepisów obowiązujących w podmiotach leczniczych.

PROMOCJA TRWA DO 17 SIERPNIA!

547,00  447,00 

Opis

Kupując szkolenie i zakładając u nas darmowe konto masz 12 miesięczny dostęp do materiałów szkoleniowych oraz do nagrania ze szkolenia.

Drugie półrocze 2022 r. to czas bardzo poważnych zmian w zakresie prawa pracy – zarówno w obszarach już długo oczekiwanych przez pracodawców (praca zdalna, nowe kontrole trzeźwości), jak i takich, które okazały się wynikiem wyłącznie naszego członkostwa w UE (zupełnie nowe uprawnienia rodzicielskie oraz modyfikacje już istniejących czy np. nowe zasady zawierania umów, treści niektórych dokumentów pracowniczych). Warto zapoznać się z tymi przepisami, gdyż wprowadzają one (lub mają wprowadzić niebawem) nowy wymiar prawa pracy. O tych zmianach oraz o najnowszych ciekawych i nieraz zaskakujących nowych stanowiskach urzędowych oraz orzeczeniach Sądu Najwyższego z 2020-2021r. w kontekście przepisów obowiązujących w podmiotach leczniczych będziemy rozmawiać na niniejszym szkoleniu. Zapraszamy!

Prowadząca: Monika Wacikowska

Szkolenie potrwa 6 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat planowych zmian w prawie pracy dotyczących podmiotów leczniczych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Projektowane zmiany w przepisach z zakresu prawa pracy w 2022 r. na podstawie dyrektyw UE i będące ich wynikiem.
  • Jakie zmiany w zakresie umów na okres próbny przewidują dyrektywy UE do wprowadzenia w 2022 r.?
  • Jakie nowe rozwiązania przewiduje projekt ustawy wdrażający dyrektywy UE w zakresie okresu próbnego uzależnionego od okresu trwania umowy docelowej oraz ograniczenia możliwości ponawiania umowy na okres próbny i możliwości jej wydłużania?
  • Na czym będzie polegało szersze prawo pracownika podmiotu leczniczego do informacji o warunkach zatrudnienia?
  • Czym będzie brak możliwości ograniczania podejmowania równoległego zatrudnienia i jak się to będzie miało do zakazu konkurencji?
  • Nowy wniosek o „pewne” zatrudnienie – czym będzie i kto będzie mógł z niego skorzystać?
  • Nowe rozwiązania w zakresie szkoleń pracownika podmiotu leczniczego – w odniesieniu do czasu pracy, czasu ich odbywania oraz odpłatności – jakie są planowane rozwiązania?
  • Ustalenie indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego niezależnie dla każdego rodzica – jakie są planowane nowe rozwiązania?
  • Na czym będzie polegało uniezależnienie urlopu rodzicielskiego ojca od uprawnienia matki dziecka – planowana rewolucyjna zmiana.
  • Do jakiego wymiaru wydłużony zostanie urlop rodzicielski i od czego będzie zależała jego długość?
  • Jakie będą nowe zasady ustalania wysokości świadczeni pieniężnego za czas urlopu rodzicielskiego?
  • Urlop opiekuńczy – nowe zasady dające możliwość wspierania krewnych i bliskich pracownika w trudnych medycznych okolicznościach – zasady udzielania oraz wynagradzania.
  • Prawo do dodatkowego zwolnienia od pracy w sytuacjach działania siły wyższej – jakie nowe rozwiązania, w jakich okolicznościach i z jakim prawem do wynagrodzenia ustala projekt ustawy?
  • Nowe „silne” uprawnienie pracowników podmiotów leczniczych do wnioskowania o elastyczny czas pracy, telepracę oraz obniżony wymiar czasu pracy – kto będzie mógł z niego skorzystać, na jakich zasadach i w jakich okolicznościach pracodawca będący podmiotem leczniczym będzie musiał wniosek zaakceptować?
  • Na jakich nowych zasadach ojciec będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego?
  • Na czym będzie polegała nowa ochrona pracownika przed niekorzystnym traktowaniem przez pracodawcę?
  • Jaką nową ochronę uzyskają pracownicy mogący skorzystać z uprawnień rodzicielskich?
  • Jakie będą sankcje za nieprzestrzeganie nowych przepisów?
  • Na kim będzie spoczywał ciężar dowodowy w zakresie spraw dotyczących nierównego traktowania w kwestiach wynikających z w/w zmian?
  • Na jakich pracowników zostaną rozszerzone niektóre uprawniania rodzicielskie i na czym one będą polegały – rewolucyjne zmiany?
  • Nowe zasady przyznawania urlopu wypoczynkowego pracownikom korzystającym z wychowawczego obniżonego wymiaru czasu pracy – poważna zmiana uprawnień pracowników.
  • Nowe zasady przyznawania zwolnienia na opiekę nad dzieckiem pracownikom objętym obniżoną normą czasu pracy – jakie rozwiązanie wynika z projektu i dlaczego było ono długo wyczekiwane?
  • Zmiany w zakresie umów na czas określony – jakie nowe obowiązki i ograniczenia dla pracodawcy przewiduje projekt zmiany Kodeksu pracy?
 • Praca zdalna i telepraca w rewolucyjnym projekcie ustawy zmieniającej Kodeks pracy
  • Jacy pracownicy w podmiocie leczniczym mogą pracować zdalnie – stale lub incydentalnie?
  • Dlaczego podmioty lecznicze muszą liczyć się z tym, że wprowadzenie pracy zdalnej do Kodeksu pracy wpłynie również na zatrudnienie u nich i jest to nieuniknione?
  • Jakie rozwiązania pracy zdalnej przyjmuje projekt ustawy wprowadzającej pojęcie pracy zdalnej do Kodeksu pracy?
  • Praca zdalna, praca hybrydowa oraz praca zdalna incydentalna – nowe rozwiązania.
  • Jakie dokumenty w zakresie pracy zdalnej i hybrydowej będzie musiał przygotować pracodawca i jak się do nich przygotować organizacyjnie?
  • Kiedy pracodawca będący podmiotem leczniczym będzie musiał przyjąć wniosek pracownika o pracę zdalną lub hybrydową, a kiedy nie będzie musiał tego robić?
  • Kiedy pracodawca będzie mógł narzucić pracownikowi obowiązek pracy zdalnej?
  • Jak będą uregulowane zasady BHP w zakresie pracy zdalnej, hybrydowej i zdalnej incydentalnej i kto za nie będzie odpowiadał?
  • Jaki będzie zakres kontroli pracodawcy wobec pracownika pracującego zdalnie, hybrydowo lub wykonującego pracę zdalną incydentalną?
  • Na jakich zasadach i pod jakimi warunkami pracodawca będzie mógł lub musiał zrekompensować pracownikowi zużycia energii elektrycznej, Internetu czy własnego sprzętu do wykonywania pracy zdalnej, hybrydowej lub zdalnej incydentalnej?
  • Kiedy będziemy mieć do czynienia z wypadkiem w pracy zdalnej, hybrydowej i zdalnej incydentalnej?
  • Kiedy i jakie regulacje powinien przyjąć pracodawca w zakresie pracy zdalnej, a kiedy nie jest to koniczne?
  • Jakie rozwiązania warto przyjąć w zakresie pracy zdalnej, aby pracodawca nie tracił koniecznej kontroli nad pracownikiem?
  • Jakie rozwiązanie w zakresie telepracy przyjmuje projekt ustawy?
 • Wypalenie zawodowe w świetle przepisów prawa pracy od 1 stycznia 2022 r.
  • Czy wypalenie zawodowe stanowi od 2022 r. jednostkę chorobową?
  • Czy wypalenie zawodowe może być przyczyną zwolnienia lekarskiego?
 • Najnowsze stanowiska urzędowe w zakresie prawa pracy
  • Czy można wystawić pracownikowi skierowanie na badania lekarskie wyłącznie w formie elektronicznej, bez konieczności wysyłania go pocztą lub zobowiązania pracownika do jego odebrania w formie papierowej?
  • Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego po długotrwałym zwolnieniu lekarskim – zasada i wyjątek – stanowiska PIP.
  • Uprawnienie czy obowiązek pracownika do skorzystania z 14 dni wolnego z tytułu urlopu wypoczynkowego – rewolucyjne stanowisko GIP.
  • W jaki sposób udokumentować zatrudnienie pracownika z ważnymi badaniami profilaktycznymi od innego pracodawcy – czy odebrać od pracownika kopię czy oryginał orzeczenia oraz czy odebrać także kopię lub oryginał skierowania?
 • Ostatnie ciekawe problemy pracodawców i ich prawne rozwiązania
  • Czy wypowiedzenie ustne umowy o pracę jest skuteczne – nowe głosy w sprawie?
  • Czy w przypadku nierozpoczęcia przez pracownika pracy mimo podpisaniu umowy o pracę stosunek pracy zostaje nawiązany i czy w tej sytuacji należy się pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – zaskakujące fakty?
  • Czy w umowie o pracę zawartej na zastępstwo należy wpisywać termin, do którego ma ona być zawarta – zaskakujące fakty prawne?
  • W jaki sposób pracodawca może odzyskać nadpłaconą pensję – różne rozwiązania zależne od okoliczności, która spowodowała nadpłatę?
  • Jednodniowa nieobecność nieusprawiedliwiona w pracy – kiedy może stanowić przyczynę natychmiastowego rozwiązania umowy, a kiedy nie może powodować zwolnienia pracownika z pracy?
  • Czy w przypadku porzucenia przez pracownika pracy należy mu się ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
  • Czy udzielenie zgody na indywidualne godziny pracy może być przez pracodawcę jednostronnie cofnięte?
 • Najnowsze i najciekawsze orzecznictwo Sądu Najwyższego z 2021 i 2020 r. wraz z omówieniem przepisów z tym orzecznictwem powiązanych
  • Czy systematyczne wypłacanie pracownikowi „premii uznaniowej” za rzetelne i sumienne wykonywanie pracy oznacza, że premia ta staje się zwykłym składnikiem wynagrodzenia wliczanym do wynagrodzenia urlopowego lub wynagrodzenia za nadgodziny?
  • Czy stanowisko portiera to stanowisko gospodarcze lub obsługi?
  • Do jakiej rekompensaty dyżur pod telefonem ordynatora oddziału uprawnia go do otrzymania rekompensaty?
  • Czy pracownikowi, który pobierał zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę i w czasie pobierania zasiłku osiągnął wiek emerytalny, pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę emerytalną?
  • Czy pracownikowi, który pracował w nadgodzinach, mimo, iż jego obowiązki pozwalały na zmieszczenie się jego pracy w normach czasu pracy, przysługuje wynagrodzenie i dodatek za nadgodziny?
  • Czy niepoinformowanie pracodawcy o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy (np. wolnym na oddanie krwi), jeżeli przyczyna ta jest z góry wiadoma i możliwa do przewidzenia, może stanowić przyczynę wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę?
  • Czy publiczne krytykowanie pracodawcy przez pracownika, oparte na obiektywnych i uzasadniających krytykę przesłankach może pociągać ujemne dla pracownika skutki prawne?
  • Czy w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na skutek likwidacji stanowiska okres wypowiedzenia pracownika może zakończyć się przed faktyczną likwidacją czy nie wcześniej niż w dniu jej dokonania?
  • Czy utrata zaufania może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę wtedy, gdy pracownikowi nie można przypisać winy w niedopełnieniu obowiązków, ale jego zachowanie jest obiektywnie nieprawidłowe i budzi wątpliwości co do rzetelności postępowania?
  • Czy fakt, że pracodawca nie prowadzi rzetelnej ewidencji czasu pracy tworzy domniemanie wykonywania przez pracownika pracy nadliczbowej w wymiarze przez niego przedstawionym?
  • Czy dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę pracownika, który skasował ważne dokumenty pracodawcy, jeżeli w firmie brak jest procedur przetwarzania i obiegu dokumentów elektronicznych?
  • Czy przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania przez pracownika wyłącznie jednego z kilku jego obowiązków może być przyczyną wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę?
  • Czy możliwe jest wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę na skutek likwidacji jego stanowiska, jeśli obowiązki tego stanowiska zostają powierzone innym pracownikom lub osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia lub prowadzącej działalność gospodarczą?
  • Czy wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę na skutek przeciwwskazań lekarskich musi być poprzedzone zaproponowaniem pracownikowi innego stanowiska?
  • Czy jednorazowa nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy może stanowić przyczynę natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę?
  • Jakie trzy elementy, zdaniem Sądu Najwyższego, decydują o możliwości uznania danej okoliczności za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych mogące stanowić podstawę rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia?
  • Czy w przypadku uznania przez sąd, że większość z przyczyn podanych przez pracodawcę w oświadczeniu jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, nie stanowi takich przyczyn powoduje, że rozwiązanie umowy o pracę było niezgodne z przepisami?
  • Czy konsultacja zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę z organizacją związkową wymaga formy pisemnej?
  • Czy w razie skorzystania przez pracownika z długiego zwolnienia lekarskiego, po otrzymaniu od organizacji związkowej informacji o zamiarze wypowiedzenia mu umowy, pracodawca, po powrocie pracownika do pracy ma obowiązek ponownie konsultować zamiar wypowiedzenia?
  • Czy czas pracy pracownika mobilnego liczony jest od czasu wyjazdu z domu czy od czasu stawienia się w pierwszym miejscu wykonywania przez niego obowiązków?
  • Czy postanowienia umowy o pracę pracownika kadry zarządzającej podmiotem leczniczym mogą odsyłać do postanowień układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania?
  • Czy miesięczny termin na rozwiązanie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym biegnie od momentu dowiedzenia się przez pracodawcę o czynie pracownika czy od zakończenia postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez pracodawcę w celu ustalenia czy taki czyn faktycznie miał miejsce i jakie były jego okoliczności?
  • Czy pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych, którzy mają zbyt dużo obowiązków, należy się rekompensata za pracę nadliczbową?
  • Czy przyczyną natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę może być okoliczność, która zdarzyła się podczas wcześniejszego stosunku pracy pracownika, który skończył się bezpośrednio przed nawiązaniem kolejnego, ale o której to okoliczności pracodawca dowiedział się dopiero w trakcie kolejnej umowy o pracę?
  • Czy w razie odwołania pracownika ze stanowiska kierowniczego w podmiocie leczniczym podczas ochrony przedemerytalnej, należy pracownikowi zaproponować inne stanowisko kierownicze?
  • Czy pracownika zwolnionego podczas ochrony przedemerytalnej sąd musi przywrócić do pracy, czy może postanowić o odszkodowaniu?
  • Czy podjęcie przez pracownicę w czasie urlopu macierzyńskiego pracy jest równoznaczne z rezygnacją z urlopu macierzyńskiego?
  • Inne ciekawe orzeczenia Sądu Najwyższego, które warto uwzględnić w wykonywaniu czynności z zakresu prawa pracy.

PROWADZĄCA: Monika Wacikowska

Prawnik specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy, w szczególności czasu pracy, właściciel firmy doradczej JUSTICARE Kancelaria Prawa Pracy, były wieloletni pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy – ogólnopolski koordynator kontroli dotyczących czasu pracy, w tym czasu pracy w podmiotach leczniczych, prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy, członek grona prawników dokonujących wspólnych interpretacji PIP, Ministerstwa Transportu i ITD w zakresie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, konsultant zmian
w zakresie przepisów o czasie pracy w podmiotach leczniczych.
Szkoleniowiec z ponad 15 letnim doświadczeniem – prowadzący zarówno szkolenia otwarte, jak i zamknięte przygotowywane dla podmiotów mających problemy ze stosowaniem przepisów
z zakresu prawa pracy, w tym czasu pracy oraz dla podmiotów zajmujących się doradztwem oraz obsługą w zakresie czasu pracy.
Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa pracy, m.in. dla Wydawnictwa INFOR, C.H. Beck, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita itd.
Jest autorem książek: „Czas pracy 2011”, „Czas pracy – planowanie i rozliczanie” „Czas pracy w placówkach leczniczych”, „Czas pracy w 2016 r.”, „Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego”, „Vademecum kierowcy”. Jest również konsultantem i autorem Portalu Kadrowego zajmującego się doradztwem w zakresie prawa pracy.

 

 

Uczestników kursów
Wydanych certyfikatów
Stron materiałów
Dni szkoleniowe

Uczestnicy o Akademii

Karolina
Karolina
Absolwentka kursu Kadry
Czytaj więcej
Polecam! Szkolenie dla każdego, dla kogoś kto dopiero zaczyna przygodę z kadrami i dla kogoś, kto jakąś wiedzę posiada i chce ją aktualizować. Bardzo dużo materiałów szkoleniowych pod wieloma postaciami.

Uzupełniłam swoje braki w wiedzy i usprawniłam kilka punktów w mojej pracy.
Zyskałam też większą pewność siebie i poczucie że to co robię - robić będę dobrze. Pani Monika jest pasjonatką zagadnień kadrowo-płacowych co widać na szkoleniach, dzięki czemu zajęcia nie są monotonne i nudne.
Manuela
Manuela
Absolwentka kursu Kadry
Czytaj więcej
Bardzo polecam Akademię, jestem zadowoloną uczestniczką I edycji, bardzo dużo się dowiedziałam i zauważyłam ile miałam “braków” co potwierdziło mi, że uczestnictwo jest niezbędne.

Lekcje przerabiam kiedy mi pasuje, nigdzie nie muszę jeździć, żadnych spotkań przekładać i przy tym nie zaniedbywać synka co jest dla mnie największym plusem.

Spotkania online można oglądać w każdym momencie, Pani Monika je rewelacyjnie prowadzi i co najważniejsze – wszystko jasno i zrozumiale tłumaczy. Jestem bardzo zadowolona.
Anna
Anna
Absolwentka kursu Kadry i kursu Płace
Czytaj więcej
Wszystko czego szukałam z zakresu kadr i płac znalazłam u Pani Moniki. Zapisałam się do Akademii Online i okazała się dla mnie wybawieniem.

Zależało mi na tym, aby nie tracić czasu na dojazdy, uczę się w dogodnym dla mnie czasie i miejscu, codziennie mam dostęp do materiałów i lekcji, a raz w tygodniu uczestniczę w lekcjach online na żywo. Dodatkowo cały czas wymieniamy się z uczestnikami swoimi spostrzeżeniami, pytaniami i rozwiązujemy wspólnie nasze wątpliwości. Pani Monika jest do naszej dyspozycji i służy nam swoją wiedzą. Nauka w tej formie jest niezwykle przyjemna.
Poprzedni
Następny

FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nie ma odpowiedzi
na Twoje pytanie?