KURS KADRY - Certyfikowany kurs pracownika ds. osobowych

Program rozwoju zawodowego

1500

  • Start: 29.08.2023
  • Czas trwania: 8 tygodni
  • Wykładowcy: Monika Smulewicz, Joanna Cur, Katarzyna Łodygowska
Poziom wiedzy uzyskanej po Kursie
Asystent Specjalista Ekspert

Kupując Kurs otrzymujesz:

1 kurs

  • Kadry

8 tygodniowy program rozwoju zawodowego

75 godzin dydaktycznych

Zaświadczenie na druku MEiN

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

Pracownik ds. osobowych kod zawodu 441501

Dlaczego warto?

Spotkania online na żywo

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę.

Spotkania są nagrywane

Realny kontakt z prowadzącym wykłady

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu Akademii

Zamknięta grupa

Codzienna współpraca i pomoc na zamkniętej grupie Facebook’owej

Kurs składa się z następujących modułów

Lekcja 1. Źródła prawa pracy.
Lekcja 2. Zasady prawa pracy.
Lekcja 3. Mobbing i dyskryminacja

Lekcja 1. Prawa i obowiązki pracownika.
Lekcja 2. Prawa i obowiązki pracodawcy.
Lekcja 3. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami.

Lekcja 1. Chwilę przed zatrudnieniem.
Lekcja 2. Nawiązanie stosunku pracy – rodzaje umów o pracę i ich treść.
Lekcja 3. Obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika.

 

Lekcja 1. Porozumienie zmieniające, sposobem na polubowną zmianę warunków
zatrudnienia.
Lekcja 2. Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub/i płacy.
Lekcja 3. Czasowe powierzenie innej pracy.

Lekcja 1. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych.
Lekcja 2. Wymiar urlopu wypoczynkowego.
Lekcja 3. Cztery zasady proporcjonalności – jak ustalić urlop należny?

Lekcja 1. Czas pracy – podstawowe definicje.
Lekcja 2. Normy czasu pracy a wymiar czasu pracy.
Lekcja 3. Praca w niedziele i święta, porze nocnej i godzinach nadliczbowych.

Lekcja 1. Nieobecności w pracy oraz zwolnienia od pracy.
Lekcja 2. Uprawnienia pracownicze związane z ciążą i porodem.
Lekcja 3. Szczególne uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.

 

Lekcja 1. Rozwiązanie umowy o pracę – zasady i warunki rozwiązania stosunku pracy.
Lekcja 2. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.
Lekcja 3. Świadectwo pracy – szczegółowa treść i zasady jego wydawania.

Zostań certyfikowanym specjalistą ds. kadr i płac!

Kurs Kadry jest częścią Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego - pobierz broszurę i dowiedz się więcej!

Zaświadczenie MEiN oraz Certyfikat

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenia ukończenia kursu wystawione na drukach MEiN, wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019, poz. 652).

Zaświadczenia i certyfikaty podpisane są osobiście przez Monikę Smulewicz, Dyrektora Placówki Oświatowej.

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974

Absolwenci kursów i  szkoleń Eduwersum otrzymują zaświadczenia wystawione na druku MEiN wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652).