Książka "Dokumentacja pracownicza i ewidencja czasu pracy"

92,38  + 5% VAT(97  z VAT)

Książka „Dokumentacja pracownicza i ewidencja czasu pracy” w teorii i praktyce to niezbędnik kadrowego – przydatne wzory dokumentów wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz solidna dawką praktycznej wiedzy.
Stan prawny na dzień 1.01.2023 r.
W momencie wejścia w życie wszystkich planowanych zmian w przepisach, otrzymasz gwarancję aktualizacji treści w wersji elektronicznej – pdf!

 

Książka Dokumentacja pracownicza 2020 omawia szczegółowo wszystkie zmiany związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej.

Pięknie wydana na kredowym papierze w pełnym kolorze. 300-stronicowe kompendium wiedzy o dokumentacji pracowniczej i ewidencji czasu pracy.

Omawiamy w niej najważniejsze zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, jak również zwrócenie wagi na jej prawidłowe przechowywanie. W książce omawiamy znowelizowane przepisy Kodeksu pracy oraz wynikające z nich obowiązku ciążące po stronie pracodawcy.

Książka ma 300 stron stanowi kompendium wiedzy na temat zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Czytelnicy otrzymują wiedzę niezbędną w celu prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej zgodnie z przepisami. W książce omawiamy nowe obowiązki ciążące po stronie pracodawcy, a także znowelizowane przepisy Kodeksu pracy.

Spis treści

1. Akta osobowe 
Część A – dokumentacja związana z ubieganiem się o zatrudnianie 
Nowy zakres danych osobowych, do których uprawniony jest pracodawca, w przebiegu procesu rekrutacyjnego 
Część B – dokumentacja dotycząca nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudniania 
Część C -dokumentacja dotycząca rozwiązania stosunku pracy 
Część D – dokumentacja dotycząca kar z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracownika 
Opisywanie akt osobowych 
Ponowne zatrudnienie pracownika a kontynuacja akt osobowych 
2. ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ
Papierowo czy elektronicznie? 
Zasady tworzenia, przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji pracowniczej 
Obowiązek wydania pracownikowi kopii lub całości dokumentacji 
3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Prawa pracownika
4. SKIEROWANIE NA BADANIA PROFILAKTYCZNE
Rodzaje badań profilaktycznych
5. UMOWA O PRACĘ 
Rodzaje umów o pracę 
6. INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA
Informacja o warunkach zatrudnienia, gdy pracodawca jest zobowiązany do tworzenia regulaminu pracy 
Informacja o warunkach zatrudnienia, gdy pracodawca nie jest zobowiązany do tworzenia regulaminu pracy
7. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY PRACOWNIKA 
8. ZAKRES CZYNNOŚCI 
9. NAGRODY I KARY 
10. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY O PRACĘ 
Porozumienie zmieniające 
Wypowiedzenie zmieniające 
Czasowe powierzenie innej pracy 
ZAKAZ KONKURENCJI 
Umowa o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia 
Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia 
12. UMOWA O PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 
13. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA EWIDENCJONOWANIA CZASU PRACY 
Ewidencja czasu pracy
Pozostała dokumentacja dotycząca ewidencjonowania czasu pracy 
Dokumentowanie uprawnień do przerwy na karmienie piersią 
Wniosek o urlop bezpłatny 
Wniosek o urlop okolicznościowy 
Zlecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych 
Wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych 
Wolne za nadgodziny z inicjatywy pracodawcy 
Wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy 
Wniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy 
14. DOKUMENTY ZWIĄZANIE Z UBIEGANIEM SIĘ I KORZYSTANIEM Z URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
15. WNIOSEK PRACOWNIKA O WYPŁATĘ DO RĄK WŁASNYCH PRACOWNIKA
16. DOKUMENTOWANIE UPRAWNIEŃ ZWIĄZANYCH Z RODZICIELSTWEM 

Urlop macierzyński 
Urlop rodzicielski 
Urlop wychowawczy 
Urlop ojcowski 
Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego 
Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem 
Uprawnienia pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4
17. DOKUMENTOWANIE ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY
Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron 
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem 
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z przyczyn przez pracownika zawinionych 
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z przyczyn przez pracownika niezawinionych 
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika 
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika za uprzedzeniem 
18. ŚWIADECTWO PRACY 
Zasady wystawiania świadectwa pracy 
Szczegółowa treść świadectwa pracy