Kodeks pracy 2023. Rewolucja w prawie pracy w podmiotach leczniczych

485,37  + 23% VAT(597  z VAT)

Zmiany w Kodeksie pracy w 2023 r. z uwzględnieniem specyfiki zatrudnienia W PODMIOTACH LECZNICZYCH – WRAZ Z OPRACOWANIEM ZAŁOŻEŃ DO WZORÓW DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ koniecznej do przygotowania w związku z tymi zmianami.

Kupując szkolenie otrzymujesz od nas:
– indywidualny link do szkolenia, który jest tylko dla Ciebie; pamiętaj! tylko TY masz prawo z niego skorzystać
– 12 miesięczny dostęp do materiałów szkoleniowych oraz do nagrania ze szkolenia.

Rok 2023  to czas bardzo poważnych zmian w zakresie prawa pracy – zarówno w obszarach już długo oczekiwanych przez pracodawców (praca zdalna, nowe kontrole trzeźwości), jak i takich, które okazały się wynikiem wyłącznie naszego członkostwa w UE (zupełnie nowe uprawnienia rodzicielskie oraz modyfikacje już istniejących czy np. nowe zasady zawierania umów, treści niektórych dokumentów pracowniczych). Warto zapoznać się z tymi przepisami, gdyż wprowadzają one nowy wymiar prawa pracy. O tych zmianach w kontekście przepisów obowiązujących w podmiotach leczniczych będziemy rozmawiać na niniejszym szkoleniu. Zapraszamy!

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Nowe zasady zawierania umów o pracę – zgodnie ze zmianami do Kodeksu pracy w 2023 r.
  • Rodzaje umów o pracę oraz okoliczności dopuszczające i ograniczające ich stosowanie.
  • Nowe zasady zawierania umów na okres próbny oraz ich uzależnienie od kolejnej umowy o pracę dla pracowników podmiotów leczniczych.
  • Nowe ograniczone okresy trwania umów na okres próbny w podmiotach leczniczych.
  • Możliwość zawierania umowy na okres próbny na określony czas, a nie do upływu konkretnego terminu.
  • Nowe zasady zawierania umów na czas określony, w zależności od rodzaju i okresu trwania poprzedzającej ją umowy o pracę.
  • Nowe możliwości wydłużania umowy na okres próbny – możliwości, ograniczenia i okoliczności dopuszczalności.
  • Możliwość zawierania umowy terminowej bez podania daty, do której ma trwać.
  • Możliwość wydłużania umowy na okres próbny o czas usprawiedliwionych nieobecności w pracy – okoliczności oraz warunki konieczne do spełnienia w celu skorzystania z takiej możliwości.
  • Nowa treść umowy o pracę pracownika podmiotu leczniczego – dostosowana do nowych okoliczności jej zawierania oraz w zależności od jej rodzaju.
  • Nowy termin nawiązania stosunku pracy.
  • Nowa rewolucyjna treść informacji o warunkach zatrudnienia.
  • Nowe zasady wręczania informacji o warunkach zatrudnienia.
  • Nowa dodatkowa informacja w zakresie instytucji zabezpieczenia społecznego wręczana pracownikowi podmiotu leczniczego podejmującemu zatrudnienie.
  • Nowe zasady delegowania pracownika do pracy za granicą – nowa informacja wręczana pracownikowi delegowanemu oraz zasady jej przekazywania.
 • Nowe zasady rozwiązywania umów o pracę – zgodnie ze zmianami do Kodeksu pracy w 2023 r.
  • Nowy katalog zdarzeń, które nie mogą stanowić okoliczności uzasadniających wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny, czas określony lub czas nieokreślony.
  • Nowe obowiązki pracodawcy będącego podmiotem leczniczym związane z rozwiązywaniem umów na okres próbny, czas określony oraz czas nieokreślony.
  • Nowy obowiązek uzasadniania wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy na czas określony – co może stanowić przyczynę wypowiedzenia i rozwiązania takiej umowy po zmianie przepisów?
  • Nowe uprawnienie pracownika do żądania uzasadnienia wypowiedzenia lub rozwiązania mu umowy na okres próbny – jego skutki oraz związane w tym obowiązki pracodawcy.
  • Nowe uprawnienia pracownika, którego stosunek pracy został rozwiązany z naruszeniem przepisów lub bez uzasadnionej przyczyny.
  • Nowe ograniczenie dla pracodawcy – brak możliwości czynienia przygotowań do rozwiązania umowy o pracę – okoliczności i krąg pracowników objętych takim ograniczeniem pracodawcy.
 • Nowe uprawnienia pracownika podmiotu leczniczego do żądania zmiany warunków zatrudnienia na bardziej przewidywalne i korzystne – zgodnie ze zmianami do Kodeksu pracy w 2023 r.
  • Nowe uprawnienie pracownika do złożenia wniosku o zmianę rodzaju zatrudnienia oraz o zmianę warunków zatrudnienia na bardziej korzystne i przewidywalne – prawa pracownika oraz obowiązki pracodawcy w tym zakresie.
  • Krąg pracowników uprawnionych do złożenia wniosku o zmianę rodzaju zatrudnienia oraz o zmianę warunków zatrudnienia na bardziej korzystne i przewidywalne.
  • Uprawnienia pracownika w razie braku akceptacji pracodawcy w/w wniosku.
  • Okoliczności, które uprawniają pracodawcę do odmowy akceptacji wniosku pracownika o zmianę rodzaju pracy lub warunków zatrudnienia na bardziej korzystne i przewidywalne – procedura przygotowania oraz wręczenia informacji o takiej odmowie.
 • Nowe zasady rekompensowania szkoleń pracowników podmiotu leczniczego – zgodnie ze zmianami do Kodeksu pracy w 2023 r.
  • Nowe zasady rekompensowania szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników oraz wliczania lub nie wliczania ich do czasu pracy – różne zasady w zależności od rodzaju szkoleń i okoliczności ich realizacji.
  • Zasady rekompensowania oraz wliczania do czasu pracy szkoleń, od których uzależnione jest nabycie lub utrzymanie przez pracownika uprawnień do wykonywania pracy danego rodzaju lub na danym stanowisku.
  • Zasady wliczania do czasu pracy oraz rekompensowania szkoleń BHP oraz szkoleń wewnętrznych (dotyczących procedur wewnętrznych, oprogramowania stosowanego przez pracodawcę, usług i produktów oferowanych przez pracodawcę oraz innych kwestii dotyczących procesu pracy lub funkcjonowania danego zakładu pracy).
  • Zasady rekompensowania szkoleń – w formie wynagrodzenia, wynagrodzenia i dodatku, czasu wolnego lub dnia wolnego od pracy.
 • Nowe uprawnienia pracowników podmiotu leczniczego do przerw w pracy, czasu wolnego i dni wolnych od pracy – zgodnie ze zmianami do Kodeksu pracy w 2023 r.
  • Nowe przerwy w pracy uzależnione od czasu wykonywania pracy – z omówieniem problemu czy liczba przerw uzależniona jest od planu pracy czy faktycznie przepracowanego czasu.
  • Nowe uprawnienia do czasu wolnego lub dni wolnych od pracy z powodu działania siły wyższej – w jakich okolicznościach, komu, w jakim wymiarze oraz na jakich zasadach przysługuje.
  • Wolne z powodu działania siły wyższej dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy, pracujących w obniżonym wymiarze czasu pracy lub z obniżoną normą czasu pracy.
  • Wniosek o udzielenie wolnego z powodu działania siły wyższej – treść i wymogi prawne oraz sposoby i terminy jego składania.
  • Zasady wynagradzania wolnego z powodu działania siły wyższej.
  • Omówienie problemu – czy wolne z powodu działania siły wyższej przysługuje bez względu na liczbę pracodawców w roku kalendarzowym oraz czy wykorzystanie tego wolnego u wcześniejszego pracodawcy ma wpływ na to uprawnienie u kolejnego, w tym samym roku kalendarzowym.
  • Nowe uprawnienie do urlopu opiekuńczego – komu przysługuje, na jaki krąg osób, w jakim wymiarze oraz na jakich zasadach.
  • Treść wniosku o urlop opiekuńczy oraz zasady i terminy jego składania.
  • Omówienie problemu – czy urlop opiekuńczy przysługuje bez względu na liczbę pracodawców w roku kalendarzowym oraz czy wykorzystanie tego wolnego u wcześniejszego pracodawcy ma wpływ na to uprawnienie u kolejnego, w tym samym roku kalendarzowym.
  • Urlop opiekuńczy dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy, pracujących w obniżonym wymiarze czasu pracy lub z obniżoną normą czasu pracy.
 • Nowe uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem – zgodnie ze zmianami do Kodeksu pracy w 2023 r.
  • Rewolucyjne rozszerzone uprawnienie dla pracowników opiekujących się dzieckiem do odmowy pracy w nadgodzinach, w porze nocnej oraz do delegowania poza stałe miejsce pracy.
  • Nowe zasady udzielania 2 dni lub 16 dni wolnych na opiekę nad dzieckiem.
  • Nowe zasady udzielania urlopów rodzicielskich – nowe okresy, nowe zasady podziału oraz nowe ograniczenia udzielania.
  • Nowe zasady wypłacania świadczeń za czas urlopu rodzicielskiego oraz macierzyńskiego i rodzicielskiego.
  • Nowe zasady udzielania urlopów ojcowskich – zmiana okresu korzystania z uprawnienia oraz przepisy przejściowe w tym zakresie.
  • Nowe zasady zatrudniania pracowników powracających do pracy po skorzystaniu z uprawnień rodzicielskich.
  • Nowe rewolucyjne uprawnienie dla rodziców/opiekunów do złożenia wniosku o elastyczną organizację czasu pracy – krąg uprawnionych, obowiązki pracodawcy z tym związane oraz powrót do dotychczasowej organizacji czasu pracy.
  • Wniosek o wprowadzenie elastycznej organizacji czasu pracy dla pracowników rodziców/opiekunów – treść, terminy oraz odpowiedź pracodawcy na wniosek.
  • Przepisy przejściowe dla pracowników, którzy zaczęli korzystać z uprawnień rodzicielskich pod rządami dotychczasowych przepisów i będą kontynuować pod rządami nowych regulacji.
 • Nowe przepisy ochronne dla pracowników – zgodnie ze zmianami do Kodeksu pracy w 2023 r.
  • Nowe uprawnienie pracownika, który doznał niekorzystnego traktowania na skutek skorzystania z uprawnień przysługujących mu z tytułu naruszenia przez pracodawcę przepisów prawa pracy.
  • Nowy rozszerzony katalog wykroczeń w zakresie prawa pracy.
 • Opracowanie założeń do wzorów dokumentów – zgodnie ze zmianami do Kodeksu pracy w 2023 r. dotyczącymi dyrektywy „work-life balance”
  • Zasady i treść nowej umowy o pracę – w zależności od jej rodzaju, okresu trwania oraz dodatkowych warunków, które mogą znaleźć się w umowie po zmianie przepisów – opracowanie nowego WZORU umowy.
  • Zasady przygotowania i treść nowej informacji o warunkach zatrudnienia – opracowanie nowego WZORU informacji o warunkach zatrudnienia – różne możliwości.
  • Zasady doręczania oraz treść informacji o zmianie warunków zatrudnienia – opracowanie nowego WZORU informacji o zmianie warunków zatrudnienia.
  • Przygotowanie dla pracownika nowej informacji o instytucji zabezpieczenia społecznego – opracowanie WZORU informacji.
  • Informacja dla pracownika delegowanego do pracy za granicą – opracowanie WZORU.
  • Treść i forma informacji dla pracownika delegowanego do pracy za granicą – opracowanie WZORU.
  • Nowa informacja o przyczynie rozwiązania umowy na okres próbny wręczana na żądanie pracownika – przygotowanie WZORU.
  • Nowa informacja o możliwości awansu, zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy oraz wolnych stanowiskach pracy – opracowanie WZORU.
  • Wniosek o udzielenie wolnego z powodu działania siły wyższej – opracowanie WZORU.
  • Wniosek o wprowadzenie elastycznej organizacji czasu pracy dla rodziców/opiekunów – przygotowanie WZORU wniosku.
 • Praca zdalna – zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem pracy
  • Dlaczego w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy, każdy pracodawca – również podmiot leczniczy musi przygotować nowe dokumenty w tym zakresie – nawet ten, który nie ma intencji stosowania pracy zdalnej u siebie w zakładzie pracy?
  • Zniesienie telepracy w Kodeksie pracy oraz wpływ tego faktu na pracowników zatrudnionych dotychczas w formie telepracy.
  • Ustanowienie pracy zdalnej oraz hybrydowej jako stałego elementu stosunku pracy – definicje i ważne aspekty.
  • Praca zdalna jako stały element zatrudnienia a praca zdalna incydentalna – o czym każdy pracodawca będący podmiotem leczniczym powinien wiedzieć.
  • Brak możliwości ustanowienia pracy zdalnej – ograniczenia ze względu na różne aspekty.
  • Czas pracy pracownika zdalnego – ważne kwestie i najczęściej popełniane błędy pracodawców.
  • Omówienie problemu braku kontroli nad czasem pracy pracownika zdalnego oraz sposobów na jego skuteczne rozwiązanie.
  • Omówienie problemu braku kontroli nad godzinami nadliczbowymi pracowników pracujących zdalnie i sposobów na jego skuteczne rozwiązanie.
  • Ewidencja oraz lista obecności pracownika pracującego zdalnie.
  • Systemy czasu pracy i organizacje czasu pracy w jakich najlepiej jest zatrudniać pracowników pracujących zdalnie.
  • Miejsce wykonywania pracy zdalnej – jak je najlepiej określić oraz czy pracownik może samowolnie zmienić to miejsce pracy?
  • Możliwości techniczne i lokalowe, a możliwość wykonywania pracy zdalnej.
  • Proces zatrudniania pracownika lub kandydata do pracy w ramach pracy zdalnej lub hybrydowej.
  • Obowiązki dokumentacyjne – porozumienia ze związkami zawodowymi, regulaminy, informacje oraz postawienia umów o pracę – różne wymagania w zależności od strony inicjującej pracę zdalną lub hybrydową.
  • Czy pracodawca musi przygotować porozumienie ze związkami zawodowymi albo regulamin pracy zdalnej, jeśli z takiej pracy chce korzystać?
  • Praca zdalna będąca wynikiem decyzji pracodawcy oraz praca zdalna uzgodniona pomiędzy stronami stosunku pracy – możliwości i ograniczenia.
  • Krąg pracowników, którzy mają uprawnienie do złożenia wiążącego pracodawcę wniosku o pracę zdalną oraz skutki złożenia takiego wniosku i jego treść.
  • Cofnięcie pracy zdalnej – możliwości, terminy i ograniczenia.
  • Dodatkowa informacja dla pracownika zatrudnionego w formie pracy zdalnej – treść oraz warunki i terminy jej wręczania.
  • Dodatkowe obowiązki pracodawcy wobec pracownika wykonującego pracę w formie zdalnej.
  • Koszty, do których zwrotu w ramach pracy zdalnej jest zobowiązany lub uprawniony pracodawca – zasady kreowania wzajemnych zobowiązań stron.
  • Ryczałty i ekwiwalenty w ramach pracy zdalnej – dopuszczalne oraz obowiązkowe rozwiązania.
  • Rekompensata kosztów zużycia energii elektrycznej, łączy internetowych i innych – konieczne oraz alternatywne zobowiązania pracodawcy oraz ich prawidłowe kształtowanie.
  • Czy pracownik może się zrzec wobec pracodawcy ryczałtów za zużycie energii elektrycznej lub ryczałtu za korzystanie do celów pracy zdalnej z prywatnego Internetu pracownika?
  • Ochrona danych osobowych w procesie świadczenia pracy zdalnej – konieczne opracowanie procedur i odebranie od pracownika oświadczenia o zapoznaniu się z nimi.
  • Konieczność stworzenia nowej oceny ryzyka związanego z wykonywaniem pracy zdalnej oraz obowiązek zapoznania pracownika z tym ryzykiem – procedura, dokumenty oraz terminy.
  • Możliwości kontroli i jej ograniczenia w pracy zdalnej.
  • Obowiązki z zakresu BHP ciążące na pracodawcy zatrudniającym pracowników pracujących zdalnie.
  • Obowiązki z zakresu BHP ciążące na pracownikach pracujących zdalnie.
  • Wypadek w pracy zdalnej – okoliczności występowania, stwierdzania oraz postępowania wypadkowego.
  • Kto iw jakim zakresie odpowiada za przystosowanie stanowiska pracy zdalnej do przepisów BHP?
  • Konieczne warunki dopuszczenia pracownika do pracy zdalnej – oświadczenia pracownika.
  • Uprawnienie pracownika do pracy zdalnej incydentalnej – definicja, wymiar w roku kalendarzowym, zasady oraz ograniczenia i możliwości akceptacji i odmowy pracodawcy.
  • Czy pracodawca ma obowiązek wypłaty ekwiwalentów lub ryczałtów albo odbierania od pracownika jakichkolwiek dokumentów w związku z pracą zdalną incydentalną – zaskakujące wnioski płynące z ustawy?
 • Opracowanie założeń do wzorów dokumentów w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej
  • Zapisy porozumienia ze związkami zawodowymi oraz regulaminu pracy zdalnej w zakresie pracy zdalnej – opracowanie WZORU zapisów.
  • Umowa o pracę zdalną lub hybrydową – treść zapisów umownych – opracowanie WZORU zapisów.
  • Treść wniosku o wprowadzenie pracy zdalnej – opracowanie WZORU wniosku.
  • Dodatkowa informacja dla pracownika zatrudnianego w formie pracy zdalnej – opracowanie WZORU informacji.
  • Treść wiążącego pracodawcę wniosku o wprowadzenie dla niektórych pracowników pracy zdalnej – opracowanie WZORU wniosku.
  • Polecenie pracodawcy wykonywania pracy w formie zdalnej w niektórych okolicznościach – opracowanie WZORU wniosku.
  • Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy w formie zdalnej.
  • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurami ochrony danych osobowych w procesie świadczenia pracy zdalnej – opracowanie WZORU.
  • Oświadczenie pracownika o fakcie zapewnienia w miejscu wykonywania pracy zdalnej bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – opracowanie WZORU.
  • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu go z ryzykiem zawodowymi związanym z wykonywaniem pracy zdalnej.
  • Wniosek o pracę zdalną okazjonalną – treść i procedura składania.
 • Nowe rewolucyjne zasady kontrolowania trzeźwości pracowników zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem pracy
  • Kontrola trzeźwości pracownika w razie podejrzenia stanu pracownika po spożyciu alkoholu – dopuszczalne zasady dokonywania kontroli oraz procedury jej przeprowadzania i ich ograniczenia.
  • Nowe rewolucyjne zasady przeprowadzania prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników.
  • Jacy pracownicy mogą podlegać prewencyjnym kontrolom trzeźwości, a wobec których jest ona dopuszczalna.
  • Okoliczności oraz dopuszczalność prowadzania prewencyjnej kontroli trzeźwości.
  • Obowiązki dokumentacyjne konieczne do wprowadzenia prewencyjnej kontroli trzeźwości w firmie – porozumienie ze związkami zawodowymi, regulamin pracy oraz obwieszczenie – treść i ustalane zasady.
  • Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracowników, którzy mają być prewencyjnie kontrolowani pod kątem trzeźwości.
  • Zgoda i brak zgody pracownika na kontrolę trzeźwości – skutki dla pracodawcy.
  • Niedopuszczenia pracownika do pracy jako skutek braku zgody na kontrolę trzeźwości – czy dopuszczalne?
  • Skutek niedopuszczenia pracownika do pracy po pozytywnej kontroli trzeźwości.
  • Postępowanie pracodawcy w ramach kontroli trzeźwości oraz po jej zakończeniu – w zależności od jej efektu.
  • Kontrola trzeźwości – obowiązki dokumentacyjne z jej prowadzenia.
 • Opracowanie założeń do wzorów dokumentów w związku z wprowadzeniem prewencyjnych kontroli trzeźwości
  • Treść porozumienia ze związkami zawodowymi, regulaminu pracy i obwieszczenia w zakresie dopuszczalności prowadzenia prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników – opracowanie WZORU zapisów w tym zakresie.
  • Przygotowanie wzoru indywidualnej informacji dla pracowników o stosowaniu prewencyjnych kontroli trzeźwości – zasady i treść.

 

PROWADZĄCA: Monika Wacikowska

Prawnik specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy, w szczególności czasu pracy, właściciel firmy doradczej JUSTICARE Kancelaria Prawa Pracy, były wieloletni pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy – ogólnopolski koordynator kontroli dotyczących czasu pracy, w tym czasu pracy w podmiotach leczniczych, prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy, członek grona prawników dokonujących wspólnych interpretacji PIP, Ministerstwa Transportu i ITD w zakresie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, konsultant zmian
w zakresie przepisów o czasie pracy w podmiotach leczniczych.
Szkoleniowiec z ponad 15 letnim doświadczeniem – prowadzący zarówno szkolenia otwarte, jak i zamknięte przygotowywane dla podmiotów mających problemy ze stosowaniem przepisów
z zakresu prawa pracy, w tym czasu pracy oraz dla podmiotów zajmujących się doradztwem oraz obsługą w zakresie czasu pracy.
Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa pracy, m.in. dla Wydawnictwa INFOR, C.H. Beck, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita itd.
Jest autorem książek: „Czas pracy 2011”, „Czas pracy – planowanie i rozliczanie” „Czas pracy w placówkach leczniczych”, „Czas pracy w 2016 r.”, „Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego”, „Vademecum kierowcy”. Jest również konsultantem i autorem Portalu Kadrowego zajmującego się doradztwem w zakresie prawa pracy.

*na szkoleniu zostaną omówione założenia do wzorów.