Akademia Zatrudniania Cudzoziemców, ODNOWIENIE DOSTĘPU

Certyfikowany kurs Specjalisty ds. zatrudniania cudzoziemców i legalizacji zatrudnienia

1750

Płatność w ratach
 • Start: 6.11.2023
 • Czas trwania: 3 miesiące
 • Wykładowcy: Przemysław Ciszek, Izabela Florczak, Wojciech Garczyński, Piotr Raczak
 • Masz pytania o Akademię? Zostaw kontakt: Wypełnij formularz
Poziom wiedzy uzyskanej po Akademii
Asystent Specjalista Ekspert

Kupując Akademię otrzymujesz:

1 kurs

 • Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

3-miesięczny program rozwoju zawodowego

97 godzin dydaktycznych

Zaświadczenie na druku MEiN

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

Specjalista ds. zatrudniania cudzoziemców i legalizacji zatrudniania kod zawodu 242231

Dlaczego warto?

Spotkania online na żywo

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę.

Spotkania są nagrywane

Realny kontakt z prowadzącym wykłady

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu Akademii

Zamknięta grupa

Codzienna współpraca i pomoc na zamkniętej grupie Facebook’owej

Akademia składa się z następujących modułów

LEGALIZACJA PRACY I POBYTU 
I WPROWADZENIE DO LEGALIZACJI
1. Zasady legalizowania pobytu i pracy – zrozumienie działania systemu legalizacyjnego
2. Znaczenie i zasady obowiązywania dokumentów legalizujących pracę
3. Praca bez zezwolenia lub oświadczenia
4. Znaczenie i funkcjonowanie poszczególnych dokumentów legalizujących pobyt

II LEGALIZACJA PRACY
1. Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu wykonywania
pracy cudzoziemcowi
2. Test rynku pracy – informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – niezbędny element
procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i niektórych kart pobytu
3. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata
4. Zezwolenia na pracę sezonową (typu S)
5. Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?

III LEGALIZACJA POBYTU
1. Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
2. Rodzaje wiz i zasady ich uzyskiwania
3. Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze „karty pobytu”
4. Kłopotliwy “stempel” – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną
legalność zatrudnienia?
5. Czy adnotacja “dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
6. Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca – jak pomóc cudzoziemcowi w legalizacji pobytu

IV POBYT I PRACA OBYWATELI UKRAINY – SPECUSTAWA WOJENNA
1. Pobyt osób objętych ochroną czasową – kogo dotyczy i jaki ma zakres
2. Pobyt osób nieobjętych ochroną czasową na podstawie specustawy wojennej
3. Specjalne procedury umożliwiające wysiedleńcom legalizowanie pobytu
4. Zatrudnienie na podstawie specustawy – sposób wdrażania i warunki legalności
5. Kogo można, a kogo trzeba zatrudnić za powiadomieniem
6. Kiedy zmiana warunków zatrudnienia wymaga nowego powiadomienia

1. Zagadnienia wstępne
2. Opodatkowanie cudzoziemców pracujących w Polsce
3. Opodatkowanie cudzoziemców pracujących za granicą dla polskich podmiotów
4. Obowiązki polskich przedsiębiorców względem polskiego fiskusa
5. Delegowanie i podróż służbowa polskiego pracownika
6. Ubezpieczenia cudzoziemców z UE, EOG i Szwajcarii
7. Ubezpieczenia cudzoziemców spoza UE, EOG i Szwajcarii
8. Konsekwencje niedopełnienia obowiązków – sankcje administracyjne i karne

 1. Nielegalne zatrudnienie
  • Czym jest nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?
  • Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
  • Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
  • Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
 2. Kontrole
  • Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia?
  • Omówienie przykładowych protokołów kontroli.
  • Zastrzeżenia do protokołu kontroli
  • Wyniki kontroli
 3. Skutki kontroli
  • Wystąpienie PIP
  • Postępowanie mandatowe
  • Wniosek o ukaranie do sądu
  • Postępowanie sądowe
 4. Postepowania odwoławcze i szczególne
  • Przewlekłość postępowania
  • Odwołania od decyzji legalizacyjnych
  • Skarga do sądu administracyjnego

Pobierz broszurę na temat Akademii

Pobierając broszurę na temat Akademii dowiesz się jak wygląda szczegółowy program szkolenia oraz jakie zagadnienia są omawiane w poszczególnych modułach, dodatkowo poznasz metodologię nauczania.

Zaświadczenie MEiN oraz Certyfikat

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenia ukończenia kursu wystawione na drukach MEiN, wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019, poz. 652).

Zaświadczenia i certyfikaty podpisane są osobiście przez Monikę Smulewicz, Dyrektora Placówki Oświatowej.

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974

Absolwenci kursów i  szkoleń Eduwersum otrzymują zaświadczenia wystawione na druku MEiN wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652).