fbpx
Organem prowadzącym jest HR na Szpilkach

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

05-AZC-logo
CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTY
DS. ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW
I LEGALIZACJI ZATRUDNIANIA!

START

6 listopada 2023 r.

CZAS TRWANIA

3 miesiące

MATERIAŁY

wideo, PDF

FORMA KSZTAŁCENIA

online

2-AZC

Coraz więcej pracodawców staje przed wyzwaniem jakim jest zatrudnianie cudzoziemców. Jest to dość skomplikowane przedsięwzięcie wymagające wykonania wielu działań. Osoby mierzące się z tym odpowiedzialnym zadaniem muszą posiąść szereg nowych umiejętności.

Właśnie dlatego powstała Akademia Zatrudniania Cudzoziemców w Polsce. Jej celem jest dostarczenie uczestnikom wiedzy pozwalającej zrozumieć działanie systemu polskiego prawa imigracyjnego oraz zasad opodatkowania i ubezpieczeń społecznych dotyczących cudzoziemców.

Działaj lokalnie! Zatrudniaj globalnie i legalnie!

Zatrudniasz cudzoziemców?

Chcesz osiągnąć mistrzostwo zawodowe
i stać się wsparciem dla Zarządu?

Wybierz Akademię Zatrudniania Cudzoziemców - Certyfikowany kurs specjalistów ds. zatrudniania cudzoziemców i legalizacji zatrudniania

spotkania online na żywo zapisane na platformie Akademii

materiały merytoryczne dostępne rok po zakończeniu akademii

codzienna współpraca
i pomoc
w zamkniętej grupie

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców w Polsce
to kompleksowy 3-miesięczny program rozwoju zawodowego.

Kompleksowy kurs zatrudniania cudzoziemców i legalizacji zatrudnienia, obejmujący zagadnienia systemu prawa imigracyjnego, legalności pracy oraz pobytu w Polsce cudzoziemców, opodatkowania oraz ubezpieczeń społecznych stosowanych podczas zatrudnienia cudzoziemców.

Dzięki temu połączeniu, uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu będą dysponować wiedzą pozwalającą prawidłowo nawiązywać i utrzymywać współpracę z cudzoziemcem, wystrzegając się najczęściej popełnianych błędów.

Dołącz do Akademii! Zdobądź kwalifikacje potwierdzone certyfikatem MEN i zostań specjalistą ds. zatrudniania cudzoziemców i legalizacji zatrudniania. Akademia Zatrudniania Cudzoziemców może być początkiem Twojej kariery zawodowej.

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Oświatową, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej pod numerem RSPO 273974.

Absolwenci naszych kursów i szkoleń otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu wystawione na druku MEN, wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652).

Osoby, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym zdały egzamin końcowy otrzymują certyfikat elektroniczny potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

 • specjalista ds. zatrudniania cudzoziemców i legalizacji zatrudniania
Przemysław Ciszek
Partner kancelarii C&C Chakowski & Ciszek
Piotr Raczak Adwokat
w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek
Wojciech Garczyński Doradca podatkowy
w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek
Izabela Florczak Szef Działu Employment Immigration
w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek

NASI TRENERZY TO PRAWNICY
I DOŚWIADCZENI PRAKTYCY

Przemysław Ciszek – jest Partnerem Zarządzającym kancelarii C&C Chakowski & Ciszek i radcą prawnym oraz wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania UW, ALK w Warszawie i AGH w Krakowie. Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy oraz szkolenia dla inspektorów pracy. Specjalizuje się w tematyce indywidualnego prawa pracy, a w szczególności w problematyce czasu pracy. Realizuje projekty z zakresu szeroko pojętej optymalizacji czasu pracy głównie w branży produkcyjnej i energetyce. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.

Piotr Raczak – jest adwokatem w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek i członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie obsługi procesowej sporów cywilnych, pracowniczych i ubezpieczeniowych. Reprezentował z sukcesem klientów przed większością instytucji wymiaru sprawiedliwości nie wyłączając Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Doradza w języku polskim i angielskim.

Wojciech Garczyński – jest doradcą podatkowym w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Od ponad 12 lat wspiera klientów polskich i międzynarodowych przy strukturyzowaniu transakcji, finansowaniu dłużnym czy wyborze właściwych form prowadzenia działalności. Doradza przy zapewnianiu zgodności z przepisami działalności klientów, włączając w to podatek u źródła i ceny transferowych. Prowadzi przeglądy podatkowe i występuje przed sądami administracyjnymi. Wspiera swoich klientów przy rozliczeniach podatkowo-ubezpieczeniowych pracowników i kadry zarządzającej. Pracował w czołowych kancelariach prawnych w Polsce i Hiszpanii, a następnie w firmach doradczych, w ostatnich latach głównie jako menadżer i dyrektor praktyki podatkowej. Doradza w języku polskim, angielskim i hiszpańskim.

Izabela Florczakjest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym i adiunktem w Katedrze Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Jest także zastępcą Kierownika Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto jest współpracownikiem Sekcji Badań nad Imigracją do Polski Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Jest współzałożycielką i współkoordynatorką Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE. Jest wykonawcą, kierownikiem i ekspertem w licznych projektach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Jest autorką publikacji oraz raportów dotyczących prawa pracy i migracji zarobkowych.

Dołącz do Akademii

AKADEMIA ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

certyfikowany kurs specjalisty ds. zatrudniania cudzoziemców i legalizacji zatrudniania
3500 PLN Możliwość płatności w transzach
 • Start: 17 kwietnia 2023 r.
 • 3 miesiące nauki
 • Materiały dydaktyczne
 • Zaświadczenie MEN
 • Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu

Razem z nami zdobędziesz umięjętności z zakresu:

LEGALIZACJi PRACY, POBYTu
I PROCEDUR ODWOŁAWCZych

Odpowiedzialności z tytułu nielegalnego zatrudniania

Obsługi kontroli legalności zatrudnienia

Obsługi procedury odwoławczej

Opodatkowania przychodów cudzoziemców

ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych

Dla kogo przygotowaliśmy kurs?

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców to kompleksowy program szkoleniowy mający na celu dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć działanie systemu polskiego prawa imigracyjnego oraz zasad opodatkowania i ubezpieczeń społecznych dotyczących cudzoziemców osobom, które do tej pory nie zajmowały się kwestią legalności zatrudnienia cudzoziemców, jak i tym które mają już spore doświadczenia w  temacie zatrudniania obcokrajowców.

Część imigracyjna szkolenia zostanie poświęcona na omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców, a nacisk położony jest na analizę poszczególnych elementów systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po odbyciu szkolenia uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce.

W części podatkowej, omówione zostaną zasady opodatkowania oraz ubezpieczeń społecznych stosowane podczas zatrudnienia cudzoziemców.

Dzięki temu połączeniu, uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu będą dysponować wiedzą pozwalającą wychwycić różnice odróżniające zasady zatrudniania cudzoziemców od zatrudniania obywateli polskich, oraz prawidłowo nawiązywać i utrzymywać współpracę z cudzoziemcem, wystrzegając się najczęściej popełnianych błędów.

Szkolenie prowadzone w sposób interaktywny z wykorzystaniem przykładów z praktyki doradczej Kancelarii C&C Chakowski & Ciszek.

Nie zastanawiaj sie. Akademia Zatrudniania Cudzoziemców jest właśnie dla Ciebie!

Program Szkolenia

 1. Wprowadzenie do legalizacji
  • Zasady legalizowania pobytu i pracy – zrozumienie działania systemu legalizacyjnego
  • Znaczenie i zasady obowiązywania dokumentów legalizujących pracę
  • Praca bez zezwolenia lub oświadczenia
  • Znaczenie i funkcjonowanie poszczególnych dokumentów legalizujących pobyt
 2. Legalizacja pracy
  • Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy i (Rosji?) – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  • Test rynku pracy – informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – niezbędny element procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i niektórych kart pobytu
  • Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata
  • Zezwolenia na pracę sezonową (typu S)
  • Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?
 3. Legalizacja pobytu
  • Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
  • Rodzaje wiz i zasady ich uzyskiwania
  • Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze „karty pobytu”
  • Kłopotliwy “stempel” – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?
  • Czy adnotacja “dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
  • Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca – jak pomóc cudzoziemcowi w legalizacji pobytu
 4. Ułatwienia COVIDOWE i wychodzenie ze stanu epidemii
  • Cudzoziemcy w Polsce w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 – czy specjalne ułatwienia dalej działają?
  • Jakie działania podjąć w przypadku korzystania z tzw. przedłużenia covidowego dokumentów legalizacyjnych?
  • Zatrudnienie na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy lub zezwolenia na pracę po skorzystaniu z przedłużenia ważności dokumentu
  • Różnice w przedłużaniu legalnego pobytu na podstawie ruchu bezwizowego, wiz, zezwoleń na pobyt czasowy
  • Uchylenie przepisów przedłużających pobyt z uwagi na COVID – 24.08.2023
  • Pobyt na podstawie specustawy – do kiedy i dla kogo?
  • Obowiązki związane z zatrudnianiem obywateli Ukrainy – powiadomienie
  • Czy można zmienić warunki pracy na powiadomieniu?
 1. Nielegalne zatrudnienie
  • Czym jest nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?
  • Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
  • Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
  • Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
 2. Kontrole
  • Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia?
  • Omówienie przykładowych protokołów kontroli.
  • Zastrzeżenia do protokołu kontroli
  • Wyniki kontroli
 3. Skutki kontroli
  • Wystąpienie PIP
  • Postępowanie mandatowe
  • Wniosek o ukaranie do sądu
  • Postępowanie sądowe
 4. Postepowania odwoławcze i szczególne
  • Przewlekłość postępowania
  • Odwołania od decyzji legalizacyjnych
  • Skarga do sądu administracyjnego
 1. Zagadnienia wstępne
 2. Opodatkowanie cudzoziemców pracujących w Polsce
 3. Opodatkowanie cudzoziemców pracujących za granicą dla polskich podmiotów
 4. Obowiązki polskich przedsiębiorców względem polskiego fiskusa
 5. Delegowanie i podróż służbowa polskiego pracownika
 6. Ubezpieczenia cudzoziemców z UE, EOG i Szwajcarii
 7. Ubezpieczenia cudzoziemców spoza UE, EOG i Szwajcarii
 8. Studenci / uczniowie do 26 roku życia
 9. Konsekwencje niedopełnienia obowiązków – sankcje administracyjne i karne
1000
Uczestników kursów
Wydanych certyfikatów
Stron materiałów
Dni szkoleniowe

Uczestnicy o Akademii

Karolina
Karolina
Absolwentka kursu Kadry
Czytaj więcej
Polecam! Szkolenie dla każdego, dla kogoś kto dopiero zaczyna przygodę z kadrami i dla kogoś, kto jakąś wiedzę posiada i chce ją aktualizować. Bardzo dużo materiałów szkoleniowych pod wieloma postaciami.

Uzupełniłam swoje braki w wiedzy i usprawniłam kilka punktów w mojej pracy.
Zyskałam też większą pewność siebie i poczucie że to co robię - robić będę dobrze. Pani Monika jest pasjonatką zagadnień kadrowo-płacowych co widać na szkoleniach, dzięki czemu zajęcia nie są monotonne i nudne.
Manuela
Manuela
Absolwentka kursu Kadry
Czytaj więcej
Bardzo polecam Akademię, jestem zadowoloną uczestniczką I edycji, bardzo dużo się dowiedziałam i zauważyłam ile miałam “braków” co potwierdziło mi, że uczestnictwo jest niezbędne.

Lekcje przerabiam kiedy mi pasuje, nigdzie nie muszę jeździć, żadnych spotkań przekładać i przy tym nie zaniedbywać synka co jest dla mnie największym plusem.

Spotkania online można oglądać w każdym momencie, Pani Monika je rewelacyjnie prowadzi i co najważniejsze – wszystko jasno i zrozumiale tłumaczy. Jestem bardzo zadowolona.
Anna
Anna
Absolwentka kursu Kadry i kursu Płace
Czytaj więcej
Wszystko czego szukałam z zakresu kadr i płac znalazłam u Pani Moniki. Zapisałam się do Akademii Online i okazała się dla mnie wybawieniem.

Zależało mi na tym, aby nie tracić czasu na dojazdy, uczę się w dogodnym dla mnie czasie i miejscu, codziennie mam dostęp do materiałów i lekcji, a raz w tygodniu uczestniczę w lekcjach online na żywo. Dodatkowo cały czas wymieniamy się z uczestnikami swoimi spostrzeżeniami, pytaniami i rozwiązujemy wspólnie nasze wątpliwości. Pani Monika jest do naszej dyspozycji i służy nam swoją wiedzą. Nauka w tej formie jest niezwykle przyjemna.
Poprzedni
Następny

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców zaczyna się za:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Gwarancja rozwoju kompetencji

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWA

Programy kursów w kompleksowy sposób omawiają całość zagadnień kadrowo-płacowych, tak aby Uczestnicy dysponowali rozległą wiedzą, podstawami prawnymi oraz umiejętnością praktycznego zastosowania przepisów prawa pracy, przy zachowaniu zasad szeroko pojętej etyki zawodowej.

SYSTEMATYCZNOŚĆ I MOTYWACJA

Interakcje pomiędzy Uczestnikami a Ekspertami, a przede wszystkim stała ich dostępność oraz codzienne wspólne zadania w grupie sprawiają, że zapał do zdobywania wiedzy jest silny i efektywny. Formuła Akademii zakłada, że uczysz się w najbardziej dogodnym dla siebie miejscu i czasie a jednocześnie nie jesteś sam.

INWESTYCJA, KTÓRA SIĘ ZWRACA

Inwestycja poniesiona w kursy przekłada się na budowanie silnej marki osobistej i eksperckiej, utożsamianej z rozwojem, profesjonalizmem, przewagą kompetencyjną i silnymi podwalinami merytorycznymi, niezwykle pożądanymi na dzisiejszym rynku pracy. To się po prostu opłaca!

STAŁY KONTAKT I WSPARCIE EKSPERTÓW

Metodyka przygotowywania i prowadzenia kursów przewiduje bieżące wsparcie ekspertów, którymi są wyjątkowi specjaliści z bogatym doświadczeniem w swoim obszarze. Formuła Akademii daje możliwość konsultowania z nimi problemów, z którymi aktualnie zmaga się Twój dział kadrowo-płacowy.

FAQ

Dostęp do każdego kursu jest aktywny przez rok od jego zakończenia.

Istnieje możliwość wpłat częściowych, w przypadku Akademii Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest to maksymalnie 6 wpłat.
Kwotę zamówienia dzielimy na liczbę wpłat i wychodzi nam wysokość comiesięcznej wpłaty. Pierwsza transza płatna w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, następne do 15-ego kolejnych miesięcy. 

Tak, oczywiście. Wspieramy przedsiębiorców w pozyskaniu wysoko wykwalifikowanego personelu. Działamy legalnie 😉 płacimy podatki i wystawiamy faktury VAT. Na życzenie wystawiamy również faktury pro forma i faktury z odroczonym terminem płatności dla jednostek sfery budżetowej.

Po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu wszystkich modułów na platformie szkoleniowej Akademii, uczestnicy przystępują do egzaminu potwierdzającego umiejętności zawodowe, a po jego pozytywnym zaliczeniu otrzymują certyfikat.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie możesz ukończyć kursu w sugerowanym terminie, nie martw się! Możesz w każdej chwili wrócić do materiału i dokończyć kurs w ciągu kolejnych 12 miesięcy od terminu jego zakończenia.

Nie ma odpowiedzi
na Twoje pytanie?