DOŁĄCZ DO

AKADEMII COMPLIANCE HR

I AKADEMII DIVERSITY
AND INCLUSION W HR
2motyw-AC

START

13 października 2022 r.

CZAS TRWANIA

2 miesiące

MATERIAŁY

wideo, PDF

FORMA KSZTAŁCENIA

online

2-AC
Polityka compliance jako instrument zarządzania jest coraz częściej uwzględniana w działalności dużych i średnich firm. Warto zatem znać plany Ustawodawcy w kontekście pracy zdalnej czy tzw. whistleblowingu.

Właśnie dlatego powstała Akademia Compliance HR. Jej celem jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy m.in. z obszaru przetwarzania danych osobowych, ochrony informacji a także zasad przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w środowisku pracy czy kontroli pracowników, w tym ich monitorowania.

Zwiększ zaufanie do swojej firmy!

Planujesz zostać Compliance Officer?

Twoim celem jest przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy?

Chcesz osiągnąć mistrzostwo zawodowe
i stać się wsparciem dla Zarządu?

Wybierz Akademię Compliance HR
– Certyfikowany kurs specjalisty ds. compliance w HR

spotkania online na żywo zapisane na platformie Akademii

materiały merytoryczne dostępne rok po zakończeniu akademii

codzienna współpraca
i pomoc
w zamkniętej grupie

Akademia Compliance HR to kompleksowy 2-miesięczny program rozwoju zawodowego.

Udział w Akademii pozwoli Ci na zdobycie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności Compliance officera z obszaru HR.
Dowiesz się jak skutecznie kierować procesem decyzyjnym w organizacji poprzez efektywne wykorzystywanie różnorodnych instrumentów prawnych oraz etycznych powiązanych z obszarem zatrudnieniowym.

Dołącz do Akademii! Zdobądź kwalifikacje potwierdzone certyfikatem MEN  i zostań specjalistą ds. compliance
w HR

 
Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Oświatową, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej pod numerem RSPO 273974.
Absolwenci naszych kursów i szkoleń otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu wystawione na druku MEN, wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652).

Osoby, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym zdały egzamin końcowy otrzymują certyfikat elektroniczny potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

 • specjalista ds. compliance w HR
dr Anna Kamińska-Pietnoczko
Szef Działu Prawa Pracy i RODO
w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek
r.pr. Katarzyna Ziółkowska
Szef Działu International
w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek
adw. Marek Chojnowski
Szef Działu Procesowego
w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek

NASI TRENERZY TO PRAWNICY
I DOŚWIADCZENI PRAKTYCY

Anna Kamińska-Pietnoczkojest Szefem Działu Prawa Pracy i RODO w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek specjalizującym się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem. Jest także wykładowcą prawa pracy i ochrony danych osobowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ponadto jest redaktorem prowadzącym Monitor Prawa Pracy C.H. Beck oraz autorką licznych publikacji naukowych, w tym komentarzy do Kodeksu Pracy.

Katarzyna Ziółkowska – jest Szefem Działu International w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek, radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu prawa pracy oraz danych osobowych. Przez 6 lat zarządzała Zespołem Prawa Pracy i Emerytur w międzynarodowej Kancelarii w Warszawie. Pracowała również w Departamencie Prawa Głównego Inspektoratu Pracy. Jej praktyka obejmuje doradztwo z zakresu zatrudniania oraz zwalniania pracowników wszystkich szczebli, optymalizacji zatrudnienia i delegowania. Specjalizuje się także w prawie danych osobowych, w tym w tworzeniu dokumentacji, powierzeniu przetwarzania danych i ich transferu do krajów trzecich. Jest autorem m.in. rozdziału dotyczącego compliance w Polsce w zbiorowej publikacji „Rechtsmanagement im Unternehmen” („Zarządzanie prawem w przedsiębiorstwie”). Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim. 

Marek Chojnowskijest Szefem Działu Procesowego, adwokatem w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek oraz członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w procesowym prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych. Swoje doświadczenie jako prawnik procesowy zdobywał na trzyletniej aplikacji sędziowskiej, która pozwoliła mu dogłębnie poznać praktyczną stronę sporów sądowych w polskich sądach pracy. Uczestniczył z powodzeniem jako pełnomocnik wielu przedsiębiorstw w trudnych i złożonych sporach sądowych.

Dołącz do Akademii

Akademia Compliance

(certyfikowany kurs)
4700PLN
3700 PLN Możliwość płatności w transzach
 • Start: 13 października 2022 r.
 • 2 miesiące nauki
 • Materiały dydaktyczne
 • Zaświadczenie MEN
 • Certyfikat elektroniczny

Akademia Diversity and Inclusion w HR

(certyfikowany kurs)
3500PLN
2700 PLN Możliwość płatności w transzach
 • Start: 10 listopada 2022 r.
 • 5 tygodni nauki
 • Materiały dydaktyczne
 • Zaświadczenie MEN
 • Certyfikat elektroniczny

Razem z nami zdobędziesz umięjętności z zakresu:

Ochrony danych osobowych i informacji

Systematyzowania
pracy zdalnej

Zgodnego z prawem monitorowania pracowników

Przeciwdziałania dyskryminacji
w miejscu pracy

Działań antymobbingowych

Kontroli w miejscu pracy

Dla kogo przygotowaliśmy kurs?

Akademia Compliance HR pozwoli Ci na zdobycie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności Compliance officera z obszaru HR. Jest to niezbędne do tego, aby efektywnie wykorzystywać różnorodne instrumenty prawne oraz etyczne powiązane z obszarem zatrudnieniowym w celu skutecznego kierowania procesem decyzyjnym w organizacji lub aktywnego uczestniczenia w nim.

Każdy Compliance officer w firmie musi znać wymogi prawne dotyczące zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych pracowników, ochrony informacji, wiedzieć jaki jest zakres tzw. zakazu konkurencji, a także orientować się jakie plany ma ustawodawca w kontekście pracy zdalnej czy tzw. whistleblowingu. Konieczna jest również znajomość zasad przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w środowisku pracy oraz zgodnego z prawem kontrolowania osób zatrudnionych, w tym ich monitorowania.

Jest to o tyle istotne, że w firmie Compliance officer nie tylko uczestniczy w tzw. wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających, ale zazwyczaj jest również odpowiedzialny za edukowanie pracowników pod kątem odpowiedzialności prawnej za podjęcie lub zaniechanie konkretnych działań.

Akademia Compliance HR  umożliwi absolwentowi wzmocnienie pozycji na rynku pracy. Polityka compliance, jako instrument zarządzania, jest bowiem coraz częściej uwzględniana w działalności dużych i średnich firm, a świadectwem tego jest rosnące na rynku zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.  

Kurs prowadzony jest w sposób interaktywny z wykorzystaniem przykładów z praktyki doradczej Kancelarii C&C Chakowski & Ciszek.

Zatem nie zwlekaj i dołącz do Akademii Compliance HR !

Program Szkolenia

 1. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych
 • zasada legalności
 • zasada celowości
 • zasada adekwatności
 • zasada merytorycznej poprawności
 • zasada integralności i poufności danych
 • zasada ograniczenia przechowywania danych
 • zasada przejrzystości
 • zasada rozliczalności
 
 1. Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych
 • dane osobowe- definicja
 • dane osobowe zwykłe
 • dane osobowe szczególnych kategorii
 • dane o skazaniach jako odrębna kategoria danych
 
 1. Wymagania dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • zgoda „zwykła”
 • zgoda wyraźna
 • zgoda w ramach stosunku pracy
 
 1. Prawa przysługujące podmiotowi danych
 • prawo do uzyskania informacji (obowiązek informacyjny)
 • prawo dostępu do danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczania przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do sprzeciwu
 • prawo do niepodlegania profilowaniu,
 • prawo do uzyskiwania informacji w przejrzysty sposób (zasada przejrzystości)
 
 1. Obowiązki administratora danych
 • ocena skutków przetwarzania pod kątem ochrony danych
 • szacowanie ryzyka – wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
 • rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych
 • zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych
 • sankcje za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych

 1. Tajemnice prawnie chronione
 • tajemnica przedsiębiorstwa
 • tajemnica służbowa
 • dane osobowe
 • czas trwania tajemnicy

 1. Zakaz konkurencji w relacjach z pracownikiem
 • prawo do dodatkowego zatrudnienie a interes pracodawcy
 • dbanie o dobro zakładu pracy jako obowiązek pracownika
 • skutki naruszenia obowiązków pracowniczych
 • umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
 • umowa o zakazie konkurencji po zakończeniu stosunku pracy
 
 1. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • zidentyfikowanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
 • wprowadzanie procedur ochrony
 • szkolenia pracowników
 • NDA – umowa o zachowaniu w poufności,
 • odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

 1. Sygnalista w organizacji
 • kim jest sygnalista?
 • jakie nieprawidłowości zgłasza sygnalista?
 • kto i kiedy powinien stosować przepisy o sygnalistach?
 • rodzaje systemów sygnalizowania
 • rejestr zgłoszeń
 
 1. Na czym polega ochrona sygnalisty i jakie są warunki, aby sygnalista był chroniony?
 • zasada dobrej wiary
 • zachowanie wymaganego trybu
 • zakaz niekorzystnego traktowania
 • odwrócenie ciężaru dowodu
 • prawo dochodzenia odszkodowania
 
 1. Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające
 • utworzenie kanału zgłoszeniowego
 • polityka informacyjna, w tym rola kultury organizacyjnej
 • regulamin zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych
 • postępowanie wewnętrzne – jak je prawidłowo przeprowadzić?
 • działania naprawcze
 • odpowiedzialność członków zarządu
 
 1. Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń – co jest wymagane na gruncie RODO?
 • ochrona danych osobowych sygnalistów oraz osób, których zgłoszenie dotyczy
 • zgłoszenia anonimowe
 • DPIA – art. 35 RODO
 • obowiązek informacyjny
 • rejestr czynności przewarzania
 • powierzenie obsługi kanału sygnalizowania dla podmiotu trzeciego
 • szkolenie pracowników

 1. Praca zdalna
 • dotychczasowa praktyka pracy zdalnej a rozwiązania prawne wynikające ze specustawy z 2.3.2020 r.
 • praca zdalna, telepraca, home office – różnice?
 • kiedy, komu, w jakiej formie i na jak długo można polecić pracę zdalną?
 • czy pracownik może odmówić wykonywania pracy w formie zdalnej?
 • praca zdalna a praca umówiona?

 1. Obowiązki pracodawcy związane z pracą zdalną
 • czy należy wdrożyć regulamin/procedurę pracy zdalnej?
 • jak prawidłowo wdrożyć pracę zdalną, aby uniknąć naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych?
 • obowiązki pracodawcy w dziedzinie bhp a praca zdalna
 • praca zdalna a przepisy o czasie pracy
 • treść informacji o warunkach zatrudnienia z art. 29 § 3 KP w przypadku ustalenia między stronami pracy zdalnej
 • dostarczenie pracownikowi materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej
 • koszty pracy zdalnej – jak je rozliczyć z pracownikiem?
 • zasady przeprowadzania kontroli pracy zdalnej przez pracodawcę
 
 1. Praca zdalna w Kodeksie pracy (projektowana regulacja)
 • praca okazjonalna
 • praca zdalna na wniosek pracownika w uzgodnieniu z pracodawcą
 • praca zdalna na wiążący wniosek pracownika
 • praca zdalna na polecenie pracodawcy
 • co powinien zawierać Regulamin, indywidualne porozumienie z pracownikiem czy polecenie pracy zdalnej?

 1. Monitoring a ochrona danych osobowych pracowników
 • jakie są obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych?
 • ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych – czy pracodawca musi ją przeprowadzić
  w związku z monitoringiem?
 • obowiązki informacyjne w zatrudnieniu w kontekście monitoringu. W jaki sposób przygotować informacje dla pracownika i czy pracownik musi ją podpisać?
 • czy potrzebna jest zgoda pracownika na stosowanie monitoringu w zatrudnieniu?
 • monitorowanie na zlecenie np. przez firmę ochroniarską
 
 1. Rodzaje monitoringu w zatrudnieniu
 • monitoring poczty elektronicznej
 • monitoring aktywności pracowników w Internecie
 • możliwości monitoringu audio-video
 • monitoring GPS
 • pracownicy i inni uczestnicy procesu przetwarzania danych (klienci, kontrahenci) w procesie monitoringu wizyjnego
 
 1. Dyskryminacja w rekrutacji
 • jakich informacji możemy żądać zgodnie z prawem pracy od kandydata?
 • jakich dokumentów możemy zażądać od kandydata do pracy?
 • jak zgodnie z prawem przygotowywać ofertę pracy?
 • czy można stosować testy psychologiczne w procesie rekrutacji?
 • jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną bez naruszania zakazu dyskryminacji?

 1. Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu
 • równe traktowanie w zatrudnieniu a zakaz dyskryminacji – jaka jest różnica?
 • definicja dyskryminacji
 • rodzaje dyskryminacji
 • molestowanie i molestowanie seksualne – różnice
 • zasada neutralności światopoglądowej – czy pracodawca może ją wprowadzić?
 • jakie możliwości prawne dotyczące dyskryminacji ma osoba zatrudniona na innej podstawie niż stosunek pracy?
 • jakie środki dowodowe może wykorzystać osoba, która jest ofiarą dyskryminacji?
 • kto i co musi udowodnić w trakcie postępowania sądowego?
 
 1. Dyskryminacja płacowa
 • czym jest dyskryminacja w wynagrodzeniach?
 • jednakowa praca a praca jednakowej wartości
 • kiedy dopuszczalne jest różnicowanie wysokości wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na tym samym stanowisku pracy?
 • orzecznictwo Sądu Najwyższego w przedmiocie dyskryminacji płacowej

 1. Na czym polega mobbing?
 • prawna definicja mobbingu w Polsce
 • jak rozumieć pojęcia uporczywości i długotrwałości?
 • mobbing w orzecznictwie Sądu Najwyższego
 • zasady ustalania zaistnienia mobbingu w zakładzie pracy
 • kiedy kontrola pracy staje się mobbingiem?
 • kto i co musi udowodnić w trakcie postępowania sądowego?

 1. Mobber i ofiara mobbingu
 • kto może być mobberem?
 • co to jest pojęcie „ofiary rozsądnej”?
 • jakie możliwości prawne dotyczące mobbingu ma osoba zatrudniona na innej podstawie
  niż stosunek pracy?
 • jakie środki dowodowe może wykorzystać osoba, która jest ofiarą mobbingu?
 • kiedy za mobbing odpowiada pracodawca, a kiedy faktyczny sprawca mobbingu?

 1. Różnice pomiędzy dyskryminacją a mobbingiem
 • jakie są relacje pomiędzy dyskryminacją a mobbingiem
 • mobbing a molestowanie

 1. Skutki dyskryminacji i mobbingu dla organizacji – finansowe i pozafinansowe
 • szkoda wizerunkowa – wewnętrzna i zewnętrzna
 • ryzyko osobowe pracodawcy
 • zadośćuczynienie za krzywdę
 • odpowiedzialność odszkodowawcza
 
 1. Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające – jak je prawidłowo przeprowadzić?
 • polityka informacyjna, w tym rola kultury organizacyjnej
 • utworzenie kanału kontaktowego
 • rozpatrywanie zgłoszeń a ochrona danych osobowych
 • wewnętrzna procedura antymobbingowa i antydyskryminacyjna
 • system sygnalizowani a zgłoszenia dot. mobbingu i dyskryminacji
 • powołanie komisji wyjaśniającej
 • komisja wyjaśniająca – zadania i uprawnienia
 • działania naprawcze
 • przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń a ochrona danych osobowych

 1. Prawo pracownika do prywatności
 • definicja dobra osobistego
 • definicja prywatności
 • czy możemy mówić o prywatności pracowniczej?
 • jakie są granice prawa do prywatności?

 1. Podstawy prawne kontroli pracowników
 • czy dress code wprowadzany przez obowiązuje pracownika?
 • kontrola osobista pracownika
 • kontrola psychometryczna
 • kontrola karalności
 • kontrola trzeźwości
 • kontrola środków działających podobnie do alkoholu
 
 1. Procedura kontroli w Kodeksie pracy (regulacja projektowana)
 • jak prawidłowo wdrożyć kontrolę?
 • kto i kiedy może przeprowadzić kontrolę?
 • co powinna przewidywać procedura kontroli?
 • jakie są zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych w trakcie kontroli?
 • jakie uprawnienia ma kontrolowany?

Akademia Compliance HR zawiera moduły I-IX
Akademia Diversity and Inclusion w HR, zawiera moduły V-IX

1000
Uczestników kursów
Wydanych certyfikatów
Stron materiałów
Dni szkoleniowe

Uczestnicy o Akademii

Karolina
Karolina
Absolwentka kursu Kadry
Czytaj więcej
Polecam! Szkolenie dla każdego, dla kogoś kto dopiero zaczyna przygodę z kadrami i dla kogoś, kto jakąś wiedzę posiada i chce ją aktualizować. Bardzo dużo materiałów szkoleniowych pod wieloma postaciami.

Uzupełniłam swoje braki w wiedzy i usprawniłam kilka punktów w mojej pracy.
Zyskałam też większą pewność siebie i poczucie że to co robię - robić będę dobrze. Pani Monika jest pasjonatką zagadnień kadrowo-płacowych co widać na szkoleniach, dzięki czemu zajęcia nie są monotonne i nudne.
Manuela
Manuela
Absolwentka kursu Kadry
Czytaj więcej
Bardzo polecam Akademię, jestem zadowoloną uczestniczką I edycji, bardzo dużo się dowiedziałam i zauważyłam ile miałam “braków” co potwierdziło mi, że uczestnictwo jest niezbędne.

Lekcje przerabiam kiedy mi pasuje, nigdzie nie muszę jeździć, żadnych spotkań przekładać i przy tym nie zaniedbywać synka co jest dla mnie największym plusem.

Spotkania online można oglądać w każdym momencie, Pani Monika je rewelacyjnie prowadzi i co najważniejsze – wszystko jasno i zrozumiale tłumaczy. Jestem bardzo zadowolona.
Anna
Anna
Absolwentka kursu Kadry i kursu Płace
Czytaj więcej
Wszystko czego szukałam z zakresu kadr i płac znalazłam u Pani Moniki. Zapisałam się do Akademii Online i okazała się dla mnie wybawieniem.

Zależało mi na tym, aby nie tracić czasu na dojazdy, uczę się w dogodnym dla mnie czasie i miejscu, codziennie mam dostęp do materiałów i lekcji, a raz w tygodniu uczestniczę w lekcjach online na żywo. Dodatkowo cały czas wymieniamy się z uczestnikami swoimi spostrzeżeniami, pytaniami i rozwiązujemy wspólnie nasze wątpliwości. Pani Monika jest do naszej dyspozycji i służy nam swoją wiedzą. Nauka w tej formie jest niezwykle przyjemna.
Poprzedni
Następny

Akademia Compliance, zaczyna się za:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Gwarancja rozwoju kompetencji

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWA

Programy kursów w kompleksowy sposób omawiają całość zagadnień kadrowo-płacowych, tak aby Uczestnicy dysponowali rozległą wiedzą, podstawami prawnymi oraz umiejętnością praktycznego zastosowania przepisów prawa pracy, przy zachowaniu zasad szeroko pojętej etyki zawodowej.

SYSTEMATYCZNOŚĆ I MOTYWACJA

Interakcje pomiędzy Uczestnikami a Ekspertami, a przede wszystkim stała ich dostępność oraz codzienne wspólne zadania w grupie sprawiają, że zapał do zdobywania wiedzy jest silny i efektywny. Formuła Akademii zakłada, że uczysz się w najbardziej dogodnym dla siebie miejscu i czasie a jednocześnie nie jesteś sam.

INWESTYCJA, KTÓRA SIĘ ZWRACA

Inwestycja poniesiona w kursy przekłada się na budowanie silnej marki osobistej i eksperckiej, utożsamianej z rozwojem, profesjonalizmem, przewagą kompetencyjną i silnymi podwalinami merytorycznymi, niezwykle pożądanymi na dzisiejszym rynku pracy. To się po prostu opłaca!

STAŁY KONTAKT I WSPARCIE EKSPERTÓW

Metodyka przygotowywania i prowadzenia kursów przewiduje bieżące wsparcie ekspertów, którymi są wyjątkowi specjaliści z bogatym doświadczeniem w swoim obszarze. Formuła Akademii daje możliwość konsultowania z nimi problemów, z którymi aktualnie zmaga się Twój dział kadrowo-płacowy.

FAQ

Dostęp do każdego kursu jest aktywny przez rok od jego zakończenia.

Istnieje możliwość wpłat częściowych, w przypadku Akademii Compliance HR są to maksymalnie 3 wpłaty, natomiast Akademia Diversity and Inclusion w HR, 2 wpłaty.
Kwotę zamówienia dzielimy na liczbę wpłat i wychodzi nam wysokość comiesięcznej wpłaty. Pierwsza transza płatna
w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, następne do 15-ego kolejnych miesięcy.

Tak, oczywiście. Wspieramy przedsiębiorców w pozyskaniu wysoko wykwalifikowanego personelu. Działamy legalnie 😉 płacimy podatki i wystawiamy faktury VAT. Na życzenie wystawiamy również faktury pro forma i faktury z odroczonym terminem płatności dla jednostek sfery budżetowej.

Po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu wszystkich modułów na platformie szkoleniowej Akademii, uczestnicy przystępują do egzaminu potwierdzającego umiejętności zawodowe, a po jego pozytywnym zaliczeniu otrzymują certyfikat.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie możesz ukończyć kursu w sugerowanym terminie, nie martw się! Możesz w każdej chwili wrócić do materiału i dokończyć kurs w ciągu kolejnych 12 miesięcy od terminu jego zakończenia.

Nie ma odpowiedzi
na Twoje pytanie?