fbpx

DOŁĄCZ DO

AKADEMII COMPLIANCE,
DIVERSITY AND INCLUSION W HR

2motyw-AC

START

13 października 2022 r.

CZAS TRWANIA

2 miesiące

MATERIAŁY

wideo, PDF

FORMA KSZTAŁCENIA

online

2-AC

Polityka compliance jako instrument zarządzania jest coraz częściej uwzględniana w działalności dużych i średnich firm. Warto zatem znać plany Ustawodawcy w kontekście pracy zdalnej czy tzw. whistleblowingu.Właśnie dlatego powstała Akademia Compliance, Diversity and Inclusion w HR. Jej celem jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy m.in. z obszaru przetwarzania danych osobowych, ochrony informacji a także zasad przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
w środowisku pracy czy kontroli pracowników, w tym ich monitorowania.

Zwiększ zaufanie do swojej firmy!

Planujesz zostać Compliance Officer?

Twoim celem jest przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy?

Chcesz osiągnąć mistrzostwo zawodowe
i stać się wsparciem dla Zarządu?

Wybierz Akademie Compliance, Diversity and Inclusion w HR
– Certyfikowany kurs specjalisty ds. compliance w HR

spotkania online na żywo zapisane na platformie Akademii

materiały merytoryczne dostępne rok po zakończeniu akademii

codzienna współpraca
i pomoc
w zamkniętej grupie

Akademia Compliance, Diversity and Inclusion w HR to kompleksowy 2-miesięczny program rozwoju zawodowego.

Udział w Akademii pozwoli Ci na zdobycie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności Compliance officera z obszaru HR.
Dowiesz się jak skutecznie kierować procesem decyzyjnym w organizacji poprzez efektywne wykorzystywanie różnorodnych instrumentów prawnych oraz etycznych powiązanych z obszarem zatrudnieniowym.

Dołącz do Akademii! Zdobądź kwalifikacje potwierdzone certyfikatem MEN  i zostań specjalistą ds. compliance
w HR

 
Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Oświatową, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej pod numerem RSPO 273974.
Absolwenci naszych kursów i szkoleń otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu wystawione na druku MEN, wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652).

Osoby, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym zdały egzamin końcowy otrzymują certyfikat elektroniczny potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

 • specjalista ds. compliance w HR
dr Anna Kamińska-Pietnoczko
Szef Działu Prawa Pracy i RODO
w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek
r.pr. Katarzyna Ziółkowska
Szef Działu International
w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek
adw. Marek Chojnowski
Szef Działu Procesowego
w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek

NASI TRENERZY TO PRAWNICY
I DOŚWIADCZENI PRAKTYCY

Anna Kamińska-Pietnoczkojest Szefem Działu Prawa Pracy i RODO w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek specjalizującym się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem. Jest także wykładowcą prawa pracy i ochrony danych osobowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ponadto jest redaktorem prowadzącym Monitor Prawa Pracy C.H. Beck oraz autorką licznych publikacji naukowych, w tym komentarzy do Kodeksu Pracy.

Katarzyna Ziółkowska – jest Szefem Działu International w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek, radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu prawa pracy oraz danych osobowych. Przez 6 lat zarządzała Zespołem Prawa Pracy i Emerytur w międzynarodowej Kancelarii w Warszawie. Pracowała również w Departamencie Prawa Głównego Inspektoratu Pracy. Jej praktyka obejmuje doradztwo z zakresu zatrudniania oraz zwalniania pracowników wszystkich szczebli, optymalizacji zatrudnienia i delegowania. Specjalizuje się także w prawie danych osobowych, w tym w tworzeniu dokumentacji, powierzeniu przetwarzania danych i ich transferu do krajów trzecich. Jest autorem m.in. rozdziału dotyczącego compliance w Polsce w zbiorowej publikacji „Rechtsmanagement im Unternehmen” („Zarządzanie prawem w przedsiębiorstwie”). Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim. 

Marek Chojnowskijest Szefem Działu Procesowego, adwokatem w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek oraz członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w procesowym prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych. Swoje doświadczenie jako prawnik procesowy zdobywał na trzyletniej aplikacji sędziowskiej, która pozwoliła mu dogłębnie poznać praktyczną stronę sporów sądowych w polskich sądach pracy. Uczestniczył z powodzeniem jako pełnomocnik wielu przedsiębiorstw w trudnych i złożonych sporach sądowych.

Dołącz do Akademii

Akademia Compliance,
Diversity and Inclusion w HR

(certyfikowany kurs)
4700PLN
3700 PLN Możliwość płatności w transzach
 • Start: 13 października 2022 r.
 • 2 miesiące nauki
 • Materiały dydaktyczne
 • Zaświadczenie MEN
 • Certyfikat elektroniczny

Akademia Diversity and Inclusion w HR

(certyfikowany kurs)
3500PLN
2700 PLN Możliwość płatności w transzach
 • Start: 10 listopada 2022 r.
 • 5 tygodni nauki
 • Materiały dydaktyczne
 • Zaświadczenie MEN
 • Certyfikat elektroniczny

Razem z nami zdobędziesz umięjętności z zakresu:

Ochrony danych osobowych i informacji

Systematyzowania
pracy zdalnej

Zgodnego z prawem monitorowania pracowników

Przeciwdziałania dyskryminacji
w miejscu pracy

Działań antymobbingowych

Kontroli w miejscu pracy

Dla kogo przygotowaliśmy kurs?

Akademia Compliance, Diversity and Inclusion w HR pozwoli Ci na zdobycie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności Compliance officera z obszaru HR. Jest to niezbędne do tego, aby efektywnie wykorzystywać różnorodne instrumenty prawne oraz etyczne powiązane z obszarem zatrudnieniowym w celu skutecznego kierowania procesem decyzyjnym w organizacji lub aktywnego uczestniczenia w nim.

Każdy Compliance officer w firmie musi znać wymogi prawne dotyczące zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych pracowników, ochrony informacji, wiedzieć jaki jest zakres tzw. zakazu konkurencji, a także orientować się jakie plany ma ustawodawca w kontekście pracy zdalnej czy tzw. whistleblowingu. Konieczna jest również znajomość zasad przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w środowisku pracy oraz zgodnego z prawem kontrolowania osób zatrudnionych, w tym ich monitorowania.

Jest to o tyle istotne, że w firmie Compliance officer nie tylko uczestniczy w tzw. wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających, ale zazwyczaj jest również odpowiedzialny za edukowanie pracowników pod kątem odpowiedzialności prawnej za podjęcie lub zaniechanie konkretnych działań.

Akademia Compliance, Diversity and Inclusion w HR  umożliwi absolwentowi wzmocnienie pozycji na rynku pracy. Polityka compliance, jako instrument zarządzania, jest bowiem coraz częściej uwzględniana w działalności dużych i średnich firm, a świadectwem tego jest rosnące na rynku zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.  

Kurs prowadzony jest w sposób interaktywny z wykorzystaniem przykładów z praktyki doradczej Kancelarii C&C Chakowski & Ciszek.

Zatem nie zwlekaj i dołącz do Akademii Compliance, Diversity and Inclusion w HR!

Program Szkolenia

 1. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych
 • zasada legalności
 • zasada celowości
 • zasada adekwatności
 • zasada merytorycznej poprawności
 • zasada integralności i poufności danych
 • zasada ograniczenia przechowywania danych
 • zasada przejrzystości
 • zasada rozliczalności
 
 1. Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych
 • dane osobowe- definicja
 • dane osobowe zwykłe
 • dane osobowe szczególnych kategorii
 • dane o skazaniach jako odrębna kategoria danych
 
 1. Wymagania dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • zgoda „zwykła”
 • zgoda wyraźna
 • zgoda w ramach stosunku pracy
 
 1. Prawa przysługujące podmiotowi danych
 • prawo do uzyskania informacji (obowiązek informacyjny)
 • prawo dostępu do danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczania przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do sprzeciwu
 • prawo do niepodlegania profilowaniu,
 • prawo do uzyskiwania informacji w przejrzysty sposób (zasada przejrzystości)
 
 1. Obowiązki administratora danych
 • ocena skutków przetwarzania pod kątem ochrony danych
 • szacowanie ryzyka – wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
 • rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych
 • zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych
 • sankcje za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych

 1. Tajemnice prawnie chronione
 • tajemnica przedsiębiorstwa
 • tajemnica służbowa
 • dane osobowe
 • czas trwania tajemnicy

 1. Zakaz konkurencji w relacjach z pracownikiem
 • prawo do dodatkowego zatrudnienie a interes pracodawcy
 • dbanie o dobro zakładu pracy jako obowiązek pracownika
 • skutki naruszenia obowiązków pracowniczych
 • umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
 • umowa o zakazie konkurencji po zakończeniu stosunku pracy
 
 1. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • zidentyfikowanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
 • wprowadzanie procedur ochrony
 • szkolenia pracowników
 • NDA – umowa o zachowaniu w poufności,
 • odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

 1. Sygnalista w organizacji
 • kim jest sygnalista?
 • jakie nieprawidłowości zgłasza sygnalista?
 • kto i kiedy powinien stosować przepisy o sygnalistach?
 • rodzaje systemów sygnalizowania
 • rejestr zgłoszeń
 
 1. Na czym polega ochrona sygnalisty i jakie są warunki, aby sygnalista był chroniony?
 • zasada dobrej wiary
 • zachowanie wymaganego trybu
 • zakaz niekorzystnego traktowania
 • odwrócenie ciężaru dowodu
 • prawo dochodzenia odszkodowania
 
 1. Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające
 • utworzenie kanału zgłoszeniowego
 • polityka informacyjna, w tym rola kultury organizacyjnej
 • regulamin zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych
 • postępowanie wewnętrzne – jak je prawidłowo przeprowadzić?
 • działania naprawcze
 • odpowiedzialność członków zarządu
 
 1. Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń – co jest wymagane na gruncie RODO?
 • ochrona danych osobowych sygnalistów oraz osób, których zgłoszenie dotyczy
 • zgłoszenia anonimowe
 • DPIA – art. 35 RODO
 • obowiązek informacyjny
 • rejestr czynności przewarzania
 • powierzenie obsługi kanału sygnalizowania dla podmiotu trzeciego
 • szkolenie pracowników

 1. Praca zdalna
 • dotychczasowa praktyka pracy zdalnej a rozwiązania prawne wynikające ze specustawy z 2.3.2020 r.
 • praca zdalna, telepraca, home office – różnice?
 • kiedy, komu, w jakiej formie i na jak długo można polecić pracę zdalną?
 • czy pracownik może odmówić wykonywania pracy w formie zdalnej?
 • praca zdalna a praca umówiona?

 1. Obowiązki pracodawcy związane z pracą zdalną
 • czy należy wdrożyć regulamin/procedurę pracy zdalnej?
 • jak prawidłowo wdrożyć pracę zdalną, aby uniknąć naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych?
 • obowiązki pracodawcy w dziedzinie bhp a praca zdalna
 • praca zdalna a przepisy o czasie pracy
 • treść informacji o warunkach zatrudnienia z art. 29 § 3 KP w przypadku ustalenia między stronami pracy zdalnej
 • dostarczenie pracownikowi materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej
 • koszty pracy zdalnej – jak je rozliczyć z pracownikiem?
 • zasady przeprowadzania kontroli pracy zdalnej przez pracodawcę
 
 1. Praca zdalna w Kodeksie pracy (projektowana regulacja)
 • praca okazjonalna
 • praca zdalna na wniosek pracownika w uzgodnieniu z pracodawcą
 • praca zdalna na wiążący wniosek pracownika
 • praca zdalna na polecenie pracodawcy
 • co powinien zawierać Regulamin, indywidualne porozumienie z pracownikiem czy polecenie pracy zdalnej?

 1. Monitoring a ochrona danych osobowych pracowników
 • jakie są obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych?
 • ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych – czy pracodawca musi ją przeprowadzić
  w związku z monitoringiem?
 • obowiązki informacyjne w zatrudnieniu w kontekście monitoringu. W jaki sposób przygotować informacje dla pracownika i czy pracownik musi ją podpisać?
 • czy potrzebna jest zgoda pracownika na stosowanie monitoringu w zatrudnieniu?
 • monitorowanie na zlecenie np. przez firmę ochroniarską
 
 1. Rodzaje monitoringu w zatrudnieniu
 • monitoring poczty elektronicznej
 • monitoring aktywności pracowników w Internecie
 • możliwości monitoringu audio-video
 • monitoring GPS
 • pracownicy i inni uczestnicy procesu przetwarzania danych (klienci, kontrahenci) w procesie monitoringu wizyjnego
 
 1. Dyskryminacja w rekrutacji
 • jakich informacji możemy żądać zgodnie z prawem pracy od kandydata?
 • jakich dokumentów możemy zażądać od kandydata do pracy?
 • jak zgodnie z prawem przygotowywać ofertę pracy?
 • czy można stosować testy psychologiczne w procesie rekrutacji?
 • jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną bez naruszania zakazu dyskryminacji?

 1. Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu
 • równe traktowanie w zatrudnieniu a zakaz dyskryminacji – jaka jest różnica?
 • definicja dyskryminacji
 • rodzaje dyskryminacji
 • molestowanie i molestowanie seksualne – różnice
 • zasada neutralności światopoglądowej – czy pracodawca może ją wprowadzić?
 • jakie możliwości prawne dotyczące dyskryminacji ma osoba zatrudniona na innej podstawie niż stosunek pracy?
 • jakie środki dowodowe może wykorzystać osoba, która jest ofiarą dyskryminacji?
 • kto i co musi udowodnić w trakcie postępowania sądowego?
 
 1. Dyskryminacja płacowa
 • czym jest dyskryminacja w wynagrodzeniach?
 • jednakowa praca a praca jednakowej wartości
 • kiedy dopuszczalne jest różnicowanie wysokości wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na tym samym stanowisku pracy?
 • orzecznictwo Sądu Najwyższego w przedmiocie dyskryminacji płacowej

 1. Na czym polega mobbing?
 • prawna definicja mobbingu w Polsce
 • jak rozumieć pojęcia uporczywości i długotrwałości?
 • mobbing w orzecznictwie Sądu Najwyższego
 • zasady ustalania zaistnienia mobbingu w zakładzie pracy
 • kiedy kontrola pracy staje się mobbingiem?
 • kto i co musi udowodnić w trakcie postępowania sądowego?

 1. Mobber i ofiara mobbingu
 • kto może być mobberem?
 • co to jest pojęcie „ofiary rozsądnej”?
 • jakie możliwości prawne dotyczące mobbingu ma osoba zatrudniona na innej podstawie
  niż stosunek pracy?
 • jakie środki dowodowe może wykorzystać osoba, która jest ofiarą mobbingu?
 • kiedy za mobbing odpowiada pracodawca, a kiedy faktyczny sprawca mobbingu?

 1. Różnice pomiędzy dyskryminacją a mobbingiem
 • jakie są relacje pomiędzy dyskryminacją a mobbingiem
 • mobbing a molestowanie

 1. Skutki dyskryminacji i mobbingu dla organizacji – finansowe i pozafinansowe
 • szkoda wizerunkowa – wewnętrzna i zewnętrzna
 • ryzyko osobowe pracodawcy
 • zadośćuczynienie za krzywdę
 • odpowiedzialność odszkodowawcza
 
 1. Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające – jak je prawidłowo przeprowadzić?
 • polityka informacyjna, w tym rola kultury organizacyjnej
 • utworzenie kanału kontaktowego
 • rozpatrywanie zgłoszeń a ochrona danych osobowych
 • wewnętrzna procedura antymobbingowa i antydyskryminacyjna
 • system sygnalizowani a zgłoszenia dot. mobbingu i dyskryminacji
 • powołanie komisji wyjaśniającej
 • komisja wyjaśniająca – zadania i uprawnienia
 • działania naprawcze
 • przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń a ochrona danych osobowych

 1. Prawo pracownika do prywatności
 • definicja dobra osobistego
 • definicja prywatności
 • czy możemy mówić o prywatności pracowniczej?
 • jakie są granice prawa do prywatności?

 1. Podstawy prawne kontroli pracowników
 • czy dress code wprowadzany przez obowiązuje pracownika?
 • kontrola osobista pracownika
 • kontrola psychometryczna
 • kontrola karalności
 • kontrola trzeźwości
 • kontrola środków działających podobnie do alkoholu
 
 1. Procedura kontroli w Kodeksie pracy (regulacja projektowana)
 • jak prawidłowo wdrożyć kontrolę?
 • kto i kiedy może przeprowadzić kontrolę?
 • co powinna przewidywać procedura kontroli?
 • jakie są zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych w trakcie kontroli?
 • jakie uprawnienia ma kontrolowany?

Akademia Compliance, Diversity and Inclusion w HR zawiera moduły I-IX
Akademia Diversity and Inclusion w HR, zawiera moduły V-IX

1000
Uczestników kursów
Wydanych certyfikatów
Stron materiałów
Dni szkoleniowe

Uczestnicy o Akademii

Karolina
Karolina
Absolwentka kursu Kadry
Czytaj więcej
Polecam! Szkolenie dla każdego, dla kogoś kto dopiero zaczyna przygodę z kadrami i dla kogoś, kto jakąś wiedzę posiada i chce ją aktualizować. Bardzo dużo materiałów szkoleniowych pod wieloma postaciami.

Uzupełniłam swoje braki w wiedzy i usprawniłam kilka punktów w mojej pracy.
Zyskałam też większą pewność siebie i poczucie że to co robię - robić będę dobrze. Pani Monika jest pasjonatką zagadnień kadrowo-płacowych co widać na szkoleniach, dzięki czemu zajęcia nie są monotonne i nudne.
Manuela
Manuela
Absolwentka kursu Kadry
Czytaj więcej
Bardzo polecam Akademię, jestem zadowoloną uczestniczką I edycji, bardzo dużo się dowiedziałam i zauważyłam ile miałam “braków” co potwierdziło mi, że uczestnictwo jest niezbędne.

Lekcje przerabiam kiedy mi pasuje, nigdzie nie muszę jeździć, żadnych spotkań przekładać i przy tym nie zaniedbywać synka co jest dla mnie największym plusem.

Spotkania online można oglądać w każdym momencie, Pani Monika je rewelacyjnie prowadzi i co najważniejsze – wszystko jasno i zrozumiale tłumaczy. Jestem bardzo zadowolona.
Anna
Anna
Absolwentka kursu Kadry i kursu Płace
Czytaj więcej
Wszystko czego szukałam z zakresu kadr i płac znalazłam u Pani Moniki. Zapisałam się do Akademii Online i okazała się dla mnie wybawieniem.

Zależało mi na tym, aby nie tracić czasu na dojazdy, uczę się w dogodnym dla mnie czasie i miejscu, codziennie mam dostęp do materiałów i lekcji, a raz w tygodniu uczestniczę w lekcjach online na żywo. Dodatkowo cały czas wymieniamy się z uczestnikami swoimi spostrzeżeniami, pytaniami i rozwiązujemy wspólnie nasze wątpliwości. Pani Monika jest do naszej dyspozycji i służy nam swoją wiedzą. Nauka w tej formie jest niezwykle przyjemna.
Poprzedni
Następny

Akademia Compliance, Diversity and Inclusion w HR, zaczyna się za:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Gwarancja rozwoju kompetencji

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWA

Programy kursów w kompleksowy sposób omawiają całość zagadnień kadrowo-płacowych, tak aby Uczestnicy dysponowali rozległą wiedzą, podstawami prawnymi oraz umiejętnością praktycznego zastosowania przepisów prawa pracy, przy zachowaniu zasad szeroko pojętej etyki zawodowej.

SYSTEMATYCZNOŚĆ I MOTYWACJA

Interakcje pomiędzy Uczestnikami a Ekspertami, a przede wszystkim stała ich dostępność oraz codzienne wspólne zadania w grupie sprawiają, że zapał do zdobywania wiedzy jest silny i efektywny. Formuła Akademii zakłada, że uczysz się w najbardziej dogodnym dla siebie miejscu i czasie a jednocześnie nie jesteś sam.

INWESTYCJA, KTÓRA SIĘ ZWRACA

Inwestycja poniesiona w kursy przekłada się na budowanie silnej marki osobistej i eksperckiej, utożsamianej z rozwojem, profesjonalizmem, przewagą kompetencyjną i silnymi podwalinami merytorycznymi, niezwykle pożądanymi na dzisiejszym rynku pracy. To się po prostu opłaca!

STAŁY KONTAKT I WSPARCIE EKSPERTÓW

Metodyka przygotowywania i prowadzenia kursów przewiduje bieżące wsparcie ekspertów, którymi są wyjątkowi specjaliści z bogatym doświadczeniem w swoim obszarze. Formuła Akademii daje możliwość konsultowania z nimi problemów, z którymi aktualnie zmaga się Twój dział kadrowo-płacowy.

FAQ

Dostęp do każdego kursu jest aktywny przez rok od jego zakończenia.

Istnieje możliwość wpłat częściowych, w przypadku Akademii Compliance HR są to maksymalnie 3 wpłaty, natomiast Akademia Diversity and Inclusion w HR, 2 wpłaty.
Kwotę zamówienia dzielimy na liczbę wpłat i wychodzi nam wysokość comiesięcznej wpłaty. Pierwsza transza płatna
w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, następne do 15-ego kolejnych miesięcy.

Tak, oczywiście. Wspieramy przedsiębiorców w pozyskaniu wysoko wykwalifikowanego personelu. Działamy legalnie 😉 płacimy podatki i wystawiamy faktury VAT. Na życzenie wystawiamy również faktury pro forma i faktury z odroczonym terminem płatności dla jednostek sfery budżetowej.

Po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu wszystkich modułów na platformie szkoleniowej Akademii, uczestnicy przystępują do egzaminu potwierdzającego umiejętności zawodowe, a po jego pozytywnym zaliczeniu otrzymują certyfikat.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie możesz ukończyć kursu w sugerowanym terminie, nie martw się! Możesz w każdej chwili wrócić do materiału i dokończyć kurs w ciągu kolejnych 12 miesięcy od terminu jego zakończenia.

Nie ma odpowiedzi
na Twoje pytanie?